Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

a

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 2 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

d

3. Forma

Distanční

gk

4. Vzdělávací cíl

k

5. Hodinová dotace

2
kl23

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: pedagogové volného času, učitelé gymnázií
pedagog volného času
Maximální počet účastníků: 12

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

o
oo
po
kk

k
p
p
§

9. Odborný garant

l
f
f
Praxe:f
Působiště:f
Publikační činnost:f

10. Materiální a technické zabezpečení

d

11. Způsob vyhodnocení akce

f
Dle § 2 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory 2008 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
2 Kč
Ubytování lektorů 2002 Kč
Stravování a doprava lektorů 2 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 56 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 40 Kč

Z toho
Doprava účastníků 26 Kč
Stravování a ubytování účastníků 14 Kč
Náklady na učební texty 24 Kč

Z toho
Příprava, překlad, autorská práva apod.. 10 Kč
Rozmnožení textů – počet stran : 14 Kč
Režijní náklady 70 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 10 Kč
Ubytování organizátorů 10 Kč
Poštovné, telefony 10 Kč
Doprava a pronájem techniky 10 Kč
Propagace 10 Kč
Ostatní náklady 10 Kč
Odměna organizátorům 10 Kč
Náklady celkem 2198 Kč
Poplatek za 1 účastníka 12 Kč

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod.

g