Pořadové číslo:

1.Název vzdělávacího programu

aa

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium v souladu s ustanovením § 3 odst. (2) písm. c), d), dle Vyhlášky č. 317/2005 Sb. na základě ustanovení § 60 zákona č. 111/1998 Sb., O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a článku 5 odst. 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a v souladu s ustanovením zákona č. 563/2004 Sb., O pedagogických pracovnících.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

3. Forma

4. Vzdělávací cíl

5. Hodinová dotace

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé ZUŠ a SUŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

9. Odborný garant

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

Dle § 3 Vyhlášky 317/2005 Sb. se Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů


Položka

Předpokládané
náklady

Celkové náklady na lektory

6000 Kč

Z toho


Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů

250

Ubytování lektorů

5000

Stravování a doprava lektorů

1000

Celkové náklady na zajištění prostor

50000

Ubytování, stravování a doprava účastníků
500


Z toho

Doprava účastníků

250

Stravování a ubytování účastníků

250

Náklady na učební texty
1000 Kč


Z toho

Příprava, překlad, autorská práva apod..

500

Rozmnožení textů – počet stran :

500

Režijní náklady
700 Kč

Z toho

Stravné a doprava organizátorů

100

Ubytování organizátorů

100

Poštovné, telefony

100

Doprava a pronájem techniky

100

Propagace

100

Ostatní náklady

100

Odměna organizátorům

100

Náklady celkem
58200 Kč

Poplatek za 1 účastníka

500

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok

dhhd