Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

AA

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

3. Forma

4. Vzdělávací cíl

5. Hodinová dotace

50

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé ZUŠ a SUŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

9. Odborný garant

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

Dle § Vyhlášky 317/2005 Sb. se

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory 45000 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
500 Kč
Ubytování lektorů 10000 Kč
Stravování a doprava lektorů 10000 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 10000 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 20000 Kč

Z toho

Doprava účastníků 10000 Kč
Stravování a ubytování účastníků 10000 Kč
Náklady na učební texty 20000 Kč

Z toho

Příprava, překlad, autorská práva apod.. 10000 Kč
Rozmnožení textů – počet stran : 10000 Kč
Režijní náklady 70000 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 10000 Kč
Ubytování organizátorů 10000 Kč
Poštovné, telefony 10000 Kč
Doprava a pronájem techniky 10000 Kč
Propagace 10000 Kč
Ostatní náklady 10000 Kč
Odměna organizátorům 10000 Kč
Náklady celkem 165000 Kč
Poplatek za 1 účastníka 10000 Kč

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod

aaaa