Pořadové číslo:

1.Název vzdělávacího programu

aaaa

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 4 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

Název předmětu: Praktický
jazyk

Akreditovaní vyučující: Bernardette Higgins, M.A., PhDr.
Bohuslav Dvořák
Mgr.
Ivana Jančovičová, Mgr. Barbora Pěničková

Pořadí

Téma/témata

Počet hodin

1.

Typy inteligence; počitatelná a nepočitatelná substantiva;
pasivum; formální a neformální jazyk; psaní úvahy

6

2.

Výhody a nevýhody zaměstnání; předložkové vazby;
vyjadřování možnosti, pravděpodobnosti a jistoty; psaní zprávy

6

3.

Opakování; zápočtový test; zpětná vazba

2

Studijní literatura

BROOK-HART, G. & HAINES, S. Complete Advanced.
Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

 

 

Název předmětu: Britská literatura

Akreditovaní vyučující: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.,
Bernardette Higgins, M.A.,

                                           doc.
PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

 

Pořadí

Téma/témata

Počet hodin

1.

Shakespearovy tragédie v kontextu
pozdní renesance a z pohledu moderního vnímání

3

2.

Shakespearovy komedie v kontextu
pozdní renesance a z pohledu moderního vnímání

2

3.

Nábožensky orientovaná literatura
17.století: Miltonův Ztracený ráj

2

4.

Raný anglický román

3

5.

Poezie britského romantismu

2

Studijní literatura

 Alexander, Michael. A History of English
Literature
. Palgrave MacMillan, 2013.

Carter, R., Mcrae, J. The Routledge History of English
Literature
, London – New York, Routledge, 2006 (2001).

Coote, S. The Penguin Short History of English Literature.
London: Penguin Books, 1993.

Forsythe, V. L. Lectures in English Literature to 1750.
Prague: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008.

Rogers, Pat (ed.), The Oxford Illustrated History of English
Literature
. Oxford University Press, 1994.

Sanders, Andrew, The Short Oxford History of English
Literature.
Oxford: Oxford University Press, 2004.

 

 

 

 

Název předmětu: Morfologie

Akreditovaní vyučující: Mgr. Jana Richterová, Ph.D., Mgr.
Ivana Jančovičová,

                                           doc.
PhDr. Markéta Malá, Ph.D.

 

Pořadí

Téma/témata

Počet hodin

1.

Slovesa a jejich klasifikace

2

2.

Modalita a modální slovesa

2

3.

Morfologické kategorie slovesa: čas, aspekt

2

4.

Morfologické kategorie slovesa: rod, způsob

2

5.

Neurčité tvary
slovesné

2

6.

Předložky, spojky, citoslovce

2

Studijní literatura

DUŠKOVÁ, Libuše a kol. Mluvnice
současné angličtiny na pozadí češtiny
.
4. vyd. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2211-0.
Dostupná též z <http://www.mluvniceanglictiny.cz/>

DUŠKOVÁ, Libuše, Aleš KLÉGR, Markéta MALÁ a
Pavlína ŠALDOVÁ. Morfologie současné angličtiny: sbírka cvičení,
příkladů a textů k morfologickému rozboru
. 3. vyd. Praha: Univerzita
Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3814-0.

GREENBAUM, Sidney and Randolph
QUIRK. A Student’s Grammar of the English Language. Harlow:
Longman, 1991. ISBN 0-582-05971-2.

HEWINGS, Martin. Advanced
Grammar in Use
. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN
978-1-107-53930-3.

 

 

Název předmětu: Didaktika

Akreditovaní vyučující: PaedDr. Marie Hofmannová, PhDr.
Bohuslav Dvořák, Ph.D.,

                                           PhDr.
Martin Mikuláš, Ph.D.

 

Pořadí

Téma/témata

Počet hodin

1.

Cíle a důvody vyučování
angličtiny jako cizího jazyka. Náplň vyučování. Zvláštnosti jednotlivých
věkových  kategorií studentů. SERR

Faktory ovlivňující osvojování
druhého jazyka: motivace, věk, inteligence, osobnost…

2

2.

Teorie učení a vyučování cizího jazyka

2

3.

Metody vyučování angličtiny jako
cizího jazyka a jejich kritická analýza

2

4.

Komunikační přístup k výuce
cizích jazyků

CLIL

2

5.

Student. Role učitele. Vztah mezi učitelem a žákem.

2

6.

Základní principy vyučování cizích jazyků

Warming-up and cooling-down aktivity

2

7.

Vyučovací hodina a její struktura. Plánování hodiny

2

Studijní literatura

HARMER, J. The Practice of English
Language Teaching. 
Harlow: Longman, Pearson Education, 2001. ISBN 0-582-40385-5.

SCRIVENER, J. Learning
Teaching. 
Macmillan: 2005. ISBN 978-1-4050-1399-4.

Společný evropský referenční rámec. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN
80-244-0404-4.

NUAN, D., LAMB, C. The
Self-directed Teacher: Managing the learning process. 
Cambridge:
Cambridge University Press, 1996. ISBN 0-521-49773-6.

 

 

 

3. semestr

Název předmětu: Praktický
jazyk

Akreditovaní vyučující: Bernardette Higgins, M.A., PhDr.
Bohuslav Dvořák, Ph.D.,

                                           Mgr.
Ivana Jančovičová, Mgr. Barbora Pěničková

 

Pořadí

Téma/témata

Počet hodin

1.

Dramatické momenty v životě člověka – adrenalinové
sporty; idiomy;  -ING/TO INF; psaní
návrhu

6

2.

Lidské vlastnosti; jak se vyhnout opakování;  psaní kritiky

6

3.

Opakování; zápočtový test; zpětná vazba

2

Studijní literatura

BROOK-HART, G. & HAINES, S. Complete Advanced.
Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

 

 

Název předmětu: Lexikologie

Akreditovaní vyučující:
PhDr. Klára Lancová,
Ph.D.

 

Pořadí

Téma/témata

Počet hodin

1.

Place and Scope of Lexicology; Key Terms; History of
English Lexis + Lexical Borrowings

1

2.

Major Word Formation Processes in English I – derivation

2

3.

Major Word Formation Processes II – conversion

2

4.

Minor Word Formation Processes

2

5.

Paradigmatic Sense Relations

2

6.

Syntagmatic Sense Relations

1

Studijní literatura

ADAMS, V. Introduction to Modern English Word-Formation.
London: Longman, 1973

BAUER, L. English Word-formation, 4th reprint. Cambridge:
CUP, 1993.

CRUSE, D. A. Lexical Semantics. Cambridge: CUP, 1995.

GREENBAUM, S. & QUIRK, R. A Student’s grammar of the
English Language. London: Longman, 1990.

 

3. Forma

4. Vzdělávací cíl

5. Hodinová dotace

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé ZUŠ a SUŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

9. Odborný garant

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

Dle § 4 Vyhlášky 317/2005 Sb. se Studium se ukončuje závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory 0 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
Ubytování lektorů
Stravování a doprava lektorů
Celkové náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0 Kč

Z toho
Doprava účastníků
Stravování a ubytování účastníků
Náklady na učební texty 0 Kč

Z toho
Příprava, překlad, autorská práva apod..
Rozmnožení textů – počet stran :
Režijní náklady 0 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů
Ubytování organizátorů
Poštovné, telefony
Doprava a pronájem techniky
Propagace
Ostatní náklady
Odměna organizátorům
Náklady celkem 0 Kč
Poplatek za 1 účastníka