Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

ABC123

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 2 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

3. Forma

Distanční

ghfgjhkhbnmbnmhbhg

4. Vzdělávací cíl

gfhfghvvfd

5. Hodinová dotace

58
hdfhfbfgfd

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ, výchovní poradci, psychologové
cvbhfghgh
Maximální počet účastníků: 15

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

bgngmhm,j, Ph.D.
ghfghfg
ghgfjghk
fvbfcvfcv

9. Odborný garant

ghghgf
dgbfcb
cbvn
Praxe: fdf
Působiště: fdfdf
Publikační činnost: gdgfd

10. Materiální a technické zabezpečení

tzrtzhthfghfgj
j,hj,mgj,
jljk

11. Způsob vyhodnocení akce

dgfdfhfhtf
Dle § 2 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory 62 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
1 Kč
Ubytování lektorů 1,5 Kč
Stravování a doprava lektorů 2,5 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 15000 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 25016 Kč

Z toho
Doprava účastníků 15,5 Kč
Stravování a ubytování účastníků 25000 Kč
Náklady na učební texty 25871 Kč

Z toho
Příprava, překlad, autorská práva apod.. 25856 Kč
Rozmnožení textů – počet stran : 15 Kč
Režijní náklady 108852 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 213 Kč
Ubytování organizátorů 45203 Kč
Poštovné, telefony 32323 Kč
Doprava a pronájem techniky 3235 Kč
Propagace 2323 Kč
Ostatní náklady 2323 Kč
Odměna organizátorům 23232 Kč
Náklady celkem 174801 Kč
Poplatek za 1 účastníka 20000 Kč

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod.

ghfghfcgj