Cílová skupina: žáci 6. tříd základních škol, studenti 1.ročníků škol středních, případně i žáci dalších ročníků

Usnadňují zvládnutí změněných podmínek, typicky při přechodu z prvého na druhý stupeň základní škol či při přechodu ze školy základní na střední.

Logicky probíhají obvykle na samém počátku školního roku.

Napomáhají při utváření zdravých vztahů a norem v nově vznikajícím kolektivu.

Zážitkové techniky jsou kromě prevence užívání návykových látek zaměřené právě na prohloubení vzájemného poznání, spolupráce a pomoci.

Naši lektoři se obvykle podílejí na tvorbě a vedení části programu, další část je prostorem pro pedagogy.

Délka pobytu vychází z možností a potřeb školy.

Další možností je účast našich lektorů a vedení programů na školách v přírodě či vícedenních školních výletech.