Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

Aktuální problémy výuky ruského jazyka

§ 1 c) Studium k prohloubení odborné kvalifikace

Program je v souladu s ustanovením § 10 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohloubení odborné kvalifikace.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

Aktuální problémy v oblasti rozvoje jazykových prostředků a řečových dovedností: 4 hod
Blok přednášek je věnován možnostem a způsobu rozvoje jazykových prostředků (utváření fonetické gramotnosti, osvojování lexika, gramatiky) a rozvoje řečových dovedností (receptivních i produktivních) v podmínkách výuky ruského jazyka jako cizího (dalšího cizího) v české škole. Důraz je kladen na prezentaci moderních a efektivních způsobů a metod, využitelných při této činnosti. Na tuto oblast je nahlíženo prizmatem komunikativní metody, metody činnostního vyučování a metod orientovaných na žáka. Pozornost je věnována také dramatizaci jako prostředku pro osvojování jazykových prostředků a utváření zejména komunikativní kompetence ve všech druzích řečových činností.

Aktuální problémy v oblasti učebních pomůcek a výukových materiálů pro výuku ruského jazyka v české škole: 2 hod
Tematický blok je věnován otázce požadavků současné lingvodidaktiky na učebnice ruštiny jako cizího (dalšího cizího) jazyka a doplňkové výukové materiály (tištěné, elektronické). V rámci tohoto bloku jsou účastníci seznamováni s novými učebními soubory a materiály, získávají soubor teoretických poznatků i praktických dovedností, využitelných jak při hodnocení existujících a dostupných učebních souborů a materiálů, tak i při vytváření materiálů vlastních.

Utváření sociokulturní a interkulturní kompetence, reálie a lingvoreálie, obraz současného Ruska: 6 hod
Výuka cizího jazyka nezahrnuje jen rozvoj jazykových prostředků a řečových dovedností, pozornost ve výuce je třeba věnovat také utváření sociokulturní a interkulturní kompetence. V tomto tematickém bloku se účastníci semináře mají možnost seznámit se současným Ruskem v nejširším kontextu (aktuální politická, ekonomická, sociální či společenská situace). Zvláštní pozornost bude věnována představení současné Moskvy a Petrohradu.

Moderní trendy a informační a komunikační technologie ve výuce ruského jazyka jako cizího (dalšího cizího): 4 hod
Informační a komunikační technologie jsou dnes již nedílnou součástí procesu výuky jakéhokoliv předmětu, a to včetně cizího jazyka. Blok přednášek bude tedy věnován možnostem jejich využití ve výuce ruštiny jako cizího (dalšího cizího) jazyka – jako prostředku pro zvýšení efektivity výuky, jako zdroje aktuálních poznatků a informací. Důraz bude kladen na metodickou stránku využití ICT tak, aby docházelo u žáků také k rozvoji funkční gramotnosti. Z hlediska moderních trendů a technologií také bude pozornost věnována interaktivní tabuli a možnostem, které pro výuku učitelům nabízí. Zmíněny budou též elektronické zdroje materiálů pro výuku ruského jazyka.

3. Forma

Prezenční

4. Vzdělávací cíl

Cílem semináře je poskytnutí aktuálních informací o současném politickém, ekonomickém a kulturním dění v Rusku, o nových učebních pomůckách a zejména o koncepčních změnách ve výuce cizích jazyků. Dílčí pracovní semináře a workshopy se zaměřují na problematiku inovací ve vyučovacích metodách, důraz je kladen na použití ICT a celkově otázku módních trendů ve výuce ruského jazyka (jako cizího, jako dalšího cizího), práci s textem, na novou slovní zásobu, překlad, uměleckou literaturu, současné divadlo a další aktuální problémy.

5. Hodinová dotace

16
Seminář je dvoudenní (pátek – sobota), výuka probíhá v rozsahu 16 hodin

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, učitelé VOŠ
Seminář je určen pro vyučující ruského jazyka všech typů stupňů škol (základních, středních, vyšších odborných i vysokých). Seminář je určen jak pro začínající vyučující, tak i pro učitele zkušené s dlouhou pedagogickou praxí.
Maximální počet účastníků je 70.

Maximální počet účastníků: 70

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D. (roz. Havelková)
2005 – 2011 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Obor: Pedagogika – Didaktika ruského jazyka a literatury ISCED 6
2005 Rigorózní řízení – PhDr., PedF UK
Obor: Ruský jazyk a literatura

1999 – 2004 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Obor: Učitelství pro SŠ a ZŠ – německý jazyk + ruský jazyk
ISCED 5

Praxe:

2004 – dosud Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. České Budějovice
Odborná asistentka a vedoucí Vzdělávacího a konzultačního střediska VŠERS v Příbrami

2009 – dosud Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Vedoucí katedry, odborná asistentka

2003 – 2009 Gymnázium Příbram
Učitelka ruského a německého jazyka

2004 – 2009 Jazyková škola Tilia Příbram
kurzy pro veřejnost – výuka německého a ruského jazyka

Činnosti:

– 2016 – 2018 hlavní řešitelka projektu Inovace výuky didaktiky ruského jazyka na katedře rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (rozvojový projekt financovaný MŠMT)
– 2008 – 2010 řešení grantového projektu GAUK – Kulturologické aspekty ve výuce ruštině a němčině – PedF UK – dokončeno 2011
– spolupráce při ověřování učebního souboru Raduga po-novomu v praxi – KRL PedF UK
– spolupráce s CERMAT – revize testů ke státní části maturitní zkoušky z ruského jazyka, členka validační komise
– spolupráce s MŠMT – členka pracovní skupiny pro tvorbu Akčního plánu pro výuku cizích jazyků pro období 2014–2020

Publikace:

1. GETMANENKO, Natalia Ivanovna – ROZBOUDOVÁ, Lenka. Obučenie čteniju kak kulturnomu sobytiju v smešannoj auditorii pri izučenii russkogo kak vtorogo inostrannogo v školach Čechii. Русский язык за рубежом. 2020, 2020 (1), 94-103. ISSN 0131-615X. DOI 10.37632/PI.2020.278.1.017.
2. KONEČNÝ, Jakub – ROZBOUDOVÁ, Lenka. Didaktika fonetiki i grafiki v pedagogičeskoj praktike. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedaogická fakulta, 2019, 71 s. ISBN 978-80-7603-134-0.
3. ROZBOUDOVÁ, Lenka. Slovoobrazovatelnye processy v russkom molodežnom slenge. In: KONEČNÝ, Jakub. Пражская Русистика 2019: рецензированный сборник статей конференции, состоявшейся 28 мая 2019 г. в Праге. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 67-74. ISBN 978-80-7603-111-1.
4. ROZBOUDOVÁ, Lenka. Značenie rodnogo jazyka na urokach po russkomu jazyku kak inostrannomu v češskoj obrazovatelnoj srede. In: Феномен родного языка: коммуникативно-лингвистический, социокультурный, философский и психологический аспекты. 1 vyd. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2019, s. 129-133. ISBN 978-985-517-695-5.
5. ROZBOUDOVÁ, Lenka. Formování IKK v ruském jazyce v národnostně heterogenních skupinách. In: Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 3. 1 vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 69-79. 55-018-19. ISBN 978-80-261-0932-7.
6. ROZBOUDOVÁ, Lenka. Detskie folklornye teksty v obučenii RKI. In: ROZBOUDOVÁ, Lenka – VASILYEVA, Elena. Волшебный свет детской литературы. Детская литература в контексте мировой культуры и обучения русского как иностранного.. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 40-54. ISBN 978-80-7603-088-6.
7. ROZBOUDOVÁ, Lenka – KONEČNÝ, Jakub – MARKOVA, Elena Michailovna. Školnye učebniki russkogo jazyka v Čechii segodnja: pljusy i minusy. Rusistika, 2019, 17 (1), 90-102. ISSN 2618-8163. DOI 10.22363/2618-8163-2019-17-1-90-102.
8. ROZBOUDOVÁ, Lenka. Vizualnye sredstva razvitija sociokulturnoj kompetencii v učebnikach po RKI. In: Current issues of the Russian language teaching XIII. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 202-207. ISBN 978-80-210-9077-4. DOI 10.5817/CZ.MUNI.P210-9077-2018.
9. ROZBOUDOVÁ, Lenka a Jakub KONEČNÝ. Sovremennaja didaktika russkogo jazyka kak vtorogo inostrannogo: jazykovyje sredstva. Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, 2018. 118 s. ISBN 978-80-246-4277-2.
10. ROZBOUDOVÁ, Lenka – KONEČNÝ, Jakub. Ruský jazyk – Jazyková cvičení a reálie II: Rodina, zaměstnání, volný čas, kultura, sport. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2017. 188 s. ISBN 978-80-7290-957-5.
11. ROZBOUDOVÁ, Lenka – MIRONOVIČ, Barbora. Ruský slang mladých dospělých. Studia Slavica, 2017, 21 (1), 181-189. ISSN 1803-5663.
12. ROZBOUDOVÁ, Lenka – KONEČNÝ, Jakub. Fonetika a fonologie ruského jazyka. In: Fonetika a fonologie v přípravném vzdělávání učitelů. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, 2016, Filologické studie, s. 132-153. ISBN 978-80-246-3554-5.
13. ROZBOUDOVÁ, Lenka. Rol fonetiki i fonologii v vuzovskojj podgotovke budushhikh prepodavatelejj RKI v CHekhii na primere Karlova universiteta v Prage. In: Aktualnye problemy obuchenija russkomu jazyku kak inostrannomu i russkomu jazyku kak nerodnomu : sbornik statejj. 1 vyd. Moskva: IIU MGOU, 2016, s. 208-215. ISBN 978-5-7017-2544-5.
14. ROZBOUDOVÁ, Lenka. Lidová slovesnost v učebnicích ruského jazyka pro základní a střední školy. In: Dialog kultur VIII: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hradec Králové 20. – 21. ledna 2015. 1 vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, s. 392-396. ISBN 978-80-7435-621-6.

PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

Studium:

2015 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Rigorózní řízení (Učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – ruský jazyk).

2011 – 2015 Doktorský studijní program
Pedagogika – Didaktika ruského jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (doktorský program, interní studium: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK), téma disertační práce: Fonetická gramotnost českých žáků v ruském jazyce

2006 – 2011 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Učitelství pro střední školy: ruský jazyk, Učitelství pro střední školy: základy společenských věd, diplomová práce obhájena v květnu 2011

Praxe:

2014 – nyní: Gymnázium pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II, 261 01
středoškolský učitel: ruský jazyk, základy společenských věd

2013 – nyní: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
2013 – 2014: asistent na katedře rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK
2014 – nyní: odborný asistent na katedře rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK

2011 – 2014 Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
Externí spolupráce s Katedrou slavistiky Pedagogické fakulty UHK, výuková činnost (vedení přednášek a seminářů z oboru morfologie ruského jazyka)

Činnosti:

2016 – 2018 Spoluřešitel projektu Inovace výuky didaktiky ruského jazyka na katedře rusistiky a lingvodidaktiky

2014 Řešitel projektu v rámci Rozvojového programu na UK „Zvýšení úrovně fonetické gramotnosti studentů učitelství RJ na Katedře rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty UK v Praze“

2013 – 2015 Řešitel projektu GA UK „Fonetická gramotnost českých žáků v ruském jazyce“

2011 – 2013 Metodik výuky, garant klíčové aktivity na úrovni katedry, projekt „Littera – zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství, Pedagogická fakulta UHK“

Publikace:

1. KONEČNÝ, Jakub – ROZBOUDOVÁ, Lenka. Didaktika fonetiki i grafiki v pedagogičeskoj praktike. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedaogická fakulta, 2019, 71 s. ISBN 978-80-7603-134-0.
2. KONEČNÝ, Jakub. Fonetický standard jako východisko pro utváření fonetické gramotnosti. Didaktické studie. 2019, 11 (1), 100-114. ISSN 1804-1221.
3. ROZBOUDOVÁ, Lenka – KONEČNÝ, Jakub – MARKOVA, Elena Michailovna. Školnye učebniki russkogo jazyka v Čechii segodnja: pljusy i minusy. Rusistika, 2019, 17 (1), 90-102. ISSN 2618-8163. DOI 10.22363/2618-8163-2019-17-1-90-102.
4. ROZBOUDOVÁ, Lenka a Jakub KONEČNÝ. Sovremennaja didaktika russkogo jazyka kak vtorogo inostrannogo: jazykovyje sredstva. Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, 2018. 118 s. ISBN 978-80-246-4277-2.
5. KONEČNÝ, Jakub. Fonetičeskaja gramotnost i ee mesto v processe obučenija RKI. In: Current issues of the Russian language teaching XIII. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 136-140. ISBN 978-80-210-9077-4. DOI 10.5817/CZ.MUNI.P210-9077-2018.
6. ROZBOUDOVÁ, Lenka – KONEČNÝ, Jakub. Ruský jazyk – Jazyková cvičení a reálie II: Rodina, zaměstnání, volný čas, kultura, sport. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2017. 188 s. ISBN 978-80-7290-957-5.
7. ROZBOUDOVÁ, Lenka a Jakub KONEČNÝ. Fonetika a fonologie ruského jazyka. In: Fonetika a fonologie v přípravném vzdělávání učitelů. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, 2016, s. 132-153. ISBN 978-80-246-3554-5.
8. KONEČNÝ, Jakub. Sovremennye UMK po russkomu jazyku kak inostrannomu dlja nachalnykh shkol v Chekhii. In: Aktualnyje problemy kommunikativnogo obrazovanija v 21 veke: sbornik naučnych statej po materialam VII meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Novokuzněck: RIC NFI KemGU, 2016, s. 121-126. ISBN 9785-91797-153-7.
9. KONEČNÝ, Jakub. Obuchenie intonacii russkogo jazyka v cheshskojj auditorii: problemy i vozmozhnye reshenija. In: Aktualnye problemy obuchenija russkomu jazyku kak inostrannomu i russkomu jazyku kak nerodnomu : sbornik statejj. Moskva: IIU MGOU, 2016, s. 208-215. ISBN 978-5-7017-2544-5.
10. KONEČNÝ, Jakub. Kognitivní přístup k utváření fonetické gramotnosti českých žáků v ruském jazyce. Didaktické studie: Kognitivní vědy v teorii a praxi jazykového vyučování. 2014, roč. 6, č. 1, s. 156-168.

Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.

Studium:

2006 Centrum ruského jazyka Moskevské státní univerzity M. V. Lomonosova, Moskva, Ruská federace
Obor: kurzy dalšího vzdělávání – učitel ruštiny jako cizího jazyka

2000 – 2005 Moskevská státní pedagogická univerzita, Moskva, Ruská federace (MGPU), CSc. – kandidát pedagogických věd
Obor: teorie výuky a výchovy

1988 – 1993 Fakulta ruského jazyka a literatury Penzenské státní pedagogické univerzity, Ruská federace
Obor: učitelství ruského jazyka a literatury

Praxe:

2015 – nyní: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Odborná asistentka na katedře rusistiky a lingvodidaktiky

2007 – 2019: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Odborná asistentka II. stupně katedry ruského jazyka a literatury

2003 – 2007: 117. střední škola, Moskva, Ruská federace
Učitel ruského jazyka a literatury

2000 – 2003: Lyceum současných technologií řízení 2, Penza, Ruská federace
Učitel ruského jazyka a literatury

1993 – 2000: Internátní škola 1, Penza, Ruská federace
Učitel ruského jazyka a literatury

Publikace:

1. VASILYEVA, Elena. Období velkých bouří. Reflexe velkého ruského přelomu (Revoluce a Občanská válka) v literatuře 21. století. In: CHALUPSKÝ, Petr. Historie, paměť a identita v současné světové a české próze. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2019, s. 97-117. Filologické studie 2019. ISBN 978-80-246-4474-5.
2. VASILYEVA, Elena – JELÍNKOVÁ, Romana …et al. Čitatelskie interesy češskich gimnazistov. In: ROZBOUDOVÁ, Lenka – VASILYEVA, Elena. Волшебный свет детской литературы. Детская литература в контексте мировой культуры и обучения русского как иностранного.. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 78-93. ISBN 978-80-7603-088-6.
3. VASILYEVA, Elena. Obučenie RKI i detskaja literatura. In: ROZBOUDOVÁ, Lenka – VASILYEVA, Elena. Волшебный свет детской литературы. Детская литература в контексте мировой культуры и обучения русского как иностранного.. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 13-40. ISBN 978-80-7603-088-6.
4. VASILYEVA, E., KONEČNÝ, J. Cheshsko-russkaja omonimija kak lingvodidakticheskaja problema. XLinguae: European Scientific Language Journal. 2015, roč. 8, č. 1, s. 57-67. ISSN 1337-8384.
5. KYKALOVA M., VASILYEVA E. On the Problem of Categorizing Students Based on their Cognitive Styles and Teaching Strategies. In: Procedia-Social and Behavioral Sciences.Volume 176 (20 February 2015), Pages 578–587 International Educational Technology Conference, IETC 2014, 3-5 September 2014, Chicago, IL, USA. ISSN 1877-0428.
6. VASILYEVA, Elena. Čechovskije reminiscencii v sovremennoj literature. Tema „futljara“ v rasskazach Vjačeslava P’jecucha. In: Od Modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX-XXI wieku. Tom jubileuszowy dedykowany profesor Halinie Waszkielewicz. Krakow: Skriptum, 2014. s. 647-655. ISBN 978-83-64028-47-2.

9. Odborný garant

PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D., vedoucí Katedry rusistiky a lingvodidaktiky Pedf UK
Informace o odborném garantovi jsou uvedeny v bodě 8

10. Materiální a technické zabezpečení

Z hlediska materiálního a technického bude akce zajištěna pořadatelem – Pedagogickou fakultou UK (Katedrou rusistiky a lingvodidaktiky). Pro výuku budou využity odpovídající posluchárny a seminární pracovny (v případě, že dojde k rozdělení účastníků na více skupin)

11. Způsob vyhodnocení akce

Akce bude vyhodnocena na základě písemné zpětné vazby od účastníků. Pozornost bude věnována zejména hodnocení jednotlivých tematických bloků a lektorů, zejména z hlediska jejich přínosu pro účastníky vzdělávací akce.

Dle § 10 Vyhlášky 317/2005 Sb., není předepsán způsob zakončení.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory 6400 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
Ubytování lektorů
Stravování a doprava lektorů 6400 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 4 000 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0 Kč

Z toho
Doprava účastníků
Stravování a ubytování účastníků
Náklady na učební texty 1000 Kč

Z toho
Příprava, překlad, autorská práva apod..
Rozmnožení textů – počet stran : 1000 Kč
Režijní náklady 9000 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů
Ubytování organizátorů
Poštovné, telefony
Doprava a pronájem techniky
Propagace
Ostatní náklady 9000 Kč
Odměna organizátorům
Náklady celkem 20400 Kč
Poplatek za 1 účastníka 1000 Kč

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod.

Akce se koná pravidelně 1x ročně již od roku 1995.
23. ročník proběhl 29. – 30. září 2017, zúčastnilo se ho 60 osob.
24. ročník proběhl v říjnu 2019, zúčastnilo se ho 41 osob.