Cílová skupina: žáci základních škol

jednorázová beseda o u nás nejobvyklejších a nejrozšířenějších návykových látkách
lektor pomocí interaktivních her vyvolává diskusi o postojích, názorech a zkušenostech účastníků koriguje časté mýty o bezproblémovosti uvedených drog, informuje o rizicích a využívá vlivu zdravých postojů k usměrnění vznikajících vrstevnických norem u těch jedinců, kteří se od experimentování s alkoholem a cigaretami jeví v současné době jako neodklonitelní, usiluje o změnu přístupu směrem k volbě méně rizikových způsobů užívání

časová dotace: 90 minut

počet účastníků: jedna třída