Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

bla

§ 1 b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. c), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

bla

3. Forma

Kombinovaná

¨¨

4. Vzdělávací cíl

¨cíl

5. Hodinová dotace

45

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitel praktického vyučování, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 2. stupně ZŠ

Maximální počet účastníků: 12

7. Plánováné místo konání

jk

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

iz
ii
kk
vkk

ij
h
l
k

hk

9. Odborný garant

j
j
k
Praxe: k
Působiště:k
Publikační činnost:,

10. Materiální a technické zabezpečení

jj

11. Způsob vyhodnocení akce

jk
Dle § 9 Vyhlášky 317/2005 Sb. se Studium v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů


Položka

Předpokládané
náklady

Celkové náklady na lektory

808 Kč

Z toho


Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů

12 Kč

Ubytování lektorů

32 Kč

Stravování a doprava lektorů

236 Kč

Celkové náklady na zajištění prostor

23 Kč

Ubytování, stravování a doprava účastníků
46 Kč


Z toho

Doprava účastníků

23 Kč

Stravování a ubytování účastníků

23 Kč

Náklady na učební texty
46 Kč


Z toho

Příprava, překlad, autorská práva apod..

23 Kč

Rozmnožení textů – počet stran :

23 Kč

Režijní náklady
161 Kč

Z toho

Stravné a doprava organizátorů

23 Kč

Ubytování organizátorů

23 Kč

Poštovné, telefony

23 Kč

Doprava a pronájem techniky

23 Kč

Propagace

23 Kč

Ostatní náklady

23 Kč

Odměna organizátorům

23 Kč

Náklady celkem
1084 Kč

Poplatek za 1 účastníka

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod.

kl