Doktorské studium

Na naší katedře je možné studovat doktorský program oboru Filozofie výchovy a vzdělávání, který je realizován ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR.

Datum odevzdání přihlášek pro zahájení studia v akademickém roce 2020-2021 je 30.4.2020.

Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete na internetové stránce pedagogické fakulty věnované uchazečům doktorského studia:

Základní charakteristika

Cílem doktorského studia je vědecká příprava pracovníků, kteří svou samostatnou tvůrčí činností budou rozvíjet teorie a výzkum v oblasti filozofie výchovy a vzdělávání, filozofie a etiky se zaměřením na studium obecných problémů v současné společnosti. Doktorské studium je koncipováno jako propojení dějinného vývoje filozofických koncepcí a současných teorií a výzkumů, jež vytvářejí širší rámec pro filozofii výchovy a vzdělávání.

Doktorské studium se zaměřuje na prohloubení znalostí v oboru, na rozvinutí kreativního a zároveň kritického a koncepčního myšlení, na kultivaci schopnosti působit v akademickém a zároveň v širším veřejném prostoru.

Tyto cíle jsou naplňovány v českém i mezinárodním kontextu. Doktorské studium má mezinárodní rozměr díky zahraničním členům oborové rady (Princeton University USA), díky klíčovým osobám, kteří vystudovali či působili na zahraničních univerzitách, a díky mezinárodním kontaktům klíčových osob. Doktorské studium je realizován spolu s Filosofickým ústavem AV ČR. Doktorand má možnost konzultovat témata své dizertace s odborníky ve Filosofickém ústavu AV ČR. Toto pracoviště se zároveň podílí na školení a výuce doktorandů a poskytuje k tomu potřebné materiální zabezpečení.

Diplom absolventa tohoto studijního programu bude obsahovat větu, že studijní program byl uskutečněn ve spolupráci UK a AV ČR. Dalším specifikem je, že student získává dovednosti nejen akademické povahy, nýbrž je vzděláván také v popularizaci vědy.

Přijímací řízení

Doktorský studijní program navazuje zejména na programy z oblasti filozofie, ale je otevřen rovněž absolventům magisterských programů z jiných společenských věd. Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška, v jejímž rámci přijímací komise posuzuje jak uchazečův zájem o obor, tak jeho předpoklady k vědecké práci (např. schopnost používat terminologii oboru, formulovat vstupní hypotézu výzkumu, navrhnout metodologii výzkumu).

Uchazeč o studium musí předložit návrh projektu doktorské práce a seznam prostudované odborné literatury. Projekt musí obsahovat charakteristiku tématu, formulaci vstupní hypotézy výzkumu, návrh výzkumných metod, přehled zahraniční a domácí odborné literatury k tématu. V rámci přijímacího zkoušky vede komise s uchazečem diskusi, ve které musí uchazeč obhájit návrh svého projektu a prokázat hlubší znalosti vědního oboru.

Kritéria hodnocení:

Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

Podmínky přijetí:

Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

 • dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,
 • složení přijímací zkoušky, získání min. počtu 7 bodů stanovených děkanem k přijetí,
 • případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.

Uplatnění našich absolventů

  Absolvent doktorského studijního programu je připraven na tvůrčí badatelskou činnost v oblasti filozofie, s užším zaměřením na filozofii výchovy a vzdělávání. Ovládá předpoklady filozofického myšlení na poli výchovy a vzdělávání, a to jak z hlediska diachronního, tak synchronního. Studiem získal schopnost posuzovat a koncepčně vytvářet cíle a strategie výchovy a vzdělávání z hlediska filozofického, a může tak přispět k rozvoji evropského i globálního myšlení v rámci vzdělanostní společnosti. Absolvent je připraven pro edukačně vědeckou činnost na vysoké škole, v relevantních výzkumných ústavech, ale také pro činnost politickou z obecně prospěšného hlediska.

  Návrh témat disertačních prací

  • Adornova koncepce výchovy
  • Role identit v současném společenskovědném myšlení
  • Komenský a alternativní pojetí výchovy
  • Etický problém humanismu a posthumanismu v dnešní kultuře
  • Ontologie mnohosti a pravdy jako filozofický předpoklad výchovy a vzdělávání
  • Proměny autenticity na konci postmoderní éry

  Potřebujete poradit?

  Doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.

  E-mail: michael.hauser@pedf.cuni.cz