Pořadové číslo:

1.Název vzdělávacího programu

Kognitivní funkce (CPD seminář)

§ 1 c) Studium k prohloubení odborné kvalifikace

Program je v souladu s ustanovením § 10 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohloubení odborné kvalifikace.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

Pokračující jednodenní kurz určený absolventům kurzů FIE I, II, III, FIE Basic I v rozsahu 8 hodin
1) Kognitivní funkce a jejich význam v průběhu zprostředkování – teoretické ukotvení (2 hodiny)
Hlubší teoretické upevnění konceptu kognitivních funkcí a uvědomění si souvislostí se všemi částmi teorie R. Feuersteina (strukturální kognitivní modifikovatelnost, zkušenost zprostředkovaného učení, kognitivní mapa, přemosťování).

2) Kognitivní funkce jako východisko pro práci zprostředkovatele (4 hodiny)
Kognitivní funkce lze chápat jako východisko mnoha podstatných procesů v průběhu realizace metody FIE – pro rozpoznání slabých stránek v přemýšlení žáka, pro formulování cílů FIE lekce, pro přemosťování, pro porozumění smyslu celé metody a pro podporu jejího přínosu pro učení a život žáka.
Blok je zaměřen na všechny tyto významné oblasti využití kognitivních funkcí a vede účastníky k praktické aplikaci konceptu do nich.

3) Kognitivní funkce v praxi zprostředkovatele (2 hodiny)
Práce s kazuistikami účastníků (účastníci jsou požádáni, aby kazuistiky připravili před samotným kurzem). Zkušenosti účastníků kurzu s tím, jak u svých žáků rozpoznávat projevy deficitních kognitivních funkcí a jak je rozvíjet; jak žákům vysvětlovat důležitost kognitivních funkcí. Diskuze o prožívaných obtížích, nácvik vhodných postupů pro vedení rozhovorů s žáky.

3. Forma

Prezenční

4. Vzdělávací cíl

Cílem tohoto kurzu je prohloubit porozumění kognitivním funkcím a lépe poro-zumět tomu, jak se deficitní kognitivní funkce projevují v lekcích FIE i v jiných (nejen) úkolových situacích. Účastníci budou hledat a formulovat možnosti roz-víjení deficitních kognitivních funkcí (uvědomit si, jak kognitivní funkce rozvíjí-me skrze cílené zprostředkování).

5. Hodinová dotace

8

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitel praktického vyučování, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, speciální pedagogové, psychologové
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci – konkrétně učitelé, pracovníci školních poradenských pracovišť, speciální pedagogové, psychologové
Předpokladem vstupu do kurzu je absolvování některého z programů Instrumentálního obohacování.

Maximální počet účastníků: 25

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1. (včetně budovy UK PedF v Myslíkově ul. 7 a v Brandýse nad Labem).

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

PhDr. Barbora Lucká, Ph.D.

Je psycholožka a speciální pedagožka se zkušenostmi z různých oblastí poradenství (školní psychologie, telefonická krizová intervence, práce s dětmi s poruchami autis-tického spektra, poradenství a diagnostika), lektorskou, projektovou a publikační činností. Vystudovala Psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde také úspěšně v roce 2016 absolvovala doktorské studium v oboru psy-chologie. Po ukončení studia nastoupila do Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV), kde se zaměřovala na výzkumnou práci, ale také působila jako psycholog poradenského pracoviště. Zároveň organizovala a vedla kurzy dalšího vzdělávání pedagogických a poradenských pracovníků. V současné době pracuje jako psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 10. Několik let také spolupracuje s Katedrou psychologie Pedagogické fakulty UK jako externí vyučující, v rámci výuky přednáší kurzy Zprostředkovaného učení.
V roce 2012 absolvovala první výcvik v metodě Instrumentálního obohacování R. Feuersteina (FIE I) a od té doby využívala metodu při své práci s dětskými klienty. Dále pak pokračovala ve vzdělávání v metodě kury FIE II, III (ATC Praha), Learning Propensity Assessment Device LPAD a LPAD – Basic (v kurzech pořádaných Feuer-steinovým istitutem v Jeruzalémě). V roce 2020 ukončila studium v trenérských kur-zech metody FIE na mezinárodních letních školách Shoresh, pořádaných Feuerstein-ovým institutem. V rámci svého profesního rozvoje absolvovala celou řadu školení a specializačních kurzů především v oblasti diagnostické a terapeutické.

Vzdělání:
2010 – 2016 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Doktorský studijní obor: Pedagogická psychologie
Název disertační práce: Život dětí v médiích a s médii
2016 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Rigorózní řízení
Studijní obor: Psychologie
Obor Psychologie a Speciální pedagogika
2005 – 2010 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Magisterský studijní program: Psychologie
Obor Psychologie a Speciální pedagogika
Praxe:
2016 – dosud Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10
Psycholog, speciální pedagog
Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika a intervence dětí
a žáků (statická a dynamická). Vedení individuálních konzultací s žáky,
učiteli a rodiči (výchovné a výukové obtíže). Realizace rozvojo-vých
programů (využití metody Feuersteinova instrumentálního
obohacování). Zpracování zprávy a doporučení.
2015 – dosud Katedra psychologie, PedF UK
Lektor
Příprava a realizace kurzů Školní psychologie; Úvod
do instrumentálního obohacování; Psychologie dítěte školního vě-ku;
Psychologie pedagogická a sociální I, II. Vedení závěrečných prací
studentů a jejich oponentura.
2016 – 2017 Základní škola Praha 2, Londýnská 34
Školní psycholog
Vedení individuálních konzultací s učiteli, žáky, rodiči (výukové
a výchovné obtíže, osobní témata). Práce s klimatem třídy
(diagnostika, intervence). Příprava a realizace skupinových prací s
žáky (preventivní a intervenční programy; Feuersteinovo
instrumentální obohacování). Komunikace s rodiči při doporučení
opatření pro výchovu a vzdělávání (např. doporučení návštěvy
odborného pracoviště). Příprava a vedení metodických a vzdělá-vacích
seminářů pro pedagogy. Vytváření zpráv o činnosti školního
psychologa.
2014 – 2015 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zaří-zení pro další vzdělávání, Praha
Psycholog, výzkumný pracovník
Od července 2015 vedoucí oddělení Rovných příležitostí
ve vzdělávání. Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika
a intervence dětí a žáků. Spolupráce s pracovníky krajských úřa-dů,
vedoucími a pracovníky ŠPZ, s pracovníky MŠMT.
2013 – 2016 Chance 4 Children, Senohraby
Psycholog
Vedení poradenských a terapeutických rozhovorů s klienty dět-ského domova. Příprava a vedení dětské skupiny. Speciálně pedagogická reedukace. Jednání s dalšími pracovníky dětského domova a domluva společného postupu při péči o děti.
2010 – 2014 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zaří-zení pro další vzdělávání, Praha, ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou
Školní psycholog
2012 – 2014 Sdružení Linky Bezpečí, Praha
Konzultant
Vedení telefonických rozhovorů s dětmi a dospívajícími v náročných životních situacích. Poskytování pomoci (hledání řešení, aktivní naslouchání, analyzování situace…aj.).
2013 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zaří-zení
pro další vzdělávání, Praha
Odborný pracovník pro sběr dat
Vyjednávání souhlasů zákonných zástupců pro práci. Individuální
rozhovory s dětmi, zaznamenání a analýza jejich výpovědí dle předem
stanovených kritérií.

Profesní kurzy a vzdělávání (výběr):
2020 Feuerstein Instrumental Enrichment Trainer Basic, Level 2
Shoresh International Summer Worskhop
Lektoři: Dr. Jeanne Zehr, Julie Jamet
The Feuerstein Institute. Rozsah: 92 hodin.
2018 Feuerstein Instrumental Enrichment Trainer, Level 2 Shoresh International Summer Worskhop Amsterdam
Lektoři: Prof. Alex Kozulin, Dr. Meir Ben Hur
The Feuerstein Institute, The Feuerstein-Bassou International Training Academy. Rozsah: 92 hodin.
2018 Feuersteinovo instrumentální obohacování FIE – základní II
Mgr. et Mgr. Vendula Jašková, Centrum Cogito. Akreditace MŠMT. Rozsah: 80 hodin.
2017 Feuersteinovo instrumentální obohacování FIE – základní I
Mgr. et Mgr. Vendula Jašková, Centrum Cogito. Akreditace MŠMT. Rozsah: 80 hodin.
2017 Feuerstein Instrumental Enrichment Trainer, Level 1 Shoresh International Summer Worskhop Milano
Lektoři: Prof. Alex Kozulin, Dr. Heidi Flavian
The Feuerstein Institute, The Feuerstein-Bassou International Training Academy. Rozsah: 92 hodin.
2017 Learning Propesity Assessment Device (LPAD) Training, module 3
Lektorka: Larissa Ben Yehuda Monastersky, The Feuerstein Institute, The Feuerstein-Bassou International Training Academy. 45 hodin.
2017 Feuersteinovo instrumentální obohacování FIE III
PaedDr. Eva Váňová, ATC Feuerstein. Akreditace MŠMT. Rozsah: 80 hodin.
2016 Feuersteinovo instrumentální obohacování FIE II.
PaedDr. Eva Váňová, PedF UK. Akreditace MŠMT. Rozsah: 80 hodin.
2016 Learning Propesity Assessment Device (LPAD) Training, module 1&2
Shoresh International Summer Worskhop Prague Lektoři: Dr. Lea Yosef, Rabbi Rafi Feuerstein, Larissa Monastersky, Prof. Louis Falik, Prof. Alex Kozulin, Michal Halamish, Monica Paz, Haya Ginton.
The Feuerstein Institute, The Feuerstein-Bassou International Training Academy. Rozsah: 92 hodin.
2016 Trénink jazykových schopností podle Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa
Lektorky: Prof. PhDr. Marína Mikulajová, Ph.D., PhDr. Miroslava Nováková, Ph.D.
Akreditace MŠMT. Rozsah 14 hodin.
2016 Sledování vývoje čtení, psaní, matematiky na prvním stupni ZŠ Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová
Rozsah kurzu: 8 hodin. Akreditace MŠMT
2012 – 2016 Psychoterapeutický výcvik „Umění terapie”
Systemický psychoterapeutický výcvik schválený ČPS ČLS JEP. Rozsah výuky je 750 hodin výuky v průběhu 5 let.
Lektoři: Ivan Úlehla, Zdeněk Macek, GI
2015 Úvod do narativní psychoterapie
Lektorky: Mgr. Barbora Hrušková, Mgr. Barbora Toporčáková.
Akreditace MPSV. Rozsah: 32 hodin.
2015 Learning Propensity Assessment Device Basic (LPAD-B) Lektorky: Dr. Sari Alony, Haya Ginton.
The Feuerstein Institute, The Feuerstein-Bassou International Training Academy.
Rozsah: 90 hodin.
2013 – 2015 Lektorská akademie Jules a Jim
Výcvik dovedností v práci se skupinou dětí a mládeže.
Lektoři: Jakub Švec, David Čáp, Lenka Krejčová, Jan Slavík, Zdenko Matula.
Akreditace MŠMT. Rozsah: 232 hodin.
2015 Kurz seznamující s užíváním testu SON-R 2,5 – 7
Základy práce s neverbální testovou baterií, sloužící k diagnostice
intelektu.
Lektorka: PhDr. Dana Marková
Akreditace MŠMT. Rozsah: 6 hodin
2014 Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS)
Seznámení s tématem diagnostiky vývoje matematických
schopností u dětí, zaškolení do užívání diagnostického nástroje
DISMAS.
Lektoři: Mgr. Pavel Traspe, Mgr. Ivana Skalková.
Akreditace MŠMT. Rozsah: 12 hodin.
2014 Posouzení vývoje dítěte předškolního věku
Teoretický rámec v oblasti vývoje dítěte předškolního věku.
Seznámení s diagnostickými a intervenčními materiály pro práci s dítětem předškolního věku.
Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová
Akreditace MŠMT. Rozsah: 8 hodin.
2013 Spolu a jinak ve vzdělávání – adleriánský přístup ve školním poradenství.
Lektorky: Miroslava Štěpánková, Michaela Širůčková, Mansio.
Akreditace MŠMT. Rozsah: 36 hodin.
2013 EERA/NTNU Summer School on Educational Methodology:
Educational research as craft and representation – challenges and possibilities.
Tutoři: Pal Aarsand, Halvor Hoveid, Nina Volckmar
Department of Education, Norwegian University of Science and Technology, European Educational Research Associa-tion
Rozsah: 30 hodin
2012 Feuersteinovo instrumentální obohacování FIE I.
Věra Pokorná, Centrum ROZUM. Akreditace MŠMT. Rozsah: 80 hodin.
2011– 2012 Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci
Sdružení Linka Bezpečí. Akreditace MPSV. Rozsah: 150 hodin.
Lektoři: Eva Reitmayerová, Petra Fürstová, Andrea Nondková,
Sylvie Stretti aj.
2010 – 2011 Systemický výcvik v hudebně dramatických terapiích
Sebezkušenostní výcvik využívající metod muzikoterapie a dramaterapie. Kurz garantován Sekcí muzikoterapie ČPS při LSJEP
Zdeněk Šimanovský pod záštitou Sekce muzikoterapie.
Rozsah 108 hodin.

9. Odborný garant

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

Vystudovala magisterské studium psychologie, obor psychologie a speciální pedagogika na PedF UK v Praze ( dokončeno 2002). V roce 2002 obdržela Bolzanovu cenu za svou diplomovou práci a v roce 2003 prošla úspěsně rigorózním řízením. Po skončení studií nastoupila jako psycholog do týdenního stacionáře pro děti a dospělé s poruchou autistického spektra a jako školní psycholog na základní škole v Praze 4. V průběhu své profesní praxe spolupracovala jako terapeut se střediskem výchovné péče, vedla supervizní a intervizní setkání pro dobrovolníky a asistenty pracující s klienty s mentální retardací a byla konzultantem škol a center pro děti a dospělé s poruchou autistického spektra. Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy pracuje od roku 2006 a v roce 2019 zde dokončila doktorské studium v oboru Pedagogická psychologie. V rámci své akademické a přednáškové činnosti se zaměřuje především na vývojovou psychologii, variabilitu vývoje, patopsychologii a děti s speciálními vzdělávacími potřebami. Zabývá se také kognitivním vývojem dětí ve škole, zejména se zaměřením na gramotnost a rozdíly v kognitivním vývoji u dětí s poruchou autistického spektra. Externě vyučovala také na FHS a FSV UK.

V letech 2008 – 2012 vedla na Katedře psychologie PedF UK projekt ELDEL (Enhancing Literacy Development in European Languages) zaměřený na vývoj gramotnosti v evropských jazycích a financovaný 7. rámcovým programem Evropské unie. V dalším období (2013 – 2015) pak byla členkou týmu projektu GAČR Porozoumění čtenému – typický vývoj a jeho rizika. V současnosti je členkou týmu projektu TAČR Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie (TL01000365, 2018 – 2021).

Praxe:
1997 – 2000 Středisko pro mládež Klíčov, ambulantní oddělení KRUH
odborný asistent pro klienty s poruchami učení a chování
1999 – 2002 Prev-centrum
lektor programů primární prevence
2002 – 2010 Sluneční domov – zařízení pro lidi s autismem
– psycholog, metodik Evropských projektů
– v rámci zařízení vedla také poradnu pro učitele i rodiny dětí s autismem
2003 – 2007 Máme otevřeno? o. s.
– externí konzultant, supervizní vedení asistentů a dobrovolníků,
– lektor výcvikových aktivit
2003 – 2006 ZŠ Pošepného náměstí
školní psycholog
2006 – dosud Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogické a školní
psychologie
– asistent
2008 – 2012 koordinátor projektu ELDEL v rámci 7. rámcového programu Evropské unie
2017 – dosud MPSV
– lektorka v rámci projektu Dětských skupin
2018 – 2019 NUV
– psycholožka, odborná konzultantka pro žáky s PAS

Výcviky a další dovednosti:
1999 – 2001 APLA, Asociace pomáhající lidem s autismem
Výchova a vzdělávání lidí s autismem I., II., III.
Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus I.
1999 Prev – centrum
výcvik pro lektory primární prevence
2000 DIC Paprsek Praha
Portage program (ranný vývoj dítěte)
2001 – 2005 SPIN, Sdružení pro videotrénink interakcí
výcvik ve videotréninku interakcí od roku 2005 akreditovaný videotrenér
2001 – 2004 Centrum rodinné terapie Motol
výcvik v rodinné terapii
2002 Instrumentální obohacování I. – Reuven Feuerstein
2006 – 2011 VIAP
výcvik ve skupinové terapii (hlubinně – dynamická, model SUR)
2011 Diagnostika dětí s autismem, APLA Praha
2017 Dystest
Diagnostika poruch učení u dospívajících a dospělých
2019 ADOS
Diagnostika poruch autistického spektra
Testcentrum

10. Materiální a technické zabezpečení

Využití vybavení učebny, pracovní materiály pro účastníky

11. Způsob vyhodnocení akce

Evaluační dotazník a reflexe. Účastníci obdrží osvědčení UK o absolvování pro-gramu.
Dle § 10 Vyhlášky 317/2005 Sb. se

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory 4000 Kč
Z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
500 Kč
Ubytování lektorů
Stravování a doprava lektorů
Celkové náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků 1000 Kč
Z toho Doprava účastníků
Stravování a ubytování účastníků 1000 Kč
Náklady na učební texty 7000 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 7000 Kč
Rozmnožení textů – počet stran :
Režijní náklady 5500 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů
Ubytování organizátorů
Poštovné, telefony 1000 Kč
Doprava a pronájem techniky
Propagace
Ostatní náklady 4500 Kč
Odměna organizátorům
Náklady celkem 17500 Kč
Poplatek za 1 účastníka