E

Jaké jsou cíle výzkumu?

zjistit, jaké pedagogické intervence proti školní neúspěšnosti v matematice a českém jazyku na začátku 1. stupně ZŠ jsou účinné, a to v závislosti na učitelském uchopení příčin neúspěšnosti, na charakteristikách individuálních žáků a na podmínkách ve školní třídě

  • popsat učitelské definice školní neúspěšnosti, včetně jejích různých příčin
  • porovnat parametry školní neúspěšnosti v učitelské definici a v individuálních profilech schopností, znalostí a dovedností žáků
  • zmapovat uvažované a reálně používané pedagogické postupy vůči žákům, kteří jsou vyučujícími vnímáni jako školně neúspěšní
  • ověřit prostřednictvím srovnání vstupního a výstupního testování efektivitu použitých pedagogických intervencí pro snižování školní neúspěšnosti a překážky

Jak výzkum probíhá?

Ve 30 třídách 1. stupně základních škol provádíme sérii případových studií.
Případové studie byly zahájen na podzim 2020 ve 2. ročnících a budou ukončeny na konci 3. ročníku, tedy v červnu 2021.

  1. Každá případová studie zahrnuje sběr dat následujícími metodami:
  2. testování schopností, znalostí, dovedností a postojů jednotlivých žáků a žákyní
  3. rozhovory s vyučujícími
    pozorování výuky
  4. dotazník pro rodiče

Informace pro zapojené školy

Výsledky a výstupy

Informace pro zapojené rodiče a děti

O nás