ŠKOLNÍ ÚSPĚCH

Tento web informuje o výzkumném projektu Učitelské porozumění příčinám školní neúspěšnosti a efektivita pedagogických intervencí

Výzkum realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity.

Projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu OPVVV. Projekt bude probíhat v období duben 2020 až prosinec 2022.

Informace pro zapojené školy
Informace pro zapojené rodiče a děti
Výsledky a výstupy
O nás

Jaké jsou cíle výzkumu?

zjistit, jaké pedagogické intervence proti školní neúspěšnosti v matematice a českém jazyku na
začátku 1. stupně ZŠ jsou účinné, a to v závislosti na učitelském uchopení příčin neúspěšnosti, na
charakteristikách individuálních žáků a na podmínkách ve školní třídě

Dílčí cíle

01

popsat učitelské definice školní neúspěšnosti, včetně jejích různých příčin

02

porovnat parametry školní neúspěšnosti v učitelské definici a v individuálních profilech schopností, znalostí a dovedností žáků

03

zmapovat uvažované a reálně používané pedagogické postupy vůči žákům, kteří jsou vyučujícími vnímáni jako školně neúspěšní

04

ověřit prostřednictvím srovnání vstupního a výstupního testování efektivitu použitých pedagogických intervencí pro snižování školní neúspěšnosti a překážky
Jak výzkum probíhá?

Případové studie

Ve 30 třídách 1. stupně základních škol provádíme sérii případových studií.

Každá případová studie zahrnuje sběr dat následujícími metodami:

1) testování schopností, znalostí, dovedností a postojů jednotlivých žáků a žákyní
2) rozhovory s vyučujícími
3) pozorování výuky
4) dotazník pro rodiče

Případové studie byly zahájen na podzim 2020 ve 2. ročnících a budou ukončeny na konci
3. ročníku, tedy v červnu 2021.