Navazující magistři od 2021

Tady doplnit text

Průvodce studiem

Garant: Doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.

1. ročník

Oborová didaktika 1 
Náslechová praxe s reflexí 
Oborová didaktika 2 
Souvislá praxe na ZŠ s reflexí 

Člověk v současné společnosti
Filosofie a religionistika

Tučně = povinné předměty

Netučně= povinně-volitelné předměty

2. ročník

Oborová didaktika 3 
Souvislá praxe na SŠ s reflexí

Nezápadní formy myšlení
Kritické myšlení 
Filosofie výchovy 
Jazyk a společenská podstata člověka 
Mediální výchova 
Právo ve výuce ZSV
Vývoj ústavnosti 

 

Oborová praxe

Veškeré informace o oborové praxi na ZŠ naleznete zde (tady ještě nemáme texty)
Veškeré informace o oborové praxi na SŠ naleznete zde (tady ještě nemáme texty)

Státní zkoušky

Otázky k závěrečným zkouškám naleznete zde (zde bude pdfko)

Diplomová práce

Témata pro letošní rok zde

Zadávání práce:

Práci si zadávají studenti podle harmonogramu akademického roku, obvykle do prosince. Vybírají z návrhů témat, které vypisuje katedra, popřípadě mohou přijít s tématem vlastním po dohodě s vedoucím práce a schválení tohoto tématu vedoucí katedry. Po domluvě s vedoucím práce připravují anotaci a seznam základní literatury. Spolu s vedoucím práce zadají potřebné údaje do SISu.

Struktura a rozsah práce:

 1. Titulní list se všemi náležitými údaji – název univerzity, fakulty, název práce, jméno a příjmení autora práce, jméno a příjmení vedoucího práce, datum a místo odevzdání
  2. Prohlášení o samostatném vypracování práce
  3. Abstrakt česky
  4. Abstrakt anglicky
  5. Obsah s uvedením stránek
  6. Vlastní text
  7. Seznam použité literatury se všemi bibliografickými údaji včetně ISBN
  8. Případné přílohy

Rozsah práce:

60 normostran.

Pokyny pro vypracovávání práce:

Student vypracovává práci samostatně, nepřípustná je jakákoli podoba plagiátu. V průběhu přípravy práce autor spolupracuje se svým vedoucím práce a pravidelně výsledky konzultuje. Četnost konzultací určuje vedoucí práce. Dbá nejen na odbornou, ale i jazykovou úroveň práce. Autor vychází z pramenů a sekundární literatury, kterou uvádí v seznamu použité literatury a cituje z ní důsledně podle citační normy.

Forma odevzdání práce:

Termín odevzdání je stanoven harmonogramem akademického roku na fakultě. Elektronickou podobu práce nahraje studující do SISu. Jeden výtisk v kroužkové vazbě se základními údaji, tj. univerzitou, fakultou, názvem práce, rokem odevzdání a jménem a příjmením autora, se odevzdává na katedru, popř. do podatelny s označením katedry, na kterou je určena.