Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

Poradenský rozhovor ve školní praxi

§ 1 c) Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Program je v souladu s ustanovením § 10 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohloubení odborné kvalifikace.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

1) Poradenský rozhovor (2 hodiny)
· Úvodní praktické cvičení – naladění na partnera a reflexe slyšeného - dvojice
· Typy, funkce rozhovoru, poradenský rozhovor, jako specifický typ rozhovoru
· Fáze poradenského procesu /rozhovoru
· Základní principy vedení rozhovoru
· Cíle rozhovoru
· Podmínky pro vedení rozhovoru, poradenský rozhovor v prostředí školy
· Osobnost poradce při vedení rozhovoru – individuální specifika poradce: styl ko-munikace
· Pozorování: osobní komunikační styl – cvičení ve trojicích
· Poradenský rozhovor v kontextu psychologických teorií
Rozhovor je základem každého lidského vztahu v naší každodenní realitě, slouží jako podpora vytvoření a upevnění tohoto vztahu. Pokud v běžném životě míváme prostor pro vyjádření svých názorů a pocitů a komunikujeme o nich - ať již s nejbližší rodinou, v širším okolí, či v zaměstnání, většinou na naše sdělení přijde pestrá odezva. Protože žijeme uprostřed lidské společnosti, nemůžeme nekomunikovat – a aby se tato komunikace dala nazvat rozhovorem, musí splňovat určitá kritéria, kterými se budeme ve výuce zabývat.
Rozhovor jako základ kontaktu dvou a více lidí je také základním nástrojem pracovníka v pomáhajících profesích. Výuka zprostředkuje, co vše je nutné brát v potaz, pokud chceme být ve vedení rozhovoru úspěšní.

2) Sociálně -psychologický background (2 hodiny)
· Sociální percepce
· Chyby sociální percepce ukázky
· Předsudky
· Atribuce
Rozhovor jako jedna z forem komunikace, spadá do oblasti sociální psychologie. Kromě sa-motné verbální a neverbální komunikace působí v rozhovoru další sociálně psychologické vlivy, které mohou, především v počáteční fázi, ovlivnit všechny aktéry rozhovoru, a které je nutno mít na paměti. Jedná se o oblasti sociální percepce a hodnocení: sociální percepce, postoje - zvláště předsudky, apriorní názory na konkrétní dítě či osobnost obecně apod.).
Specifickou roli hrají chyby v sociální percepci, kterých je třeba se vyvarovat. Protože v pora-denské situaci nejčastěji vedeme rozhovor s problémovými jedinci a jejich rodinami, musíme se pečlivě vystříhat podléhání prvnímu dojmu, především v případech, kdy hovoříme s jedinci ze sociálních skupin, vůči kterým existuje řada předsudků. Poradce musí být schopen rozpoznat, jestli není jeho vztah ke klientovi ovlivněn předsudky a předpojatostí, které zkreslují nejen ve-dení rozhovoru, ale i jeho interpretaci.
3) 2 nejdůležitější kanály: verbální a nonverbální komunikace (2 hodiny)
· Verbální komunikace
o Typy otázek a jejich efekt v rozhovoru - nácvik otevřené otázky
o Komunikační styly – identifikace stylu v rozhovoru
· Neverbální komunikace
o Proxemika
o Paralingvistika
o Gestika
o Kinezika
o Mimika
o Řeč očí
o Fyzické postoje
o Úprava zevnějšku
o Zrcadlení
o Nácvik, záznam, reflexe NK
V rozhovoru vždy paralelně komunikujeme verbálně i neverbálně, a tyto dvě roviny vždy u druhého člověka vnímáme jako celek. Chce-li poradce využít možností, které poskytuje pora-denský rozhovor, musí být vnímavý nejen k obsahu řečeného, ale také citlivý na informace ze všech hlavních oblastí nonverbální komunikace, mezi něž patří: kinezika (pohyby těla), paralin-gvistika (nv řečové projevy, např. síla hlasu), proxemika (vzdálenost komunikujících), fyzické prostředí (např. umístění nábytku v poradně), čas (např. délka setkání aj.)
Intervenční neverbální techniky spoluregulují poradenský proces. Navazují na výsledky inter-pretace a uplatňují se zvláště na jeho počátku při vytváření poradenského vztahu a v emocio-nálně vypjatých momentech.
V první fázi poradenského setkání jde o překonání nejistoty klienta, jeho nedůvěry a dalších podobných zábran účinnosti komunikace a tvorby vztahu důvěry a spolupráce. Mezi pozitivně působící neverbální projevy poradce patří např. tón hlasu poradce podobný klientovu, dobrý oční kontakt, příležitostné přikývnutí, oživená tvář, umírněná verbální aktivita poradce.
Na obecnější rovině lze značnou část intervencí založených na nonverbální komunikaci zařadit mezi techniky synchronizace, tj. sladění neverbálních projevů poradce a klienta. (např. dobrý oční kontakt poradce navozuje totéž u klienta). Jinou technikou širokého záběru, zvyšující dů-věryhodnost poradce je kongruence projevů poradce.
Znalost, zvědomění a analýza vlastních nonverbálních projevů umožňuje poradci, aby tyto sig-nály dokázal ovládat, regulovat, cíleně využívat nejen u sebe, ale také aby uměl interpretovat nonverbalitu klienta. Nonverbální signály klienta může využívat nejen k vytváření vlastních interpretací, ale lze je využít i v podobě hlasité reflexe klientova prožívání – klient získává zpětnou vazbu o tom, jak jeho nonverbalita působí na poradce.
4) Podpora projevu klienta: Aktivní naslouchání (4 hodiny)
· Objasnění
· Parafráze
· Reflexe, typy reflexí
· Sumarizace
· Ticho
· Oceňování; Povzbuzování
· Dílčí techniky „motivačních rozhovorů“
· Nácvik jednotlivých složek aktivního naslouchání – jednotlivě, komplexně v rozhovoru
Rozhovor je dorozumívání dvou a více osob, sdělování pocitů, názorů, ve kterém jde o to, aby se komunikující navzájem pochopili, poskytli si zpětnou vazbu. V rozhovoru formulujeme myš-lenky a odkrýváme informace, které ukazují prožívanou realitu aktérů rozhovoru. Rozhovor není prolínáním monologů, ale návazným reagováním jedné strany na druhou. Na průběhu roz-hovoru mají podíl oba (nebo všichni) účastníci, je vytvářen systém, kdy se odborník i klient navzájem ovlivňují – chování vyvolává reakci druhého, platí princip cirkulární interakce.
Aby rozhovor probíhal optimálně vzhledem k jeho cíli, ale i potřebám a očekáváním klienta, měl by poradce překročit rámec přirozeného intuitivního reagování, měl by být schopen s uvědoměním využívat specifických technik, které facilitují proces, podporují klienta v jeho vyjádřeních, formulaci názorů, hledání řešení. Aktivní naslouchání je jednou ze základních dovedností pro vedení rozhovoru, proto také toto téma je ve výuce, ale i v praktických cviče-ních, tématem stěžejním. Aktivním nasloucháním podporujeme klienta v jeho vlastním přemýš-lení o problému, podněcujeme ho k rozvíjení témat, která jsou pro něj důležitá, zároveň dáváme najevo, že mu věnujeme pozornost, rozumíme jeho prožitkům, přemýšlíme o řečeném – pozorně nasloucháme. Ovládnutí technik aktivního naslouchání má vliv nejen na průběh a obsah celého rozhovoru, ale zásadně také ovlivňuje vztah mezi poradcem a klientem, prohlubuje na straně klienta pocit důvěry, akceptace a porozumění.
5) Aktivní usměrňování rozhovoru (3 hodiny)
· Sondáž
· Konfrontace
· Informování
· Interpretace
· Nácvik jednotlivých technik
Při vedení poradenského rozhovoru jsou vedle technik aktivního naslouchání druhým, neméně významným, nástrojem techniky, které poradci umožňují aktivně ovlivňovat průběh rozhovoru, neboť nejde jen o to, aby se klient cítil bezpečně a otevřel se poradci, ale poradce zároveň roz-hovor a v širším měřítku celý poradenský proces musí vést a směrovat, a to nejen kladením otázek, ale i dalšími vědomými a promyšlenými zásahy do jeho průběhu. Tyto techniky jsou nástrojem, který umožní zabránit rozmělnění tématu rozhovoru – díky nim poradce udržuje, rozvíjí a směruje téma, problém klienta tak, aby se postupnými kroky přiblížili společně k nějakému vyústění rozhovoru. Podobně jako u aktivního naslouchání je zde na místě tyto techniky znát a procvičovat jejich užití v průběhu rozhovoru.
6) Překážky v komunikaci (3 hodiny)
· komunikační stopky, neadekvátní podoby naslouchání
· konflikty v komunikaci a jejich řešení
Podobně jako je možné rozeznat to, co při vedení rozhovoru „funguje“ a v dovednosti užití těchto funkčních technik se cvičit, je stejně tak možné identifikovat některé typy reakcí, které se můžou stát překážkou pro další úspěšné vedení rozhovoru, mohou v klientovi vyvolat ne-chuť dále komunikovat, odpor, mohou vyústit v konflikt s poradcem. Často proto, že klienta staví do nerovné role s poradcem – expertem, který uplatňuje svou autoritu, snaží se jej dostat do podřízené pozice a z této pozice pak klientovi kázat, nařizovat. Tyto komunikační „stopky“ je třeba znát, dokázat je v rozhovoru identifikovat, učit se jim vyhýbat. Při aktivním naslou-chání může opět docházet ke specifickým chybám – neadekvátnímu naslouchání, které narušu-je a brzdí klientovu důvěru v poradce a ovlivňuje jeho pocit bezpečí při rozhovoru.
Z dalších dílčích dovedností je možno ještě zmínit, že úspěšně komunikující poradce umí roz-hovor přerušit, usměrnit nebo odmítnout pokračovat v komunikaci určitým směrem (jasně, klidně, nekompromisně a neagresivně). Konflikt, přímá konfrontace či rozvinutá hádka je v těchto typech rozhovoru často důkazem toho, že poradce neudržel svou pozici. Je dobré být vnitřně připraven na situaci, kdy ho klient urazí nebo slovně napadne, a vědět, že jde o přenos (tj. pojem z psychoanalytického pojetí vztahu terapeut - klient, který se dnes všeobecně ve vztahu odborníka a klienta bere v potaz), a že ve skutečnosti je ve většině případů útok namí-řen na někoho z okolí či minulosti klienta.

3. Forma

Prezenční

4. Vzdělávací cíl

Rozhovor, a to zejména rozhovor zaměřený na podporu a pomoc žákovi (klientovi), je jedním ze základních pracovních nástrojů, který by neměli učitelé a pracovníci školního poradenského pracoviště používat pouze intuitivně, ale cíleně jej využívat ke své práci. Měli by s ním umět nakládat, rozumět mu, znát základní techniky a poznatky o dynamice rozhovoru a jeho zákoni-tostech, měli by znát základní komunikační chyby a umět se jim vyvarovat. To vytváří příleži-tost následně tyto poznatky aplikovat a učit se cíleně je využívat k zdokonalení dovednosti vedení rozhovoru ve prospěch klienta.
Tento kurz má za cíl seznámit účastníky se specifiky poradenského procesu a vedení poradenského rozhovoru. Prostřednictvím výkladu doplněného o praktické nácviky jsou účast-níci seznámeni nejdříve se základními teoretickými východisky pro vedení rozhovoru – verbál-ní a nonverbální komunikací i širšími sociálními aspekty, které mohou rozhovor ovlivnit. Těžiš-těm výuky je samotný poradenský rozhovor - seznámení s jeho cíli, fázemi a technikami vedení tohoto typu rozhovoru. V průběhu výuky účastníci procvičují techniky aktivního naslouchání i techniky zaměřené na aktivní ovlivnění průběhu rozhovoru, učí se rozhovor nejen vést, ale i zaznamenávat, analyzovat, interpretovat a jsou podporováni ve směru reflexe vlastních doved-ností.

5. Hodinová dotace

16

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, výchovní poradci, speciální pedagogové, psychologové
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci – výchovní poradci, školní speciální pedagogové, školní psychologové; učitelé
Maximální počet účastníků: 20

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1. (Včetně budovy UK PedF v Myslíkově ul. 7, Celetné ul. 13 a v Brandýse nad Labem v Královické ul. 915).

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

Mgr. et Bc. Lenka Nemcová
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Psychologie, obor psychologie - pedagogika
Mgr. et Bc. Lenka Nemcová vystudovala obory psychologie – pedagogika na PedF UK v Praze a dále ještě obor arteterapie na JU v Českých Budějovicích. Ponejvíce se profesně dlouhodobě věnuje poradenství ve školní praxi, v rámci pozice školně psychologické pracovala nejen s jednotlivci, ale i s vybranými skupinami dětí, a také s celými třídními kolektivy. Již během praxe na vysoké škole se začala zabývat tématikou závislostí, pracovala na uzavřeném oddělení v SVP s mládeží ohroženou užíváním návykových látek, v této tématice pokračovala i v pedagogicko-psychologické poradně jako obvodní metodik prevence. Toto téma ji dovedlo k metodě motivačních rozhovorů. Ve své praxi používá jako klíčový nástroj právě rozhovor, a dlouholetě vnímá jeho mnohostranný potenciál. Množství zkušeností načerpala jako poraden-ská psycholožka a také jako psycholožka školní. Lektorovala arteterapeutické kurzy pro veřej-nost a arteterapeutické techniky blíže využívala v uzavřených skupinách pro děti s ADHD.
Profesní životopis:
Vzdělání:
1994 – 2001 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Magisterský studijní program Psychologie, obor psychologie - pedagogika

1995 – 2000 Jihočeská Univerzita České Budějovice, Pedagogická fakulta
Bakalářský studijní program, obor arteterapie
Praxe:
2017 – dosud Katedra psychologie PedF UK
Pracovní pozice: Lektor CŽV – výchovné poradenství, lektoring kurzů: Pora-denský rozhovor, Balintovské skupiny
2017 – dosud (aktuálně RD) ZŠ Petřiny – Sever, Praha 6
Pracovní pozice: Školní psycholožka
2003 – 2017 Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 10, Jabloňová 3141/30a
Pracovní pozice: poradenská psycholožka, od 2013 obvodní metodička preven-ce pro Prahu 10, 15 a 22
2006 – 2008 IPPP, Novoborská 372, Praha 9, spoluúčast v Projektu ESF „PŠP“
Pracovní pozice: metodička školních psycholožek
2009 – 2011 IPPP, Novoborská 372, Praha 9, spoluúčast v Projektu ESF - VIP II
Pracovní pozice: metodička školních psycholožek
2003 – 2003 Osmileté Gymnázium Buďánka (soukromé), Praha 5
Pracovní pozice: školní psycholožka
2001 – 2002 ZŠ Vybíralova, Praha 9, Černý Most
Pracovní pozice: školní psycholožka
1998 – 2001 Středisko pro mládež Klíčov, Čakovická 51, Praha 9
Pracovní pozice: odborná vychovatelka, arteterapeutka a terapeutka

Profesní kurzy a vzdělávání (výběr):
2003 – 2008 Psychoterapeutická fakulta, Praha
Psychoterapeutický výcvik ve skupinové PST (SUR)
2004 Základy krizové intervence v poradenství, PhDr. Yvonna Lucká
2006 Leonardo da Vinci Programme, action ACADEMIA,
Santiago de Compostela
From learning to work, Guidance for transitional periods
2006 – 2007 Kurz prevence a adiktologie pro odborníky pracující v ústavní a preventivně výchovné péči, UK Praha, 1. LF
2008 Test apercepce ruky, IPPP ČR
2009 Test kresby stromu, IPPP ČR
Úvod do motivačních rozhovorů, IPPP ČR
2010 Diagnostika poruch autistického spektra, IPPP ČR
2013 Spolu a jinak ve vzdělávání, základní kurz, MANSIO
2018 IDS test a jeho použití, NÚV, Praha
Maters, NÚV, Praha
2019 Žák s poruchami chování, J. Pilař
Lateralita, NÚV, Praha

PhDr. et Mgr. Hana Valentová, Ph.D.
PedF UK
psychologii a speciální pedagogika
PhDr. et Mgr. Hana Valentová, Ph.D. vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na PedF UK (2005), zde navázala také postgraduálním studiem pedagogické psychologie (2019), dále absolvovala magisterský studijní program psychologie na FF MU v Brně (2010). V letech 2004 – 2009 absolvovala výcvik v dynamicky a hlubině orientované komunitně-skupinové psychoterapii, model SUR (Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.). Pracovní zku-šenosti získala působením ve VÚ Klíčov, dále v Institutu pedagogicko-psychologického pora-denství, kde působila na pozici psychologa pro výzkum a byla zapojena v roli metodika v projektech ESF Střediska integrace menšin a VIP kariéra. V letech 2009-2011 pracovala na dvou základních školách na pozici školního psychologa. Od roku 2014 působí na Katedře psy-chologie PedF UK na pozici odborného asistenta. Přednáší předměty a kurzy se zaměřením na psychologii osobnosti a diferenciální psychologii, základy psychologické diagnostiky a peda-gogicko-psychologické intervence, v rámci specializačního studia pro výchovné poradce se věnuje vedení balintovských supin a technikám vedení rozhovoru. V oblasti psychologie osob-nosti se zaměřuje především na oblast posttraumatického růstu, dále profesní zájem směřuje do oblasti psychologické diagnostiky, v této oblasti absolvovala řadu specializovaných kurzů za-měřených na zácvik a administraci testových nástrojů (Woodcock-Johnson, test kognitivních schopností, Školící a výcvikový kurz Rorschach, Test kresby stromu, MMPI-2 aj.)
Vzdělání

2010 – 2019 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Doktorské studium obor Pedagogická psychologie
Disertační práce: Posttraumatický růst u adolescentů a mladých dospělých
2004 – 2010 Masarykova univerzita v Brně, Filosofická fakulta
Magisterský studijní program Psychologie
obor Psychologie
2006 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Rigorózní řízení
Studijní obor: Psychologie
1999 – 2005
Magisterský studijní program: Psychologie
obor Psychologie a speciální pedagogika
Cena Prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy UK

Praxe:
2020 – dosud Prostor plus, o.p.s.
Místo působení: program Pilot plus
Pracovní pozice: Psycholog
2013 – 2014 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Grantový projekt: Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce
Pracovní pozice: Metodik projektu
2013 – dosud Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Místo působení: Katedra psychologie
Pracovní pozice: Odborný asistent
2009-2011 NÚV, projekt VIP II
Místo působení: ŽŠ Táborská, Praha 4; ZŠ Letohradská, Praha 7
Pracovní pozice: Školní psycholog pro práci se žáky a studenty, školní psycholog pro práci s rodiči, pedagogickými pracovníky
2006-2008 Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, Novoborská 372, Praha 9
Místo působení: Oddělení pedagogicko-psychologické
pracovní pozice: Psycholog pro výzkum a kariérové poradenství, manažer pro metodické vedení v projektu ESF SIM, metodik pro školní poradenská pracoviště
2002–2004 Středisko pro mládež Klíčov, Čakovická 51, Praha 9
Místo působení: Oddělení pro léčbu závislostí Most
Oddělení výchovného ústavu
Středisko výchovné péče Pontis
Pracovní pozice: pomocný vychovatel

Profesní kurzy a vzdělání (výběr):

2020 Kurz MMPI- 2
2009 Test kresby stromu, IPPP ČR
2008 Test apercepce ruky, IPPP ČR
2008 - 2011 Vzdělávací kurzy a semináře absolvované v rámci projektu Rozvoj ŠPP, IPPP ČR
2007 Školící a výcvikový kurz Rorschach, Testcentrum
2006 Woodcock-Johnson, test kognitivních schopností – administrace a interpretace
2003 – 2008 Psychoterapeutická fakulta, Praha
Psychoterapeutický výcvik ve skupinové PST (SUR)

9. Odborný garant

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
PedF UK
psychologie a speciální pedagogika
PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. vystudovala magisterské studium psychologie, obor psychologie a speciální pedagogika na PedF UK v Praze ( dokončeno 2002). V roce 2002 obdržela Bolzanovu cenu za svou diplomovou práci a v roce 2003 prošla úspěsně rigorózním řízením. Doktorát z pedagogické psychologie získala na stejné fakultě v roce 2019. Po skončení studií nastoupila jako psycholog do týdenního stacionáře pro děti a dospělé s poruchou autistického spektra a jako školní psycholog na základní škole v Praze 4. V průběhu své profesní praxe spolupracovala jako terapeut se střediskem výchovné péče, vedla supervizní a intervizní setkání pro dobrovolníky a asistenty pracující s klienty s mentální retardací a byla konzultantem škol a center pro děti a dospělé s poruchou autistického spektra. Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy pracuje od roku 2006. V rámci své akademické a přednáškové činnosti se zaměřuje především na vývojovou psychologii, variabilitu vývoje, patopsychologii a děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Zabývá se také kognitivním vývojem dětí ve škole, zejména se zaměřením na gramotnost a rozdíly v kognitivním vývoji u dětí s poruchou autistického spektra. Externě vyučovala také na FHS a FSV UK.
V letech 2008 – 2012 vedla na Katedře psychologie PedF UK projekt ELDEL (Enhancing Literacy Development in European Languages) zaměřený na vývoj gramotnosti v evropských jazycích a financovaný 7. rámcovým programem Evropské unie. V dalším období (2013 - 2015) pak byla členkou týmu projektu GAČR Porozoumění čtenému - typický vývoj a jeho rizika. V současnosti je členkou týmu projektu TAČR Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie (TL01000365, 2018 - 2021).

Profesní životopis:
Vzdělání:
2002 Ukončení studia magisterského programu psychologie, obor psychologie, speciální pedagogika
2003 Rigorózní zkouška, získání titulu PhDr. v oboru pedagogická psychologie
Praxe:
1997 – 2000 Středisko pro mládež Klíčov, ambulantní oddělení KRUH
odborný asistent pro klienty s poruchami učení a chování
1999 - 2002 Prev-centrum
- lektor programů primární prevence
2002 – 2010 Sluneční domov – zařízení pro lidi s autismem
- psycholog, metodik Evropských projektů, v rámci zařízení vedla také poradnu pro učitele i rodiny dětí s autismem
2003 – 2007 Máme otevřeno? o. s.
- externí konzultant, supervizní vedení asistentů a dobrovolníků,
- lektor výcvikových aktivit
2003 – 2006 ZŠ Pošepného náměstí
- školní psycholog
2006 – dosud Pedagogická fakulta UK, Katedra psychologie
- asistentka
- 2008 - 2012 koordinátorka projektu ELDEL v rámci 7. rámcového programu Evropské unie
2017 - dosud MPSV
- lektorka v rámci projektu Dětských skupin
2018 - 2019 NUV
- psycholožka, odborná konzultantka pro žáky s PAS

Profesní kurzy a vzdělávání (výběr):
1999-2001 APLA, Asociace pomáhající lidem s autismem
Výchova a vzdělávání lidí s autismem I., II., III.
Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus I.
1999 Prev-centrum
- výcvik lektorů primární prevence
2000 DIC Paprsek Praha
- Portage program (ranný vývoj dítěte)
2001-2005 SPIN, Sdružení pro videotrénink interakcí
- výcvik videotréninku interakcí
- od roku 2005 akreditovaný videotrenér
2001-2004 Centrum rodinné terapie Motol
- výcvik v rodinné terapii
2002 Instrumentální obohacování I. – Reuven Feuerstein
2006- 2011 VIAP
- výcvik ve skupinové terapii (hlubinně – dynamická, model SUR 500 hodin)
2011 Diagnostika dětí s autismem, APLA Praha
2017 Dystest - Diagnostika poruch učení u dospívajících a dospělých
2019 ADOS - Diagnostika poruch autistického spektra, Testcentrum
2020 WAIS III
Testcentrum

10. Materiální a technické zabezpečení

Využití vybavení učebny, pracovní materiály pro účastníky

11. Způsob vyhodnocení akce

Evaluační dotazník a reflexe. Účastníci obdrží osvědčení UK o absolvování programu.
Dle § 10 Vyhlášky 317/2005 Sb., není předepsán způsob zakončení.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 16000 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 1000 Kč
Ubytování lektorů 0 Kč
Stravování a doprava lektorů 0 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 7100 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0 Kč

Z toho
Doprava účastníků 0 Kč
Stravování a ubytování účastníků 0 Kč
Náklady na učební texty 1000 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod. 0 Kč
Rozmnožení textů – počet stran: 1000 Kč
Režijní náklady 6500 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 0 Kč
Ubytování organizátorů 0 Kč
Poštovné, telefony 500 Kč
Doprava a pronájem techniky 0 Kč
Propagace 0 Kč
Ostatní náklady 4000 Kč
Odměna organizátorům 2000 Kč
Náklady celkem 30600 Kč
Poplatek za 1 účastníka 2000 Kč