Pro koho jsou tyto programy určeny?

jsou určeny pro skupiny, které nerealizují rizikové chování s žádnou mírou pravidelnosti a současně populaci, u které je zaznamenaná prokazatelná zvýšená zátěž, a to buď na rovině zdravotní (tj. hereditní zátěž v primární rodině pro jakýkoli typ duševního onemocnění či poruchy, úrazové a poúrazové stavy, chronická onemocnění, přítomnost zdravotního postižení, vývojových poruch, duševního onemocnění a další) nebo sociální (tzv. sociálně slabé rodiny – nízký příjem, nezaměstnanost, život v lokalitách ohrožených vyloučením, špatné podmínky bydlení a další). Také sem řadíme populaci, u které jsou zaznamenány komplikující faktory (např. rizikové chování realizované členem rodiny, pohyb mezi lidmi s problémy v rizikovém chování, zvýšená dostupnost návykových látek, výrazně narušené vztahy a výchovné zázemí apod.).

Program je určen především pro žáky základních škol a studenty středních škol.

Základním cílem jerozvíjet protektivní faktory, které zabraňují rozvoji možného rizikového chování v kolektivu se zvýšenou hrozbou vzniku, resp. rozvoje toho rizikového chování v kolektivu.

Program dlouhodobé selektivní primární prevence pro žáky ZŠ
Cílová skupina: žáci základních škol

nabízí ucelenou prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na problematiku závislostí
reaguje na aktuální potřeby konkrétní třídy
interaktivní program probíhá formou zážitkových her s navazující diskusí
využívá utvářejících se postojů dětí a snaží se je vhodně usměrňovat
zaměřený na atmosféru a vztahy ve třídním kolektivu, vzájemnou komunikaci, vztahy s dospělými, zvládání obtížných situací, vyrovnávání se s neúspěchy, aktivní využití volného času, zdravý životní styl, rizika a důsledky užívání návykových látek včetně alkoholu a nikotinu, šikanu, kriminalitu, odolávání manipulaci, partnerské vztahy a sexualitu, vztah k vlastnímu tělu, posílení individuality a sebehodnocení
v průběhu pěti školních let (obvykle se žáky 5.-9. ročníků)
setkání pravidelně jednou za školní pololetí
program vede dvojice odborných lektorů
úzká spolupráce s třídními učiteli a školním metodikem prevence
možnost účasti třídního učitele na programu
bezprostředně po programu nabízíme dětem individuálních konzultace
po každém setkání zasíláme do školy písemnou zprávu o jeho průběhu
speciální konzultace pro pedagogy během školního roku

časová dotace: 180 minut na každé setkání

počet účastníků : jedna třída

Program dlouhodobé selektivní primární prevence pro studenty SŠ
Cílová skupina: studenti 1.ročníku středních škol a odborných učilišť

řada setkání se studenty či učni prvního ročníku
probíhá interaktivní formou
umožňuje ve vznikajícím kolektivu předcházet negativním skupinovým procesům, usiluje o kvalitnější vzájemné poznání, spolupráci a komunikaci
přináší informace o rizicích užívání návykových látek
dává možnost hovořit otevřeně o svých postojích a zkušenostech v životním období, kdy dospívající utvářejí svůj další životní styl a pro které jsou charakteristické rozličné experimenty
program vede dvojice odborných lektorů
možnost účasti třídního učitele
počet setkání podle potřeb a možností školy, doporučená frekvence 2x měsíčně
speciální konzultace pro pedagogy během školního roku

časová dotace: 90 minut na každé setkání

počet účastníků: jedna třída