Pro koho jsou tyto programy určeny?

jsou určeny pro skupiny, které nerealizují rizikové chování s žádnou mírou pravidelnosti a současně populaci, u které je zaznamenaná prokazatelná zvýšená zátěž, a to buď na rovině zdravotní (tj. hereditní zátěž v primární rodině pro jakýkoli typ duševního onemocnění či poruchy, úrazové a poúrazové stavy, chronická onemocnění, přítomnost zdravotního postižení, vývojových poruch, duševního onemocnění a další) nebo sociální (tzv. sociálně slabé rodiny – nízký příjem, nezaměstnanost, život v lokalitách ohrožených vyloučením, špatné podmínky bydlení a další). Také sem řadíme populaci, u které jsou zaznamenány komplikující faktory (např. rizikové chování realizované členem rodiny, pohyb mezi lidmi s problémy v rizikovém chování, zvýšená dostupnost návykových látek, výrazně narušené vztahy a výchovné zázemí apod.). Program je určen především pro žáky základních škol a studenty středních škol. Základním cílem jerozvíjet protektivní faktory, které zabraňují rozvoji možného rizikového chování v kolektivu se zvýšenou hrozbou vzniku, resp. rozvoje toho rizikového chování v kolektivu.
Program dlouhodobé selektivní primární prevence pro žáky ZŠ
Cílová skupina: žáci základních škol nabízí ucelenou prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na problematiku závislostí reaguje na aktuální potřeby konkrétní třídy interaktivní program probíhá formou zážitkových her s navazující diskusí využívá utvářejících se postojů dětí a snaží se je vhodně usměrňovat zaměřený na atmosféru a vztahy ve třídním kolektivu, vzájemnou komunikaci, vztahy s dospělými, zvládání obtížných situací, vyrovnávání se s neúspěchy, aktivní využití volného času, zdravý životní styl, rizika a důsledky užívání návykových látek včetně alkoholu a nikotinu, šikanu, kriminalitu, odolávání manipulaci, partnerské vztahy a sexualitu, vztah k vlastnímu tělu, posílení individuality a sebehodnocení v průběhu pěti školních let (obvykle se žáky 5.-9. ročníků) setkání pravidelně jednou za školní pololetí program vede dvojice odborných lektorů úzká spolupráce s třídními učiteli a školním metodikem prevence možnost účasti třídního učitele na programu bezprostředně po programu nabízíme dětem individuálních konzultace po každém setkání zasíláme do školy písemnou zprávu o jeho průběhu speciální konzultace pro pedagogy během školního roku časová dotace: 180 minut na každé setkání počet účastníků : jedna třída
Program dlouhodobé selektivní primární prevence pro studenty SŠ
Cílová skupina: studenti 1.ročníku středních škol a odborných učilišť řada setkání se studenty či učni prvního ročníku probíhá interaktivní formou umožňuje ve vznikajícím kolektivu předcházet negativním skupinovým procesům, usiluje o kvalitnější vzájemné poznání, spolupráci a komunikaci přináší informace o rizicích užívání návykových látek dává možnost hovořit otevřeně o svých postojích a zkušenostech v životním období, kdy dospívající utvářejí svůj další životní styl a pro které jsou charakteristické rozličné experimenty program vede dvojice odborných lektorů možnost účasti třídního učitele počet setkání podle potřeb a možností školy, doporučená frekvence 2x měsíčně speciální konzultace pro pedagogy během školního roku časová dotace: 90 minut na každé setkání počet účastníků: jedna třída