Pro koho jsou tyto programy určeny?

Jsou určeny školním třídám bez výrazného výskytu rizikového chování, a když, tak na úrovni ojedinělých experimentů. U této skupiny není zaznamenána či prokázána žádná zdravotní ani sociální zátěž a nejsou patrné žádné další komplikující faktory. Je určen především pro děti mateřských škol a žáky základních škol.

Základním cílem jepředcházení různým druhům rizikového chování jako je agrese, užívání návykových látek, šikana, kyberšikana, xenofobie, rasismus a další.

Program dlouhodobé primární prevence pro děti MŠ
Cílová skupina: předškolní děti ve věku od 3 let navštěvující MŠ

obsahuje hravé techniky
pracuje s dětským kolektivem a posiluje pozitivní vztahy mezi dětmi
zaměřený na snížení až odstranění náročných situací, které se mohou vyskytovat v prostředí MŠ; náročnými situacemi se rozumí negativní projevy dětí spojené s adaptací na nové prostředí MŠ; dále se může jednat o situace jako je posmívání, vyčleňování z kolektivu, vzájemné odmítání dětí, agresivní projevy v chování od braní věcí až po fyzické ubližování
reaguje na individuální potřeby jednotlivých dětských kolektivů
obsahuje šest setkání za školní rok; čtyři setkání probíhají první pololetí a dvě zbývající probíhají v druhém pololetí
dle zájmu MŠ lze rozšířit základní nabídku o doplňující témata (např. zdravá výživa, bezpečné chování ve světě dospělých, dobro × zlo atp.)
úzká spolupráce s pedagogy v MŠ
z každého setkání je pedagogům MŠ zaslána písemná zpráva o jeho průběhu
program vedou dva lektoři

Časová dotace: 60 min. jedno setkání

Počet účastníků: jedna třída

Program dlouhodobé primární prevence pro žáky ZŠ
Cílová skupina: žáci základních škol (1. – 9.třída)

nabízí ucelenou prevenci rizikového chování
reaguje na aktuální potřeby konkrétní třídy
interaktivní program probíhá formou zážitkových her s navazující diskusí
využívá utvářejících se postojů dětí a snaží se je vhodně usměrňovat
zaměřený na atmosféru a vztahy ve třídním kolektivu, vzájemnou komunikaci, vztahy s dospělými, zvládání obtížných situací, vyrovnávání se s neúspěchy, aktivní využití volného času, zdravý životní styl, rizika a důsledky užívání návykových látek včetně alkoholu a nikotinu, šikanu, kriminalitu, odolávání manipulaci, partnerské vztahy a sexualitu, vztah k vlastnímu tělu, posílení individuality a sebehodnocení
v průběhu devíti školních let (je možné si program objednat pro 1. – 3.třídu nebo 4. – 9.třídu.
setkání pravidelně jednou za školní pololetí
program vede dvojice odborných lektorů
úzká spolupráce s třídními učiteli a školním metodikem prevence
možnost účasti třídního učitele na programu
bezprostředně po programu nabízíme dětem individuálních konzultace
po každém setkání zasíláme do školy písemnou zprávu o jeho průběhu

časová dotace: 90 minut pro 1. – 3.ročník, 180 minut pro 4. – 9.třídu na každé setkání

počet účastníků : jedna třída

Program dlouhodobé primární prevence pro studenty SŠ
Cílová skupina: studenti 1.ročníku středních škol a odborných učilišť

řada setkání se studenty či učni prvního ročníku
probíhá interaktivní formou
umožňuje ve vznikajícím kolektivu předcházet negativním skupinovým procesům, usiluje o kvalitnější vzájemné poznání, spolupráci a komunikaci
přináší informace o rizicích užívání návykových látek
dává možnost hovořit otevřeně o svých postojích a zkušenostech v životním období, kdy dospívající utvářejí svůj další životní styl a pro které jsou charakteristické rozličné experimenty
program vede dvojice odborných lektorů
možnost účasti třídního učitele
počet setkání podle potřeb a možností školy, doporučená frekvence 2x měsíčně

časová dotace: 90 minut na každé setkání

počet účastníků: jedna třída