Pro koho jsou tyto programy určeny?

Jsou určeny školním třídám bez výrazného výskytu rizikového chování, a když, tak na úrovni ojedinělých experimentů. U této skupiny není zaznamenána či prokázána žádná zdravotní ani sociální zátěž a nejsou patrné žádné další komplikující faktory. Je určen především pro děti mateřských škol a žáky základních škol. Základním cílem jepředcházení různým druhům rizikového chování jako je agrese, užívání návykových látek, šikana, kyberšikana, xenofobie, rasismus a další.
Program dlouhodobé primární prevence pro děti MŠ
Cílová skupina: předškolní děti ve věku od 3 let navštěvující MŠ obsahuje hravé techniky pracuje s dětským kolektivem a posiluje pozitivní vztahy mezi dětmi zaměřený na snížení až odstranění náročných situací, které se mohou vyskytovat v prostředí MŠ; náročnými situacemi se rozumí negativní projevy dětí spojené s adaptací na nové prostředí MŠ; dále se může jednat o situace jako je posmívání, vyčleňování z kolektivu, vzájemné odmítání dětí, agresivní projevy v chování od braní věcí až po fyzické ubližování reaguje na individuální potřeby jednotlivých dětských kolektivů obsahuje šest setkání za školní rok; čtyři setkání probíhají první pololetí a dvě zbývající probíhají v druhém pololetí dle zájmu MŠ lze rozšířit základní nabídku o doplňující témata (např. zdravá výživa, bezpečné chování ve světě dospělých, dobro × zlo atp.) úzká spolupráce s pedagogy v MŠ z každého setkání je pedagogům MŠ zaslána písemná zpráva o jeho průběhu program vedou dva lektoři Časová dotace: 60 min. jedno setkání Počet účastníků: jedna třída
Program dlouhodobé primární prevence pro žáky ZŠ
Cílová skupina: žáci základních škol (1. – 9.třída) nabízí ucelenou prevenci rizikového chování reaguje na aktuální potřeby konkrétní třídy interaktivní program probíhá formou zážitkových her s navazující diskusí využívá utvářejících se postojů dětí a snaží se je vhodně usměrňovat zaměřený na atmosféru a vztahy ve třídním kolektivu, vzájemnou komunikaci, vztahy s dospělými, zvládání obtížných situací, vyrovnávání se s neúspěchy, aktivní využití volného času, zdravý životní styl, rizika a důsledky užívání návykových látek včetně alkoholu a nikotinu, šikanu, kriminalitu, odolávání manipulaci, partnerské vztahy a sexualitu, vztah k vlastnímu tělu, posílení individuality a sebehodnocení v průběhu devíti školních let (je možné si program objednat pro 1. – 3.třídu nebo 4. – 9.třídu. setkání pravidelně jednou za školní pololetí program vede dvojice odborných lektorů úzká spolupráce s třídními učiteli a školním metodikem prevence možnost účasti třídního učitele na programu bezprostředně po programu nabízíme dětem individuálních konzultace po každém setkání zasíláme do školy písemnou zprávu o jeho průběhu časová dotace: 90 minut pro 1. – 3.ročník, 180 minut pro 4. – 9.třídu na každé setkání počet účastníků : jedna třída
Program dlouhodobé primární prevence pro studenty SŠ
Cílová skupina: studenti 1.ročníku středních škol a odborných učilišť řada setkání se studenty či učni prvního ročníku probíhá interaktivní formou umožňuje ve vznikajícím kolektivu předcházet negativním skupinovým procesům, usiluje o kvalitnější vzájemné poznání, spolupráci a komunikaci přináší informace o rizicích užívání návykových látek dává možnost hovořit otevřeně o svých postojích a zkušenostech v životním období, kdy dospívající utvářejí svůj další životní styl a pro které jsou charakteristické rozličné experimenty program vede dvojice odborných lektorů možnost účasti třídního učitele počet setkání podle potřeb a možností školy, doporučená frekvence 2x měsíčně časová dotace: 90 minut na každé setkání počet účastníků: jedna třída