Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

Setkání s Hejného metodou

§ 1 c) Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Program je v souladu s ustanovením § 10 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohloubení odborné kvalifikace.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

Jednodenní konference
a) přednáška prof. Hejný + host. Téma Kvalita vyučování matematice od MŠ po 2. stupeň ZŠ + přednáška zvaného hosta, 90 minut
b) prezentace v sekcích s diskuzemi – v délce 20 minut prezentují učitelé své zkušenosti s vyučováním matematice orientovaným na budování schémat na 1. i 2. stupni ZŠ i MŠ a své dobré nápady do výuky, případně využití pomůcek. Některé prezentace budou zvané (např. hodnocení v matematice), některé nabídnou sami učitelé a po zvážení programovým výborem konference budou zařazeny do programu.
c) kulatý stůl – řízená diskuse na vybrané aktuální téma: např. hodnocení žáků v matematice, gradované testy, práce se žáky různých typů a různé úrovně, práce s rodiči, předmatematická příprava, spolupráce s PPP, otázky přechodu žáků z 1. na 2. st. ZŠ a mezi odlišnými vyučovacími metodami
d) pracovní dílny – v délce 45-60 minut školení lektoři nabídnou účastníkům aktivitu, která je zaměřena buď na matematický obsah (matematické prostředí, např. Abaku, Vláčky, Sousedé, Biland, Dětský park, Váhy, budování některých matematických pojmů a vztahů jako např. zlomek, rovnice, Pythagorova věta, objem, obsah, obvod geometrického objektu), nebo jsou zaměřeny na didaktické jevy (např. práce s chybou žáky, tvorba gradovaných úloh, hodnocení písemně řešené úlohy, komunikace s rodiči, …) .
Přesný program bude sestaven po uzavření přihlášek s příspěvkem a bude účastníkům rozeslán a zveřejněn na www.pedf.cuni.cz a na www.H-mat.cz. Rámcový program je uveden v bodu 5. Hodinová dotace.

3. Forma

Prezenční

Forma vzdělávacího programu je prezenční, jedná se o celodenní konferenci složenou ze 4 aktivit – přednáška, prezentace v sekcích, diskuse u kulatého stolu, pracovní dílny.

4. Vzdělávací cíl

Obecným cílem je inovovat, rozšířit a prohloubit profesní kompetence učitelů matematiky na ZŠ a SŠ, učitelů prvního stupně ZŠ a i učitelek předmatematické výchovy na MŠ. Jedná se především o následující kompetence:
• projektovat matematické učivo (konkretizovat cílové matematické kompetence, vztah kompetence – učivo, konkretizace představ o kompetencích z RVP v praktické činnosti učitele),
• tvořit úlohy různé náročnosti a pracovat s nimi,
• analyzovat žákovské postupy řešení problémů a pracovat efektivně s chybou žáka,
• využívat efektivně skupinové vyučování,
• využívat vhodně projektovou výuku jako nástroj nejen rozvíjející matematické myšlení ale i klíčové kompetence žáků,
• využívat promyšleně sebereflexe učitelů matematiky a rozvíjet sebehodnocení žáků,
• poznat principy a cíle koncepce výuky orientované na budování schémat,
• poznat roli učitele i roli žáka při této metodě,
• využívat znalosti poznávacího procesu žáka s mechanizmem budování představ a pojmů v matematice pro rozvoj rozumových i osobnostních schopností žáka.

5. Hodinová dotace

8

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé MŠ
Cílovou skupinou jsou učitelé MŠ a 1. st. ZŠ, učitelé matematiky 2. stupně ZŠ, další pedagogičtí pracovníci.
Maximální počet účastníků: 150

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc.,
MFF UK v Bratislavě
Teória sytémov
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., katedra matematiky a didaktiky matematiky, PedF UK Praha
vystudoval MFF UK v Bratislavě, obor Teória sytémov, jeho disertace byla v oboru filosofie. Habilitoval se ve filosofii (1999) i matematice (2007). V roce 2010 získal profesuru na PedF UK v oboru didaktika matematiky. Působí jako profesor na PedF UK a ve Filosofickém ústavu AV ČR. Přednáší na našich i zahraničních konferencích, je autorem řady odborných publikací. Za knihu Pattern of change získal v roce 2010 Fernando Gil International Prize for the Philosophy of Science.

doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D
PřF UK
učitelství matematiky a zeměpis
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D., vedoucí katedry matematiky a didaktiky matematiky, PedF UK Praha a místopředsedkyně výboru SUMA JČMF

Vystudovala v roce 1991 PřF UK, obor učitelství matematiky a zeměpis, v roce 1994 na PedF UK obor anglický jazyk. Na PedF UK působí od roku 1994, je docentkou v oboru didaktika matematiky (od 2005). Vyučuje budoucí učitele matematiky, a to odborné předměty (analytická geometrie) a didaktiku matematiky. Je předsedkyní oborové rady Didaktika matematiky na PedF UK, vede doktorandy. Má bohaté zkušenosti se zvanými přednáškami na našich i zahraničních konferencích pro učitele i výzkumníky z oblasti didaktiky matematiky. Vede kurzy CŽV pro učitele matematiky. Pravidelně publikuje v odborných časopisech a sbornících. Je členkou redakčních rad několika odborných časopisů v ČR i zahraničí a členkou programových výborů našich i zahraničních konferencí.

doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D
MFF UK
učitelství M-Deskr. G.,
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., katedra matematiky a didaktiky matematiky, PedF UK Praha
Vystudovala MFF UK v r. 1976, obor učitelství M-Deskr. G., v r. 1981 titul RNDr. na MFF UK; 2001 Ph.D. na PedF UK v Praze, 2011 habilitovala na UK v Praze (vše z oboru didaktika matematiky).
Od 1976 dosud působí na KMDM PedF UK v Praze, věnuje se přípravě budoucích učitelů i doktorandů. Je spoluautorka učebnic matematiky pro 1.-5. roč. 1. st. ZŠ, nakl. H-mat, o.p.s. a nakl. Fraus, a pro 2. st. sešity A, B, C, D a 1.-2. roč. v nakl. H-mat, o.p.s. Je řešitelka a spoluřešitelka mnoha výzkumných i aplikačních projektů národních i několika mezinárodních. Má bohaté zkušenosti s organizováním a garantováním letních škol i kurzů pro učitele 1. stupně ZŠ pro H-mat, o.p.s. Pravidelně se aktivně účastní významných mezinárodních i národních konferencí.

Mgr. Jaroslava Kloboučková
PedF UP v Olomouci
M – SpP
Mgr. Jaroslava Kloboučková, katedra matematiky a didaktiky matematiky, PedF UK Praha
Vystudovala PedF UP v Olomouci v r. 1999, obor M – SpP. Od r. 2006 působí na KMDM PedF UK v Praze. Od 2008-2020 působila na fakultní ZŠ. Věnuje se přípravě učitelů 1. stupně ZŠ a výzkumu v oblasti didaktiky matematiky. Je spoluřešitelkou několika výzkumných i aplikačních národních projektů, pravidelně se účastní významných mezinárodních i národních konferencí. Má bohaté zkušenosti organizováním a garantováním letních škol pro učitele 1. stupně ZŠ pro H-mat, o.p.s. a lektorováním Hejného metody.

PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.,
PedF UK
učitelství pro 2. a 3. stupeň ZŠ, obor M-Ch
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D., katedra matematiky a didaktiky matematiky, PedF UK Praha
Vystudovala PedF UK v Praze v r. 1998, učitelství pro 2. a 3. stupeň ZŠ, obor M-Ch; v roce 2000 titul Ph.D. na PedF UK v Praze, obor didaktika matematiky. V r. 1994 – 2001 získala učitelskou praxi na ZŠ a SŠ. Od 1998 pracuje KMDM, PedF UK v Praze. Věnuje se výzkumu v oblasti didaktiky matematiky a přípravě budoucích učitelů. Je spoluautorka učebnic matematiky pro 1.-3. roč. 1. st. ZŠ, Hejný a kol., nakl. Fraus, a 1.-3. roč. v nakl. H-mat, o.p.s
Je spoluřešitelka mnoha národních výzkumných i aplikačních projektů, řešitelka mezinárodního projektu Sokrates-Comenius (COSIMA). Pravidelně se aktivně účastní významných mezinárodních i národních konferencí. Je organizátorka a garantka moha letních škol pro učitele 1. stupně ZŠ pro H-mat, o.p.s. Působí jako lektorka a tutorka lektorů Hejného metody.

9. Odborný garant

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
MFF UK
matematiky a didaktiky matematiky
Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., katedra matematiky a didaktiky matematiky, PedF UK Praha
Vzdělání:
 MFF UK v Praze; 1993 Univerzita Karlova – titul profesor.
Odborná praxe:
 Působil na ČVUT v Praze, VŠD v Žilině, MFF v Bratislavě.
 Od roku 1991 působí na KMDM PedF UK.
 V současnosti se věnuje výzkumu a přípravě budoucích učitelů i vědeckých pracovníků v didaktice matematiky v ČR.
 Člen oborové rady didaktiky matematiky pro doktorská studia.
 Mnohaletá praxe s přímou výukou matematiky na ZŠ.
 Hlavní autor sady učebnic matematiky pro 1. - 5. r. ZŠ, nakl. Fraus, 1.-9. r. nakl. H-mat, o.p.s..
 Autor teorie poznávacího procesu (TGM) přijaté mezinárodní komunitou didaktiků matematiky a mnoha zásadních publikací z oboru didaktiky matematiky.
 Spoluzakladatel letní školy Pythagoras, která se každoročně koná již od roku 1977.
 Člen redakčních rad mezinárodních časopisů Educational stiudies, Didactica Mathematicae, redakční rady nakladatelství Kluwer a členem redakční rady domácího časopisu Pedagogika.
 Garant i lektor mnoha mezinárodních kurzů pro učitele EU (EMTISM, SMASH), mnoha kurzů CŽV a Letních škol (např. Akademie moderního vzdělávání, Pythagoras).
 Hostující profesor na univerzitách v USA a v Kanadě. Je často zván k hlavním přednáškám na mnoha národních i mezinárodních konferencích.
Významná ocenění:
 V roce 2010 udělena Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně.
V roce 2012 uděleno ocenění MathProfONE v rámci projektu „Českých 100 Nejlepších“ společností Comenius

10. Materiální a technické zabezpečení

Materiální a technické zabezpečení bude zajištěno ve spolupráci fakulty a H-mat, o.p.s.
Organizační výbor konference spolupracuje s oddělením vnějších vztahů a organizačních záležitostí, společně připraví online přihlášky na www.pedf.cuni.cz, povedou korespondenci s přihlášenými, zajistí jednací místnosti a potřebnou techniku. Účastníkům bude vydáváno osvědčení a potvrzení o účasti.
Doprava účastníků a lektorů bude individuální. Občerstvení zajišťuje pořadatel, oběd nikoliv.

11. Způsob vyhodnocení akce

Akce bude vyhodnocena pomocí evaluačního dotazníku elektronického a na základě rozhovorů s účastníky. Dále pak bude zhodnocena po linii organizačního i programového výboru. Účastníci se budou ke konferenci moci vyjádřit i na webových stránkách. Seznam účastníků bude veden v online databázi
Dle § 10 Vyhlášky 317/2005 Sb., není předepsán způsob zakončení.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 1000 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 0 Kč
Ubytování lektorů 0 Kč
Stravování a doprava lektorů 1000 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 0 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 4000 Kč

Z toho
Doprava účastníků 0 Kč
Stravování a ubytování účastníků 4000 Kč
Náklady na učební texty 4000 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod. 2000 Kč
Rozmnožení textů – počet stran: 2000 Kč
Režijní náklady 6000 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 2000 Kč
Ubytování organizátorů 0 Kč
Poštovné, telefony 0 Kč
Doprava a pronájem techniky 2000 Kč
Propagace 2000 Kč
Ostatní náklady 0 Kč
Odměna organizátorům 0 Kč
Náklady celkem 15000 Kč
Poplatek za 1 účastníka 300 Kč

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod.

Do r. 2020 se již uskutečnily 4 tyto konference. Organizační výbor má ale bohaté zkušenosti s organizováním takové konference pod společností H-mat, kde již proběhlo 10 obdobných konferencí. Navíc má KMDM více než 20 let zkušeností s organizací dvoudenní konference pro učitele Dva dny s didaktikou matematiky, mnoha mezinárodních konferencí (SEMT, CERME, PME, ESU5) a mnoha kurzů CŽV.
Propagace konference bude organizována prostřednictvím stránek www.pedf.cuni.cz a www.H-mat.cz a informacemi přes různá media a sociální sítě. Dále bude rozesílán informační e-mail na adresy škol, zejména těch, kteří nějakým způsobem spolupracují s fakultou či společností H-mat, o.p.s.