Pořadové číslo:

1.Název vzdělávacího programu

Studium pro výchovné poradce

§ 1 b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 8 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

1.1 Koncepce nových forem práce v poradenských službách ve škole.
Základní model: poradenské služby jsou zajišťovány výchovným poradcem a školním metodikem prevence – učiteli s následnou specializační průpravou (specializačním studiem v akreditovaném vzdělávacím programu MŠMT ČR). Podle potřeb je základní model doplněn o třídní učitele, učitele výchov (občanské výchovy, rodinné výchovy, výchovy k volbě povolání na ZŠ a úvodu do světa práce na SŠ), učitele-metodika pro přípravu školních vzdělávacích programů (úprava vzdělávání nadaných).
Rozšířený model (dle možností školy): zapojení dalších odborníků – školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga. Standardní činnosti školního psychologa, speciálního pedagoga
4 hodiny

1.2 Výchovné poradenství v kontextu školských poradenských služeb, metodická, informační funkce.
Vyhláška č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (SPZ). Vymezení činností ŠPZ ( poradna, centrum) a školní poradenské pracoviště ( dále ŠPP).
Hlavní úkoly ŠPP: řešení školní neúspěšnosti, speciální vzdělávací potřeby. Vytvoření poradenského týmu, rozdělení rolí, vytvoření systému komunikace se ŠPZ.
Shody a rozdíly v práci poradenského a školního psychologa/ speciálního pedagoga.
Výklad a diskuze k vyhlášce 27/ 2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Školní poradenské zařízení a školní poradenské pracoviště.
Právní rámec poradenských služeb ve škole.
Předpisy navazující na školský zákon; jejich konkrétní aplikace je uváděna vždy na příslušných místech v tématech 4 až 11.
6 hodin
Studijní opora: Legislativní rámec práce výchovného poradce.
Studijní opora a výukové prezentace jsou dostupné na adrese vpsmp.cz.
Lektoři. L. Valentová, K. Šrahůlková, I. Slavíková, J. Šejvl

3. Forma

Prezenční

Studijní program je organizován formou pravidelné jednodenní výuky jedenkrát v měsíci v průběhu zimního a letního semestru, v lednu je realizováno blokové soustředění (viz kap. 5.) Důležitou nadstavbou studia je samostudium (nepřímá výuka) s využitím studijních opor. Průběh samostatného studia je průběžně monitorován prostřednictvím konzultací s vyučujícími a hodnocením portfolií studujících.
Konzultace s vyučujícími jsou umožněny v průběhu celého roku jak osobně, tak prostřednictvím internetu (e-mail, webové stránky).

Základními oporami studia jsou učební texty a odborná literatura dostupná v tištěné nebo v elektronické podobě.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce s akcentem na poradenskou intervenci ve zvoleném tématu práce. Absolvent získává osvědčení o absolvování akreditovaného programu CŽV – Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce jako přílohu k vysokoškolskému diplomu.
Kritéria pro výběr účastníků:
Specializační studium je určeno pro vysokoškolsky vzdělané pedagogy v magisterském studijním programu. Doporučená je dvouletá pedagogická praxe. Druh aprobace není rozhodující, důraz je kladen na zájem o poradenskou činnost na škole a poradenskou pomoc dětem a rodičům.
Přijímací řízení:
Probíhá podle platných předpisu pro externí formy studia na UK PedF v rámci CŽV – DVPP. Zkušební komise vedená garantem studia dává návrhy na přijetí děkanovi fakulty
Dokumentaci a organizaci studia zajišťuje garant studia v kontaktu se studijním oddělením fakulty.

4. Vzdělávací cíl

Studium je určeno učitelům, kteří vykonávají (či předpokládají, že budou vykonávat) funkci výchovného poradce na ZŠ, SŠ. Vzdělávací program je zaměřen na získání odborných znalostí a dovedností v pedagogicko-poradenském směru.
Obecnější cíle:
– Prohloubit vhled do poradenských problémů a jejich příčin studiem poradenské a školní psychologie.
– Rozvíjet poradenské dovednosti a metody v oblasti diagnostiky a intervence jak při poradenských a preventivních, tak i konzultačních aktivitách učitelů – výchovných poradců.
– Poskytnout orientaci v legislativě související s výkonem činností VP.
– Orientovat učitele-výchovné poradce na odbornou kooperaci se školskými a zdravotními institucemi, úřady práce, OSPOD. Seznámit se se sítí poradenských a preventivních služeb v regionu, zejména s PPP, SPC a SVP s nimiž tvoří školský poradenský systém.
– Vyhledat a realizovat orientační vyšetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
– Podpořit integraci těchto žáků a zajistit intervenční programy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
– Poskytovat kariérové poradenství a podporu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků.
Studijní program koresponduje se standardem studia pro výchovné poradce podle § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Podrobný přehled témat výuky viz Tematické studijní okruhy 1.- 11. v kap. 2 – Obsah.

5. Hodinová dotace

250

Studium zahrnuje přímou prezenční výuku a stáže; je doplněno samostudiem doporučené literatury a využitím e-kurzů a studijních opor v elektronické formě na webu vpsmp.cz.
Časová dotace: celkem 250 hodin:  

220 hodin  –   přímá prezenční výuka.
30 hodin  –   individuální stáže frekventantů v PPP, SPC, poradenská centra úřadů práce.

Výstupem jsou písemné záznamy ze stáží s následnou analýzou a reflexí v seminářích.
Výuka probíhá formou pravidelné výuky v průběhu semestru. 1x za měsíc, obvykle v pondělí, 9 výukových hodin (45 minut). V prvém roce studia je zařazeno třídenní studijní soustředění, zaměřené na výcvik v sociální komunikaci (25 hodin).

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé MŠ, trenéři sportovních škol
Studium je určeno pro vysokoškolsky vzdělané pedagogy s dvouletou učitelskou praxí, absolventy magisterských studijních programů.
Maximální počet účastníků: 40

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

Mgr. Bc. Monika Havlíčková
Magisterské studium, Fakulta humanitních studií UK v Praze
Supervize a management v sociálních a zdravotních organizacích, Mgr.
1998 – 1999: Supervizor studentů – odborný garant praxe, Riaps, Praha 3
1993 – 1999: Sociální pracovnice, SOS dětské vesničky Praha, Dětské krizové centrum Praha 4
1999 – dosud: Externí lektor (kurzy, metodika vzdělávání), Česká katolická charita, Praha
1999 – 2003: Sociální pracovnice, terapeut, Městské centrum sociálních služeb a prevence, Praha 3
2003 – 2004: Správní rada – metodik sociální práce, Správa uprchlických zařízení MV ČR
2006 – dosud: Externí lektorka -Kurzy pro pracovníky ve školství a v sociálních službách
2009 – dosud: Pedagog odborných předmětů, Vyšší odborná škola sociálně právní Praha 10
2014 – Akreditovaný lektor MPSV, MPSV, Praha 1
2010 – dosud: Externí supervizor (práce s rodinami, program 5P, 3G), Hestia Praha 1 a další

Publikační činnost
HAVLÍČKOVÁ, M.: Mentoring a Supervize jako zdroj sebereflexe učitele, HMP, 2011, ISBN 978-80-905109-2-0
HAVLÍČKOVÁ, M: Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů, HMP, 2011, ISBN978-80-905109-2-0
HAVLÍČKOVÁ, M: Odborná praxe a supervize (sociální pedagogika), HMP, 2012, ISBN 78-80-87779-03-3.
Odborné časopisy
Listy sociální práce – Ročník: VII.• Číslo: 18 – LÉTO 2019 – Nechceme nic nového(Monika Havlíčková, Michaela Límová, Pavel Pěnkava, Pavla Kodymová)
Listy sociální práce – Ročník: VI.• Číslo: 16 – ZIMA 2018- Zkusíme to opět a znovu Monika Havlíčková
Listy sociální práce – Ročník: VI.• Číslo: 14 – LÉTO 2018- Memorandum sociálních pracovníků k výročí 100 let sociální práce v ČR

9. Odborný garant

PhDr. et Mgr. Hana Valentová, Ph.D
Pedagogická fakulta UK, obor psychologie a speciální pedagogika,

2004 – 2010: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor psychologie
2004 – 2009: Výcvik v dynamicky a hlubinně orientované komunitně-skupinové psychoterapii, model SUR (500 hod.), Pražská vysoká škola psychosociálních studií
2005 – 2009: Specializované výcviky a kurzy (Woodcock-Johnson, Rorschach, kurzy projektu IPPP „Rozvoj školních poradenských pracovišť ČR“, aj.)
2010 – 2019: Univerzita Karlova v Praze, doktorské studium – Pedagogická psychologie, téma výzkumu – disertace: Posttraumatický růst u adolescentů a mladých dospělých.
2002 – 2004: Středisko pro mládež Klíčov, Oddělení pro léčbu závislostí
2006 – 2009: Psycholog pro výzkum, manažer pro metodické vedení odborných pracovníků Středisek integrace menšin v Institutu pedagogicko-psychologického poradenství
2009 – 2011: Školní psycholog na ZŠ (ZŠ Táborská – Praha 4; ZŠ Letohradská – Praha 7) v projektu VIP II; školní psycholog pro práci se žáky a studenty, – s rodiči, – s pedagogickými pracovníky
2013 – 2014: Metodik v grantovém projektu ESF „Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce“
2014 – dosud: Odborný asistent PedF UK
2020 – dosud: Psycholog v o.p.s. Prostor, projekt Pilot plus.

Publikační činnost:
ZAPLETALOVÁ, J.; VAŇKOVÁ, H. eds. (2006). Kariérové poradenství – přítomnost a budoucnost. Praha: IPPP.
TOMAŠOVSKÁ, J., BRŮŽEK, J., DOHNAL, P., VALENTOVÁ, H., BLAŽEK, V. (2014). Životní styl a BMI vzhledem k variabilitě spánkového chování u mladých dospělých a seniorů. Slovenská antropológia, 17.
BRUMMER, M.; VALENTOVÁ, H. (2019). Zloději nebo strašidla: Čeho se bojí české děti. E-psychologie, 13 (3).

10. Materiální a technické zabezpečení

Přijímací řízení:
Zajišťuje garant studia. Probíhá podle platných předpisů pro studium na UK PedF v rámci CŽV – DVPP. Přijímací komise vedená garantem studia dává návrhy na přijetí děkanovi pedagogické fakulty.
Dokumentace a organizace:
Garant studia v kontaktu se studijním oddělením fakulty společně zajišťují:
– zápis do 1. a 2. ročníků, – zajištění rozvrhů, – rozdělení do studijních skupin,
– kontakt s jednotlivými lektory,
– vypracování podkladů pro webové stránky fakulty i katedry psychologie,
– přípravu a realizaci závěrečných zkoušek, zadání závěrečných prací,
– spolupráci s ekonomickým oddělením.
Technické zabezpečení:
Technická podpora odpovídá parametrům moderní formy realizace specializačního studia a je postupně zkvalitňována. Současné vybavení učeben umožňuje využívání audiovizuální techniky.
Studující mají aktuálně k dispozici vlastní webové stránky s organizačním i odborným zaměřením – vpsmp.cz.
Frekventanti průběžně získávají studijní texty od jednotlivých lektorů. Oddělení poradenské psychologie v roce 2013 vypracovalo pro studijní program učitelů – výchovných poradců nové učební materiály. Značná část studijních materiálů je dostupná i v digitální podobě.
Ve školním roce 2013- 2014 vypracovali pracovníci Katedry psychologie s externisty nové učební texty a studijní opory pro budoucí výchovné poradce (jako jeden z výstupů projektu ESF OPVK „Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce“ – CZ.1.07/1.3.48/ 02.0013):
VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství I. Praha: UK PedF, 2013, ISBN 978-80-7290-710-6.
VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství II. Praha, PedF UK, 2013, ISBN:978-80-7290- 629-1
Na adrese vpsmp.cz dostupný i souběžně zpracovaný Sborník dobré praxe.

Studijní opory z citovaného projektu ESF jsou na webových stránkách
http://pages.pedf.cuni.cz/vp/vyukove-materialy/studijni-opory/

Studijní opory – seznam
Sotáková Efektivní učení
Hříbková Opora Intelektové schopnosti a kognitivní vývoj ve školním věku
Hříbková Inteligence a kognitivní vývoj ve školním věku
Presslerová Problémové chování dítěte ve škole
Duplinský Přehled psychopatologie pro VP
Slavíková Vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP ve školských právních předpisech
Chalupová Diagnostické nástroje VP v KP
Kucharská, Špačková SPU + problematika jazyků
Hadj-Moussová Specifika chování u žáků z menšin
Šišková Péče o žáky s problémovými projevy chování v SVP
Vágnerová Diagnostika pro výchovné poradce
Pavelková Autodiagnostika
Němcová Poradenský rozhovor
Šrahůlková Integrace dítěte s PAS na škole
Vitošková Zdravotně postižený a znevýhodněný žák

11. Způsob vyhodnocení akce

Oddělení poradenské psychologie pořádá pravidelná pracovní setkání zaměřená k vzdělávacím programům školních poradců – analýza evaluačního dotazníků, reflexe stáží atd.
Za organizaci kurzu je zodpovědný garant studia. Ten také superviduje průběh studijního programu.
Evidence přihlášených účastníků je zpracována před zahájením studia, průběžně je veden přehled o účasti na přednáškách a seminářích. Účastníci vzdělávacího programu předem obdrží podrobný program s upřesněním témat jednotlivých lekcí, doporučené literatury a přednášejících.
Frekventantům je zadáván vstupní a výstupní dotazník, který je zaměřen mimo jiné i na hodnocení konkrétních studijních témat. Výsledky dotazníkového šetření jsou jedním z podkladů k průběžné inovaci vzdělávacího programu pro učitele výchovné poradce.

Kontrola průběhu studia:
Zajišťují jednotliví vyučující formou hodnocení zadaných úkolů (tvorba portfolia), které jsou podkladem k udělení zápočtu, analýzou záznamů z hospitací na poradenském pracovišti.
Dalším ukazatelem efektivnosti studia jsou kvalita závěrečných prací a znalosti frekventantů při závěrečné zkoušce.
Po splnění všech předepsaných zápočtů a zkoušek (písemných nebo ústních) je studijní program ukončen obhajobou závěrečné práce a ústní závěrečnou zkouškou ze školní a poradenské psychologie před tříčlennou komisí.
Po úspěšném ukončení studia obdrží absolventi studijního programu osvědčení UK v souladu s VŠ zákonem a studijním řádem CŽV UK.

Dle § 8 Vyhlášky 317/2005 Sb. se Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů


Položka

Předpokládané
náklady

Celkové náklady na lektory

172500 Kč

Z toho


Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů

650 Kč

Ubytování lektorů

7000 Kč

Stravování a doprava lektorů

3000 Kč

Celkové náklady na zajištění prostor


Ubytování, stravování a doprava účastníků
45000 Kč


Z toho

Doprava účastníků

0 Kč

Stravování a ubytování účastníků

45000 Kč

Náklady na učební texty
30000 Kč


Z toho

Příprava, překlad, autorská práva apod..

20000 Kč

Rozmnožení textů – počet stran :

10000 Kč

Režijní náklady
161000 Kč

Z toho

Stravné a doprava organizátorů

10000 Kč

Ubytování organizátorů

0 Kč

Poštovné, telefony

8000 Kč

Doprava a pronájem techniky

15000 Kč

Propagace

20000 Kč

Ostatní náklady

93000 Kč

Odměna organizátorům

15000 Kč

Náklady celkem
408500 Kč

Poplatek za 1 účastníka

za 1 rok 12000 Kč

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod.

Informační přednášky, 2 – 3 hodinové vzdělávací akce pro učitele – potenciální zájemce o studium pro výchovné poradce ZŠ a SŠ, 2 akce.