Pořadové číslo:

1.Název vzdělávacího programu

Studium pro výchovné poradce

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. a), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

3. Forma

4. Vzdělávací cíl

5. Hodinová dotace

250

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé ZUŠ a SUŠ

Maximální počet účastníků: 30

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

9. Odborný garant

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

Dle § 6 Vyhlášky 317/2005 Sb. se Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů


Položka

Předpokládané
náklady

Celkové náklady na lektory

172500 Kč

Z toho


Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů

650 Kč

Ubytování lektorů

7000 Kč

Stravování a doprava lektorů

3000 Kč

Celkové náklady na zajištění prostor


Ubytování, stravování a doprava účastníků
45000 Kč


Z toho

Doprava účastníků

0 Kč

Stravování a ubytování účastníků

45000 Kč

Náklady na učební texty
30000 Kč


Z toho

Příprava, překlad, autorská práva apod..

20000 Kč

Rozmnožení textů – počet stran :

10000 Kč

Režijní náklady
161000 Kč

Z toho

Stravné a doprava organizátorů

10000 Kč

Ubytování organizátorů

0 Kč

Poštovné, telefony

8000 Kč

Doprava a pronájem techniky

15000 Kč

Propagace

20000 Kč

Ostatní náklady

93000 Kč

Odměna organizátorům

15000 Kč

Náklady celkem
408500 Kč

Poplatek za 1 účastníka

12000 Kč

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod.

daadda