Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

Studium pro výchovné poradce

Program je v souladu s ustanovením § 8 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

Tematické studijní okruhy (1 až 11)
1. Poradenství – stav a vývoj v ČR
Časová dotace celkem: 10 hodin ( 4 + 6 )
1.1 Koncepce nových forem práce v poradenských službách ve škole.
Základní model: poradenské služby jsou zajišťovány výchovným poradcem a školním metodikem prevence – učiteli s následnou specializační průpravou (specializačním studiem v akreditovaném vzdělávacím programu MŠMT ČR). Podle potřeb je základní model doplněn o třídní učitele, učitele výchov (občanské výchovy, rodinné výchovy, výchovy k volbě povolání na ZŠ a úvodu do světa práce na SŠ), učitele-metodika pro přípravu školních vzdělávacích programů (úprava vzdělávání nadaných).
Rozšířený model (dle možností školy): zapojení dalších odborníků – školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga. Standardní činnosti školního psychologa, speciálního pedagoga
4 hodiny

1.2 Výchovné poradenství v kontextu školských poradenských služeb, metodická, informační funkce.
Vyhláška č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (SPZ). Vymezení činností ŠPZ ( poradna, centrum) a školní poradenské pracoviště ( dále ŠPP).
Hlavní úkoly ŠPP: řešení školní neúspěšnosti, speciální vzdělávací potřeby. Vytvoření poradenského týmu, rozdělení rolí, vytvoření systému komunikace se ŠPZ.
Shody a rozdíly v práci poradenského a školního psychologa/ speciálního pedagoga.
Výklad a diskuze k vyhlášce 27/ 2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Školní poradenské zařízení a školní poradenské pracoviště.
Právní rámec poradenských služeb ve škole.
Předpisy navazující na školský zákon; jejich konkrétní aplikace je uváděna vždy na příslušných místech v tématech 4 až 11.
6 hodin
Studijní opora: Legislativní rámec práce výchovného poradce.
Studijní opora a výukové prezentace jsou dostupné na adrese vpsmp.cz.
Lektoři. L. Valentová, K. Šrahůlková, I. Slavíková, J. Šejvl

Přehled právních předpisů týkajících se poradenských služeb ve škole:
Zákony:
• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění zákona, tzv. inkluzivní novela: č. 82/2015 Sb.)
• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění zákona: č. 379/2015 Sb.)
• Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění zákona: č. 383/2005 Sb.)
• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (poslední novela celého zákona vydána pod č. 144/2004 Sb., novější úpravy v tomto zákoně byly provedeny změnami jiných právních předpisů)
• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (poslední novela celého zákona vydána pod č. 505/2012 Sb., novější úpravy v tomto zákoně byly provedeny změnami jiných právních předpisů)
• Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů (poslední novela celého zákona vydána pod č. 301/2011 Sb., novější úpravy v tomto zákoně byly provedeny změnami jiných právních předpisů)
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (poslední novela celého zákona vydána pod č. 267/2015 Sb., novější úpravy v tomto zákoně byly provedeny změnami jiných právních předpisů a změnovými zákony)
• Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (aktuální znění zákona: č. 460/2016 Sb.)
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (poslední novela celého zákona vydána pod č. 205/2015 Sb., novější úpravy v tomto zákoně byly provedeny změnami jiných právních předpisů a změnovými zákony)
• Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, (poslední novela celého zákona vydána pod č. 253/2014 Sb., novější úpravy v tomto zákoně byly provedeny změnami jiných právních předpisů a změnovými zákony); zákon upravuje mj. dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením
• Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (poslední novela celého zákona vydána pod č. 203/2015 Sb., novější úpravy v tomto zákoně byly provedeny změnami jiných právních předpisů a změnovými zákony)

Předpisy navazující na školský zákon:
• Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění: vyhláška č. 256/2012 Sb.)
• Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění: vyhláška č. 400/2009 Sb.)
• Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
• Vyhláška č. 177/2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění: vyhláška č. 311/2016 Sb.)
• Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění: vyhláška č. 197/2016 Sb.)
• Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
• Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění: vyhláška č. 202/2016 Sb.)
• Vyhláška č. 64/2005, o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění: vyhláška č. 57/2010 Sb.)
• Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění: nařízení vlády č. 197/2015 Sb.)

3. Forma

Prezenční

Studijní program je organizován formou pravidelné jednodenní výuky jedenkrát v měsíci v průběhu zimního a letního semestru, v lednu je realizováno blokové soustředění (viz kap. 5.) Důležitou nadstavbou studia je samostudium (nepřímá výuka) s využitím studijních opor. Průběh samostatného studia je průběžně monitorován prostřednictvím konzultací s vyučujícími a hodnocením portfolií studujících.
Konzultace s vyučujícími jsou umožněny v průběhu celého roku jak osobně, tak prostřednictvím internetu (e-mail, webové stránky).

4. Vzdělávací cíl

výchovného poradce na ZŠ, SŠ. Vzdělávací program je zaměřen na získání odborných znalostí a dovedností v pedagogicko-poradenském směru.

Obecnější cíle:
– Prohloubit vhled do poradenských problémů a jejich příčin studiem poradenské a školní psychologie.
– Rozvíjet poradenské dovednosti a metody v oblasti diagnostiky a intervence jak při poradenských a preventivních, tak i konzultačních aktivitách učitelů – výchovných poradců.
– Poskytnout orientaci v legislativě související s výkonem činností VP.
– Orientovat učitele-výchovné poradce na odbornou kooperaci se školskými a zdravotními institucemi, úřady práce, OSPOD. Seznámit se se sítí poradenských a preventivních služeb v regionu, zejména s PPP, SPC a SVP s nimiž tvoří školský poradenský systém.
– Vyhledat a realizovat orientační vyšetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
– Podpořit integraci těchto žáků a zajistit intervenční programy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
– Poskytovat kariérové poradenství a podporu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků.
Studijní program koresponduje se standardem studia pro výchovné poradce podle § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Podrobný přehled témat výuky viz Tematické studijní okruhy 1.- 11. v kap. 2 – Obsah.

5. Hodinová dotace

250
Studium zahrnuje přímou prezenční výuku a stáže; je doplněno samostudiem doporučené literatury a využitím e-kurzů a studijních opor v elektronické formě na webu vpsmp.cz.
Časová dotace: celkem 250 hodin:
220 hodin – přímá prezenční výuka.
30 hodin – individuální stáže frekventantů v PPP, SPC, poradenská centra úřadů práce.
Výstupem jsou písemné záznamy ze stáží s následnou analýzou a reflexí v seminářích.
Výuka probíhá formou pravidelné výuky v průběhu semestru. 1x za měsíc, obvykle v pondělí, 9 výukových hodin (45 minut). V prvém roce studia je zařazeno třídenní studijní soustředění, zaměřené na výcvik v sociální komunikaci (25 hodin).
Hodinová dotace jednotlivých témat studijního programu – viz kap. 2 – Obsah.

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitel – metodik prevence
Studium je určeno pro vysokoškolsky vzdělané pedagogy s dvouletou učitelskou praxí, absolventy magisterských studijních programů.
Maximální počet účastníků: 40

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

Mgr. Bc. Monika Havlíčková

2001 – 2005: Magisterské studium, Fakulta humanitních studií UK v Praze, Supervize a management v sociálních a zdravotních organizacích, Mgr.
1997 – 2000: Bakalářské studium – Sociální a charitativní práce, Univerzita v Hradci Králové, Pedagogická fakulta.
1998 – 1999: Supervizor studentů – odborný garant praxe, Riaps, Praha 3
1993 – 1999: Sociální pracovnice, SOS dětské vesničky Praha, Dětské krizové centrum Praha 4
1999 – dosud: Externí lektor (kurzy, metodika vzdělávání), Česká katolická charita, Praha
1999 – 2003: Sociální pracovnice, terapeut, Městské centrum sociálních služeb a prevence, Praha 3
2003 – 2004: Správní rada – metodik sociální práce, Správa uprchlických zařízení MV ČR
2006 – dosud: Externí lektorka -Kurzy pro pracovníky ve školství a v sociálních službách
2009 – dosud: Pedagog odborných předmětů, Vyšší odborná škola sociálně právní Praha 10
2014 – Akreditovaný lektor MPSV, MPSV, Praha 1
2010 – dosud: Externí supervizor (práce s rodinami, program 5P, 3G), Hestia Praha 1 a další
Publikační činnost
HAVLÍČKOVÁ, M.: Mentoring a Supervize jako zdroj sebereflexe učitele, HMP, 2011, ISBN 978-80-905109-2-0
HAVLÍČKOVÁ, M: Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů, HMP, 2011, ISBN978-80-905109-2-0
HAVLÍČKOVÁ, M: Odborná praxe a supervize (sociální pedagogika), HMP, 2012, ISBN 78-80-87779-03-3.
Odborné časopisy
Listy sociální práce – Ročník: VII.• Číslo: 18 – LÉTO 2019 – Nechceme nic nového(Monika Havlíčková, Michaela Límová, Pavel Pěnkava, Pavla Kodymová)
Listy sociální práce – Ročník: VI.• Číslo: 16 – ZIMA 2018- Zkusíme to opět a znovu Monika Havlíčková
Listy sociální práce – Ročník: VI.• Číslo: 14 – LÉTO 2018- Memorandum sociálních pracovníků k výročí 100 let sociální práce v ČR

9. Odborný garant

PhDr. et Mgr. Hana Valentová, Ph.D.

1998 – 2005: Pedagogická fakulta UK, obor psychologie a speciální pedagogika,
2004 – 2010: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor psychologie
2004 – 2009: Výcvik v dynamicky a hlubinně orientované komunitně-skupinové psychoterapii, model SUR (500 hod.), Pražská vysoká škola psychosociálních studií
2005 – 2009: Specializované výcviky a kurzy (Woodcock-Johnson, Rorschach, kurzy projektu IPPP „Rozvoj školních poradenských pracovišť ČR“, aj.)
2010 – 2019: Univerzita Karlova v Praze, doktorské studium – Pedagogická psychologie, téma výzkumu – disertace: Posttraumatický růst u adolescentů a mladých dospělých.
2002 – 2004: Středisko pro mládež Klíčov, Oddělení pro léčbu závislostí
2006 – 2009: Psycholog pro výzkum, manažer pro metodické vedení odborných pracovníků Středisek integrace menšin v Institutu pedagogicko-psychologického poradenství
2009 – 2011: Školní psycholog na ZŠ (ZŠ Táborská – Praha 4; ZŠ Letohradská – Praha 7) v projektu VIP II; školní psycholog pro práci se žáky a studenty, – s rodiči, – s pedagogickými pracovníky
2013 – 2014: Metodik v grantovém projektu ESF „Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce“
2014 – dosud: Odborný asistent PedF UK
2020 – dosud: Psycholog v o.p.s. Prostor, projekt Pilot plus.
Publikační činnost:
ZAPLETALOVÁ, J.; VAŇKOVÁ, H. eds. (2006). Kariérové poradenství – přítomnost a budoucnost. Praha: IPPP.
TOMAŠOVSKÁ, J., BRŮŽEK, J., DOHNAL, P., VALENTOVÁ, H., BLAŽEK, V. (2014). Životní styl a BMI vzhledem k variabilitě spánkového chování u mladých dospělých a seniorů. Slovenská antropológia, 17.
BRUMMER, M.; VALENTOVÁ, H. (2019). Zloději nebo strašidla: Čeho se bojí české děti. E-psychologie, 13 (3).

10. Materiální a technické zabezpečení

Přijímací řízení:
Zajišťuje garant studia. Probíhá podle platných předpisů pro studium na UK PedF v rámci CŽV – DVPP. Přijímací komise vedená garantem studia dává návrhy na přijetí děkanovi pedagogické fakulty.
Dokumentace a organizace:
Garant studia v kontaktu se studijním oddělením fakulty společně zajišťují:
– zápis do 1. a 2. ročníků, – zajištění rozvrhů, – rozdělení do studijních skupin,
– kontakt s jednotlivými lektory,
– vypracování podkladů pro webové stránky fakulty i katedry psychologie,
– přípravu a realizaci závěrečných zkoušek, zadání závěrečných prací,
– spolupráci s ekonomickým oddělením.
Technické zabezpečení:
Technická podpora odpovídá parametrům moderní formy realizace specializačního studia a je postupně zkvalitňována. Současné vybavení učeben umožňuje využívání audiovizuální techniky.
Studující mají aktuálně k dispozici vlastní webové stránky s organizačním i odborným zaměřením – vpsmp.cz.
Frekventanti průběžně získávají studijní texty od jednotlivých lektorů. Oddělení poradenské psychologie v roce 2013 vypracovalo pro studijní program učitelů – výchovných poradců nové učební materiály. Značná část studijních materiálů je dostupná i v digitální podobě.
Ve školním roce 2013- 2014 vypracovali pracovníci Katedry psychologie s externisty nové učební texty a studijní opory pro budoucí výchovné poradce (jako jeden z výstupů projektu ESF OPVK „Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce“ – CZ.1.07/1.3.48/ 02.0013):
VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství I. Praha: UK PedF, 2013, ISBN 978-80-7290-710-6.
VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství II. Praha, PedF UK, 2013, ISBN:978-80-7290- 629-1
Na adrese vpsmp.cz dostupný i souběžně zpracovaný Sborník dobré praxe.

Studijní opory z citovaného projektu ESF jsou na webových stránkách
http://pages.pedf.cuni.cz/vp/vyukove-materialy/studijni-opory/

11. Způsob vyhodnocení akce

Oddělení poradenské psychologie pořádá pravidelná pracovní setkání zaměřená k vzdělávacím programům školních poradců – analýza evaluačního dotazníků, reflexe stáží atd.
Za organizaci kurzu je zodpovědný garant studia. Ten také superviduje průběh studijního programu.
Evidence přihlášených účastníků je zpracována před zahájením studia, průběžně je veden přehled o účasti na přednáškách a seminářích. Účastníci vzdělávacího programu předem obdrží podrobný program s upřesněním témat jednotlivých lekcí, doporučené literatury a přednášejících.
Frekventantům je zadáván vstupní a výstupní dotazník, který je zaměřen mimo jiné i na hodnocení konkrétních studijních témat. Výsledky dotazníkového šetření jsou jedním z podkladů k průběžné inovaci vzdělávacího programu pro učitele výchovné poradce.

Dle § 8 Vyhlášky 317/2005 Sb. se Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory 172500 Kč
Z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
650 Kč
Ubytování lektorů 7000 Kč
Stravování a doprava lektorů 3000 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků 45000 Kč
Z toho Doprava účastníků 45000 Kč
Stravování a ubytování účastníků 0 Kč
Náklady na učební texty 30000 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 20000 Kč
Rozmnožení textů – počet stran : 10000 Kč
Režijní náklady 156000 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů
Ubytování organizátorů 15000 Kč
Poštovné, telefony 8000 Kč
Doprava a pronájem techniky 10000 Kč
Propagace 15000 Kč
Ostatní náklady 93000 Kč
Odměna organizátorům 15000 Kč
Náklady celkem 403500 Kč
Poplatek za 1 účastníka 12000 Kč