Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

Studium pro výchovné poradce

§ 1 b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 8 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

Tematické studijní okruhy (1 až 11)
1. Poradenství – stav a vývoj v ČR
Časová dotace celkem: 10 hodin ( 4 + 6 )

1.1 Koncepce nových forem práce v poradenských službách ve škole.
Základní model: poradenské služby jsou zajišťovány výchovným poradcem a školním metodikem prevence – učiteli s následnou specializační průpravou (specializačním studiem v akreditovaném vzdělávacím programu MŠMT ČR). Podle potřeb je základní model doplněn o třídní učitele, učitele výchov (občanské výchovy, rodinné výchovy, výchovy k volbě povolání na ZŠ a úvodu do světa práce na SŠ), učitele-metodika pro přípravu školních vzdělávacích programů (úprava vzdělávání nadaných).
Rozšířený model (dle možností školy): zapojení dalších odborníků – školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga. Standardní činnosti školního psychologa, speciálního pedagoga
4 hodiny

1.2 Výchovné poradenství v kontextu školských poradenských služeb, metodická, informační funkce.
Vyhláška č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (SPZ). Vymezení činností ŠPZ ( poradna, centrum) a školní poradenské pracoviště ( dále ŠPP).
Hlavní úkoly ŠPP: řešení školní neúspěšnosti, speciální vzdělávací potřeby. Vytvoření poradenského týmu, rozdělení rolí, vytvoření systému komunikace se ŠPZ.
Shody a rozdíly v práci poradenského a školního psychologa/ speciálního pedagoga.
Výklad a diskuze k vyhlášce 27/ 2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Školní poradenské zařízení a školní poradenské pracoviště.
Právní rámec poradenských služeb ve škole.
Předpisy navazující na školský zákon; jejich konkrétní aplikace je uváděna vždy na příslušných místech v tématech 4 až 11.
6 hodin
Studijní opora: Legislativní rámec práce výchovného poradce.
Studijní opora a výukové prezentace jsou dostupné na adrese vpsmp.cz.
Lektoři. L. Valentová, K. Šrahůlková, I. Slavíková, J. Šejvl

Přehled právních předpisů týkajících se poradenských služeb ve škole:
Zákony:
• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění zákona, tzv. inkluzivní novela: č. 82/2015 Sb.)
• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění zákona: č. 379/2015 Sb.)
• Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění zákona: č. 383/2005 Sb.)
• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (poslední novela celého zákona vydána pod č. 144/2004 Sb., novější úpravy v tomto zákoně byly provedeny změnami jiných právních předpisů)
• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (poslední novela celého zákona vydána pod č. 505/2012 Sb., novější úpravy v tomto zákoně byly provedeny změnami jiných právních předpisů)
• Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů (poslední novela celého zákona vydána pod č. 301/2011 Sb., novější úpravy v tomto zákoně byly provedeny změnami jiných právních předpisů)
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (poslední novela celého zákona vydána pod č. 267/2015 Sb., novější úpravy v tomto zákoně byly provedeny změnami jiných právních předpisů a změnovými zákony)
• Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (aktuální znění zákona: č. 460/2016 Sb.)
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (poslední novela celého zákona vydána pod č. 205/2015 Sb., novější úpravy v tomto zákoně byly provedeny změnami jiných právních předpisů a změnovými zákony)
• Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, (poslední novela celého zákona vydána pod č. 253/2014 Sb., novější úpravy v tomto zákoně byly provedeny změnami jiných právních předpisů a změnovými zákony); zákon upravuje mj. dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením
• Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (poslední novela celého zákona vydána pod č. 203/2015 Sb., novější úpravy v tomto zákoně byly provedeny změnami jiných právních předpisů a změnovými zákony)

Předpisy navazující na školský zákon:
• Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění: vyhláška č. 256/2012 Sb.)
• Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění: vyhláška č. 400/2009 Sb.)
• Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
• Vyhláška č. 177/2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění: vyhláška č. 311/2016 Sb.)
• Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění: vyhláška č. 197/2016 Sb.)
• Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
• Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění: vyhláška č. 202/2016 Sb.)
• Vyhláška č. 64/2005, o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění: vyhláška č. 57/2010 Sb.)
• Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění: nařízení vlády č. 197/2015 Sb.)

Předpisy navazující na zákon o pedagogických pracovnících:
• Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění: vyhláška č. 272/2014 Sb.)
• Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (aktuální znění: nařízení vlády č. 239/2015 Sb.)

Předpisy navazující na zákon o sociálně právní ochraně dětí a na zákon o zaměstnanosti
• Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
• Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění: vyhláška č. 101/2016 Sb.)

2. Osobnost a profesní kompetence učitele výchovného poradce – specifika role výchovného poradce ve školním prostředí
Časová dotace celkem: 10 hodin (3 + 2 + 5)
2.1. Standardní činnosti výchovného poradce – oblast kariérového poradenství, koordinace průběhu vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami i vzdělávání žáků nadaných
3 hodiny
2.2. Vymezení etiky práce výchovného poradce a dalších pracovníků školních poradenských služeb. Etický kodex poradenského pracovníka ve školství.
Možná úskalí výkonu funkce VP, časová náročnost, dvojí role učitele a učitele – výchovného poradce.
2 hodiny
2.3. Spolupráce VP s vedením školy a ostatními členy pedagogického sboru. Společné vytváření školního programu (strategie) pedagogicko- psychologického poradenství (garantovaného ředitelem školy). Hlavní činnosti VP: Navrhování podpůrných opatření, tj. úprav ve vzdělání s ohledem na zdravotní stav žáka, kulturní prostředí nebo jiné životní podmínky pro individuální žáky (ŠPP), sledování účinnosti PO,
– Podpůrná opatření – Zákon 561/2004 Sb.;§16 včetně kalkulace finanční náročnosti k podpůrným opatřením, zásady čerpání, výkaznictví spojené s FN .Standardní postupy VP s Doporučením z vyšetření ze ŠPZ, kontakt s poradenským psychologem přiděleným škole.
– Prevence školní neúspěšnosti, úpravy ŠVP u žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
– Podpora vzdělávání žáků nadaných
– Podpora vzdělávání a začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí.
– Kariérové poradenství s podporou vhodné volby vzdělávací cesty.
Komunikace a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko- psychologické poradny, speciálně pedagogická centra – dále ŠPZ), metodická setkávání organizovaná PPP.
Zajišťování orientace v síti služeb – instituce poradenské, preventivní, OSPOD, policie ČR, úřady práce.
5 hodin
Studijní opora: Legislativní rámec práce výchovného poradce.
Studijní opora je dostupná na adrese vpsmp.cz.
Lektorky: L. Valentová, I. Slavíková
3. Poradenské teorie a poradenské stáže
Časová dotace celkem: 45 hodin (10 + 10 + 20 + 5)
3.1. Poradenské teorie a poradenský proces s důrazem na kognitivně behaviorální koncepce
Vznik a vývoj poradenství ve školství v ČR a ve světě (Francie, Německo, Rakousko, Anglie, USA).
Poradenské teorie s důrazem na kognitivně behaviorální koncepce, humanistické přístupy.
Z historie ČSR:
60. léta – Pedagogicko – psychologické poradny – výchovný poradce na školách
70. léta – Diagnostické ústavy – linky důvěry
90. léta – Speciálně pedagogická centra, – Střediska výchovné péče
10 hodin
3.2. Poradenský proces, etapy poradenského procesu, rizika v poradenské práci.
Vytváření vztahu poradce- klient / žák, rodič, pedagog/
Základní poradenské dovednosti VP, vyhodnocení intenzity problému žáka – rozhodnutí o další intervenci ve škole či specializovaném poradenském pracovišti (SPC, PPP, SVP), způsob sdělení této potřeby rodičům, pedagogům.
Analýza jednotlivých etap poradenského procesu – 1. navázání vztahu, 2. diagnóza problému, 3. alternativy řešení 4. podpora klienta – povzbuzení, pozitivní zpětná vazba.
10 hodin
Studijní texty:
Hadj Moussová, Z., Valentová, L. a kol.; Vybrané poradenské směry. Praha: Karolinum, 2002. ne
Procházka, R. a kol. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014.
Valentová L .a kol.: Školní poradenství I. Praha: UK PedF, 2013.
Lektorky: L. Valentová, V.Pavlas Martanová A. Kucharská

3.3. Poradenské stáže, reflexe stáží
Spolupráce s poradenskými institucemi – stáže v PPP, SPC, úřad práce a další regionální poradenská pracoviště – individuální stáže frekventantů po osobní dohodě s vedením výše uvedených institucí. stáž u kolegy VP z jiné školy, vzájemná výměna zkušeností.
20 hod
Seminář s následnou diskuzí k poznatkům ze stáží v školských i mimoškolských poradenských institucí
5 hod.
Studijní opora: Manuál poradenské stáže v PPP.
Studijní opora je dostupná na adrese vpsmp.cz.
Garant poradenské stáže: H. Valentová, P. Presslerová

4. Poradenská a pedagogická diagnostika
Časová dotace celkem: 20 hodin (5 + 15)
4.1. Pedagogicko – psychologická diagnostika
Psychologie osobnosti, vývojová psychologie jako teoretické východisko diagnostiky.
Informativní přehled pedagogických a poradenských diagnostických postupů v práci VP, (konkrétněji zpracováno v jednotlivých tématech 4 až 11): metody psychologické, pedagogicko-psychologické, zvl. pozorování, rozhovor, metody screeningu a monitorování, sekundární analýza pedagogických údajů. Pozorování mikrosituací, tvorba kazuistické studie.
5 hodin
Tvorba kazuistiky žáka je ke stažení na adrese vpsmp.cz.
Studijní opora: Diagnostika pro výchovné poradce, dostupná na adrese vpsmp.cz.
Lektorky: A. Kucharská, I. Smetáčková, H. Valentová

4.2. Základní dovednosti vedení poradenské komunikace
Poradenský rozhovor jako základní diagnostická metoda.
Význam rozhovoru v poradenské činnosti
Rozhovor jako hlavní nástroj poradce, zásady vedení rozhovoru, typy rozhovoru
Sociálně psychologické souvislosti: sociální percepce, předsudky, atribuce, labeling
Verbální a neverbální formy komunikace
Aktivní naslouchání: objasnění, parafráze, reflexe pocitů, sumarizace, ticho
Aktivní zásahy poradce do rozhovoru: sondáž – systematické dotazování, konfrontace, informace, interpretace
Zdravá komunikace: překážky v komunikaci, komunikační stopky
15 hodin
Studijní opora: Vedení poradenského rozhovoru pro VP
Studijní opora je dostupná na adrese vpsmp.cz.
Lektorky: H. Valentová, M. Havlíčková

5. Metody poradenské prevence a intervence v poradenské práci VP
Metody poradenské intervence jsou podle obsahového zaměření konkretizovány v tematických okruzích č. 6 až 10.
Časová dotace celkem: 30 hodin (10 + 20)

5.1. Krizová intervence v práci VP
Pojetí krizové situace, postupy VP při krizové intervenci: navázání kontaktu, podpora při vyjadřování emocí, uklidnění žáka a snížení nebezpečí prohloubení krize.
Závažnost krize jako subjektivní zážitek, vazba intenzity podnětu a reakce na krizovou situaci
Multifaktoriální přístup k řešení krize, manuál pro školu, jak řešit krizové intervence.
Spolupráce s dalšími institucemi (nejen poradenskými); význam včasnosti řešení
Vytvoření seznamu krizových center v daném regionu.
10 hodin
Procházková J: Krizová intervence, kapitola 2.7. In: L.Valentová a kol.: Školní poradenství II. UK, Praha 2013.
Lektorky: M. Havlíčková, J. Procházková

5.2. Sebezkušenostní výcvik (výuka) VP
Forma výuky: praktický sociální výcvik s důrazem na zážitkové a sociální učení s využitím principu práce Bálintovských skupin. Cíl výuky: sebezkušenostní seznámení VP s interakcí v rámci skupiny, s taktikou interpersonálního ovlivňování, sebeprezentací i s tvorbou herních pravidel „E-V-O“, (Evokace -Uvědomění – Reflexe: ve hře /aktivitě je nejdříve evokována určitá situace, frekventanti ji následně prožívají a uvědomují si své prožitky a na konci je aktivita reflektována, kdy mají VP možnost prožitky sdílet, zpracovat a poučit se z nich.)
Orientace ve vlastním chování a pochopení jeho vlivu na sociální okolí jako posilování poradenských dovedností a tvořivosti VP při vedení žákovské skupiny nebo třídy.
20 hodin
Lektorky: V. Martanová, H. Valentová

6. Žák v kontextu služeb školního poradenství
Časová dotace celkem: 40 hodin (5 + 5 + 10 + 5 + 5 + 10)
6.1. Vývojové a výchovné komplikace a odchylky: diagnostika, prevence a intervence
Vybraná témata z ontogenetické psychologie, patopsychologie, speciální pedagogiky. Teoretické zarámování praktických postupů při řešení SVP žáků na ZŠ, SŠ.
Vliv prenatálního období a prvých vývojových fází – základní informace z genetiky.
Variabilita psychického vývoje, základní vývojové úkoly v jednotlivých etapách vývoje.
Raná deprivace, subdeprivace (analýza údajů ze současných výzkumů ve vztahu ke školní práci).
Lehká mozková dysfunkce – problémy dětí s ADD/ADHD – projevy v chování a učení, možnosti korektivních přístupů.
Rizikové děti z hlediska školní vývoje, disharmonický vývoj osobnosti, psychické poruchy v dětském a adolescenčním věku.
5 hodin
Studijní opory: Přehled psychopatologie pro VP, Problémové chování dítěte ve škole, Vývojový přístup k hodnocení školní neúspěšnosti.
Studijní opory jsou dostupné na adrese vpsmp.cz.
M. Vágnerová: Školní poradenská psychologie pro pedagogy. UK Praha 2005. kap. 2.3.,2.4.3.
Doporučené samostatné studium frekventantů k tématu 6.1.
Lektoři: A. Kucharská, P. Presslerová

6.2. Výukové obtíže – školsky neúspěšní žáci
6.2.1 Žáci s lehkou mentální retardací
Diagnostika, etiologie, poradenská intervence při přeřazování žáků do speciálních tříd ZŠ.
Souvislost školních problémů a zvládání základního učiva podle vytvořeného plánu pedagogické podpory.
Integrace do běžné ZŠ s pedagogickým asistentem. Oblasti podpory asistenta pedagoga při vzdělávání žáků (vyhláška 27/2016 Sb. §5)
Finanční náročnost podpůrných opatření (podle identifikátoru znevýhodnění – 1M); návrh ŠPZ.
Konkretizace pedagogické podpory (příloha č. 4 a 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb). Žáci v pásmu mentálního postižení (IQ nižší než 70), možnost docházky do škol speciálních nebo základních.
Vzdělávání formou skupinové integrace podle programu LMP.
5 hodin
6.2.2 Specifické poruchy učení – vymezení základních pojmů: prevence, diagnostika, reedukace
Definice poruch učení, projevy jednotlivých poruch, etiologie, dopady na osobnost žáka
Pedagogicko-psychologická diagnostika specifických poruch učení, diagnostická kritéria
Nápravné metody a techniky, pomůcky, počítačové programy pro nápravu poruch učení
Aktuální témata: vývojové deficity na konci předškolního věku jako ukazatel budoucích problémů ve čtení a psaní, výuka cizích jazyků u žáků s poruchami učení, specifické poruchy učení u středoškoláků
Vymezení kategorie SPU (deficity v senzorické oblasti, motorické a jazykových kompetencích, apod.). Detailní popis obtíží a jeho promítání do speciálně pedagogické terapie ( nápravy)
Vytváření individuálního vzdělávacího plánu při nedostatečné efektivitě podpůrných opatření 1. stupně (spolupráce s rodinou žáka, doporučení ŠPZ), vyhláška 27/ 2016 §3.
Seznámení vyučujících s IVP (ŠPP), možnost jeho úprav v průběhu školního roku
Vyhodnocování IVP (ŠPZ) minimálně jednou ročně, nabídka poradenské podpory škole i rodině
10 hodin

Studijní opory: SPU a výuka cizích jazyků, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Studijní opory jsou dostupné na adrese vpsmp.cz.
Lektorky: K. Špačková, A. Kucharská, H. Sotáková, O. Kučerová

6.3. Školní úspěšnost
Motivace žáka ke školní práci.
Subjektivní pocit školní úspěšnosti, osobní aspirace a očekávání žáka, význam prospěchu
Nespecifické výukové problémy žáků, související s rodinou i osobností učitele
Sociální charakteristiky učení – spolupráce, soutěživost, stereotypy v učitelské praxi
Autodiagnostika učitele jako forma sebereflexe, analýza postojů žáků k předmětům z hlediska obtížnosti, obliby a významu jako jeden z indikátorů změny vyučovacího konceptu.
5 hodin
Studijní opory: Autodiagnostika, Inteligence a kognitivní vývoj ve školním věku.
Studijní opory jsou dostupné na adrese vpsmp.cz
Lektorky: I. Pavelková, Radka High

6.4. Nadaný žák
Pět základních praktických kriterií k hodnocení nadání – excelentnost, vzácnost výskytu, produktivita, demonstrovatelnost, hodnotnost (Sternberg, R., 2005)
Proces identifikace, výběru žáků v prostředí školy – doporučení učitele, didaktické testy, školní soutěže. Vysoká úroveň žáka ve srovnání s vrstevníky v jedné či více dimenzí kognitivních a jiných schopností.
Pedagogická práce: obohacování výuky, akcelerace školní docházky, individuální přístup, mentoring , kombinované varianty
Identifikace nadaných, talentovaných z pohledu psychodiagnostiky (standardizovaná metody)
Návrhy podpůrných opatření 1. a 2. stupně podle paragrafu 27,28 /2016 Sb. (SPZ)
IVP jako častá varianta vzdělávání nadaného žáka. Závaznost IVP pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka, zařazení IVP jako součást dokumentace školy.
Obsah IVP – závěry ŠPZ, zvolený vzdělávací model, seznam doporučených didaktických materiálů, mentor, aj.
Spolupráce pedagogů při tvorbě IVP, informování všech vyučujících, žáka a jeho zákonného zástupce. Diagnostika, identifikace a výběr nadaných jako základní krok v podpoře nadaných žáků.
Osobnostní problémy nadaných žáků – zvýšená senzitivita, perfekcionalismus, citlivost na kritiku, neadekvátní sebeobraz, u nevyhraněných nadaných problémy v profesní orientaci.
Možnosti mimoškolního rozvoje nadaných žáků
5 hodin
Studijní literatura:
Hříbková, L. Mimořádně nadané děti ve škole a v rodině. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně, 2010. 79 s. ISBN 978-80-7414-319-9.
Hříbková, L.; Nejedlý, P.; Zhouf, J. Idena – Posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných žáků. Praha: NÚV, 2013.
Lektorka: L. Hříbková

6.5. Žáci s výchovnými problémy
6.5.1. Sociokulturní vlivy: rodiny, vrstevníků, školního a třídního klimatu.
Vývojové rozpory v dospívání, krizové stavy, neadekvátní řešení náročných situací, agravovaná puberta
Problémové chování a jeho hodnocení v kontextu aktuální životní situace a vývojového hlediska
Poruchy chování i speciální poruchy chování (ADHD, ADD) diagnostická kritéria, psychiatrická diagnóza.
5 hodin
6.5.2. Specifické poruchy chování a poruchy pozornosti, dg. kritéria podle DSM-IV.
Intervence – analýza efektivní terapie (výsledky výzkumných studií). Doporučené intervence vycházející z modifikací behaviorálních technik.
Problémy ve vrstevnických vztazích, časté vyřazení z dětských i žákovských skupin.
Spolupráce ŠPP s ŠPZ: navržení integrace žáka podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13711
Podpůrná opatření 1. zajišťuje školní pedagogické pracoviště, (spolupráce pedagogů při tvorbě plánu pedagogické podpory žáka), vypracování individuálního výchovného plánu (zdravotní znevýhodnění podle číselníku RAZN 6M, 6S)
Podpůrná opatření 2.- 5.zajišťuje školní poradenské pracoviště podle doporučení školských poradenských institucích
10 hodin
Studijní opory: Problémové chování dítěte ve škole, Péče o žáky s problémovými projevy
chování v SVP.
Studijní opory jsou dostupné na adrese vpsmp.cz
Lektoři: P. Presslerová, J. Šejvl, M. Havlíčková

7. Školní třída, pedagogické vedení a diagnostika a intervence
Časová dotace celkem: 18 hodin ( 6 + 6 + 6 )
7.1 Třída jako sociální skupina, psychologická charakteristika třídy.
Žák mezi spolužáky: zjišťování vztahů ve třídě, klimatu třídy, seznámení se sociometrickými postupy a technikami měření třídního klimatu ( technika SORAD, B3, B4, Moje třída aj)
6 hodin
7.2 Poradenská intervence: strukturace vztahů ve školní třídě, preventivní práce se třídou.
Adaptační kurzy pro nově vzniklé třídy, celoroční třídní setkávání s využitím prvků zážitkového učení
6 hodin
7.3 Inovativní formy vedení školní třídy jako sociální skupiny.
Spolupráce se školním poradenským pracovištěm a třídním učitelem.
Prevence šikany a kyberšikany na škole, vedení problémové třídy s podporou školního psychologa (případně ŠPZ) – intervenční poradenská práce se třídou či skupinou žáků.
6 hodin
Studijní opory: Diagnostika pro výchovné poradce, Diagnostika školní třídy podle SORADU
Studijní opory, studijní materiály jsou dostupné na adrese vpsmp.cz.
Sborník dobré praxe je dostupný na webových stránkách vpsmp.cz.
Lektorky: L. Valentová, P. Jánošová
8. Rodina-žák-škola
Časová dotace celkem: 12 hodin ( 5 + 7 )
8.1 Sociální ekonomické, psychologické problémy současné rodiny.
Přijetí dítěte v rodině, analýza výzkumů Z. Matějčka (nechtěná těhotenství, závislosti rodičů)
Rozvody- rizika pro rozvoj subdeprivačních příznaků u dětí a dospívajících)
Životní styl rodiny, rozdíly v socializačním prostředí rodiny a školy.
5 hodin

8.2 Problémové rodiny, rodiny z odlišných kultur, specifičnost v přístupu k výchově chlapců a dívek.
Dělení kompetencí mezi rodinou a školou v historickém kontextu a současnosti.
Druhy kontaktů mezi rodinou a školou: přímá a nepřímá komunikace, osobní a neosobní komunikace,
Potenciálně ambivalentní funkce ŠPP pro rodiče, možnost účasti ŠPZ v konfliktních situacích (facilitace jednání mezi školou a rodinou). Případná role mediátora školního psychologa ve vztahu rodina- škola.
7 hodin
Studijní opora: Specifika chování u žáků z menšin, Problémové chování dítěte ve škole.
Studijní opory jsou dostupné na adrese vpsmp.cz.
Lektorky: I. Smetáčková, J. Procházková, M. Havlíčková Bittnerová D
9. Poradenství při volbě školy a povolání, kariérové poradenství (KP)
Časová dotace celkem: 20 hodin ( 3 + 5 + 7 + 5 )
9.1 Biodromální vývojové pojetí rozhodování o „životní cestě“, kontinuita v poskytování poradenských služeb v době školní docházky. Historie vývoje kariérového poradenství ve světě (D. Super, J.L. Holland).
ČR (60. – 70. léta) v historickém kontextu rozvoje škol a PPP v kraji i na okresní úrovni. Změny po roce 1989: zařazení do RVP – Výchova k volbě povolání na ZŠ; (Vyhláška č. 116/2011 Sb.), Úvod do světa práce (SŠ).
3 hodiny
9.2 Síť souvisejících služeb v kariérového poradenství: diagnostická praxe PPP při zjišťování profesionální i zájmové orientace žáků ZŠ,SŠ. Spolupráce VP s PPP, s Úřady práce – služby informačních poradenských středisek pro volbu a změnu povolání v daném regionu (IPS)
5 hodin
9.3 Stáž frekventanta studia VP u kolegy kariérového poradce dále výchovného poradce na ZŠ, SŠ v místě bydliště
Individuální aktivita studenta kurzu VP
9.4 Standardní činnosti VP v oblasti kariérového poradenství: diagnostické postupy – zájmové aj. dotazníky, koordinace spolupráce se ŠPZ především u žáků s profesní nevyhraněností, metodická, informační, konzultační podpora, předávání aktuálních informací z oblasti KP – žákům, zákonným zástupcům, třídním učitelům
Organizace návštěv IPS, besedy, výstavy aj. v daném regionu.
7 hodin
9.5 Kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s doporučeným podpůrným opatřením 2.- 5. stupně. Koordinace spolupráce s PPP, SPC. pro žáky v dlouhodobé péči ŠPZ. KP jako standardní činnost SPC (vyhláška č. 72/2005 Sb.). Spolupráce speciálního pedagoga při řešení kariérového poradenství žáků se SVP.
5 hod.
Poznámka:
Školní psycholog (je-li na škole) realizuje komplexní psychologické vyšetření v oblasti KP (zastupuje funkci PPP)
Kritická místa v KP: nedostatek času VP, soustředění na formální agendu ( přihlášky na SŠ,VŠ)
Doporučení OESD pro ČR ad oddělení výchovného a kariérového poradenství, zavedení samostatné funkce kariérový poradce (v současné době ve fázi ověřování).

Studijní opora: Diagnostické nástroje VP v kariérovém poradenství.
Studijní opora je dostupná na adrese vpsmp.cz.
Lektorka: E. Chalupová

10. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, specifika podpory žáka se zdravotním postižením a s kulturní odlišností
Časová dotace celkem: 35 hodin (5 + 10 + 5 + 2 + 13 )

10.1 Výchozí termíny speciální pedagogiky, integrace, inkluze, vytváření inkluzivního prostředí třídy a školy. Pochopení a interpretace speciálních vzdělávacích potřeb žáka pro možnost jeho úspěšného vzdělávání – mezioborový přístup.
Základní vymezení druhů zdravotního postižení, charakteristika kulturního znevýhodnění.
Legislativní zakotvení SVP žáků: školský zákon č. 561/ 2004 Sb. Prováděcí vyhláška č. 73/ 2005 Sb., Vyhláška 27/2016 Sb.
5 hodin

10.2 Biopsychosociální aspekty postižení a jeho dopady na osobnost žáka. Pedagogicko-psychologická diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb, realizovaná ŠPZ
Koordinace postupu vyučujících a rodiny žáka při tvorbě a realizaci individuálních vzdělávacích plánů IVP. Konkrétní náležitosti IVP stanovené vyhláškou č. 73/2005 Sb. – rozsah individuální pedagogické nebo psychologické péče, seznam kompenzačních pomůcek, včetně finančních nároků, závěry z vyšetření ŠPZ , forma spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP) a speciálně pedagogickými centry (SPC) v procesu integrace žáka.
10 hodin

10.3 Asistent pedagoga naplňuje hlavní činnosti podle vyhlášky č. 147/ 2011Sb. (AP)
Poskytování podpory pedagogovi při vzdělávání žáka nebo žáků se SVP. Pomoc AP žákům při adaptaci na školní prostředí, při výuce, vedení žáků k přiměřené samostatnosti.
Rizika a úskalí při využívání pedagogické a osobní asistence.
5 hodin

10.4 Podpora a poradenská pomoc při kariérovém poradenství.
Specifika postavení zdravotně postižených na trhu práce.
2 hod.

10.5 Specifika možnosti pedagogické podpory u vybraných typů žáků.
Žáci s tělesným, zrakovým, sluchovým postižením
Žáci s poruchou autistického spektra
Žáci s psychickým onemocněním (deprese, úzkosti, bipolární porucha, specifické poruchy chování)
Doporučení ŠPZ k vyšetření na specializovaných pracovištích, volba odpovídající podpory.
Osobnost žáka a průběh vývoj je ovlivněn vnějšími i vnitřními vlivy daného zdravotního postižení, vývoj je nerovnoměrný i v dimenzi socializace.
Spolupráce rodiny, školy a ŠPZ v péči o žáky s potřebou podpůrných opatření 1. a 2. stupně
Speciálně psychologické intervence při 3. a vyšším stupni PO souvisí s výraznou úpravou vzdělávacích podmínek, kritérií hodnocení, režimového opatření aj. Možnost stanovit individuální výuku v domácím prostředí, zajišťovanou pedagogy školy u 5. stupně podpory (doporučení lékaře, ŠPZ).
13 hodin

Studijní opory: Zdravotně postižený a znevýhodněný žák, Integrace dítěte s PAS ve škole,
Autismus, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Studijní opory jsou dostupné na adrese vpsmp.cz.
Lektorky: V. Vitošková, K. Špačková, E. Chalupová

11. Monitorování, evaluace a autoevaluace práce výchovného poradce
Časová dotace: 10 hodin
Monitorovací systém školy, spolupráce školního poradenského pracoviště s vedením školy.
Metody shromažďování informací pro proces monitorování a školní evaluace.
Systém práce s informacemi a daty z monitorovacího, evaluačního a autoevaluačního procesu.
Typy monitorovacích a evaluačních dotazníků, autodiagnostika učitele.
Zákon 561/2004Sb. § 16 b. Možnosti revize doporučení ŠPZ, ŠPP.
Studijní materiál:
Zapletalová, J.: Monitorovací systém (projekt MŠMT, IPPP ČR, 2001)
Pavlas Martanová, V. (2012). Certifikační řád a metodika místního šetření pro proces certifikace dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.
Nové a aktualizované materiály MŠMT
Lektorky: V. Martanová, L. Valentová

Celkem za všechny tematické okruhy 1 až 11: 250 hodin
220 hodin prezenčního studia
30 hodin stáží

3. Forma

Prezenční

Studijní program je organizován formou pravidelné jednodenní výuky jedenkrát v měsíci v průběhu zimního a letního semestru, v lednu je realizováno blokové soustředění (viz kap. 5.) Důležitou nadstavbou studia je samostudium (nepřímá výuka) s využitím studijních opor. Průběh samostatného studia je průběžně monitorován prostřednictvím konzultací s vyučujícími a hodnocením portfolií studujících.
Konzultace s vyučujícími jsou umožněny v průběhu celého roku jak osobně, tak prostřednictvím internetu (e-mail, webové stránky).

Základními oporami studia jsou učební texty a odborná literatura dostupná v tištěné nebo v elektronické podobě.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce s akcentem na poradenskou intervenci ve zvoleném tématu práce. Absolvent získává osvědčení o absolvování akreditovaného programu CŽV – Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce jako přílohu k vysokoškolskému diplomu.
Kritéria pro výběr účastníků:
Specializační studium je určeno pro vysokoškolsky vzdělané pedagogy v magisterském studijním programu. Doporučená je dvouletá pedagogická praxe. Druh aprobace není rozhodující, důraz je kladen na zájem o poradenskou činnost na škole a poradenskou pomoc dětem a rodičům.
Přijímací řízení:
Probíhá podle platných předpisu pro externí formy studia na UK PedF v rámci CŽV – DVPP. Zkušební komise vedená garantem studia dává návrhy na přijetí děkanovi fakulty
Dokumentaci a organizaci studia zajišťuje garant studia v kontaktu se studijním oddělením fakulty.

4. Vzdělávací cíl

Studium je určeno učitelům, kteří vykonávají (či předpokládají, že budou vykonávat) funkci výchovného poradce na ZŠ, SŠ. Vzdělávací program je zaměřen na získání odborných znalostí a dovedností v pedagogicko-poradenském směru.
Obecnější cíle:
– Prohloubit vhled do poradenských problémů a jejich příčin studiem poradenské a školní psychologie.
– Rozvíjet poradenské dovednosti a metody v oblasti diagnostiky a intervence jak při poradenských a preventivních, tak i konzultačních aktivitách učitelů – výchovných poradců.
– Poskytnout orientaci v legislativě související s výkonem činností VP.
– Orientovat učitele-výchovné poradce na odbornou kooperaci se školskými a zdravotními institucemi, úřady práce, OSPOD. Seznámit se se sítí poradenských a preventivních služeb v regionu, zejména s PPP, SPC a SVP s nimiž tvoří školský poradenský systém.
– Vyhledat a realizovat orientační vyšetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
– Podpořit integraci těchto žáků a zajistit intervenční programy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
– Poskytovat kariérové poradenství a podporu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků.
Studijní program koresponduje se standardem studia pro výchovné poradce podle § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Podrobný přehled témat výuky viz Tematické studijní okruhy 1.- 11. v kap. 2 – Obsah.

5. Hodinová dotace

250
Studium zahrnuje přímou prezenční výuku a stáže; je doplněno samostudiem doporučené literatury a využitím e-kurzů a studijních opor v elektronické formě na webu vpsmp.cz.
Časová dotace: celkem 250 hodin:
220 hodin – přímá prezenční výuka.
30 hodin – individuální stáže frekventantů v PPP, SPC, poradenská centra úřadů práce.
Výstupem jsou písemné záznamy ze stáží s následnou analýzou a reflexí v seminářích.
Výuka probíhá formou pravidelné výuky v průběhu semestru. 1x za měsíc, obvykle v pondělí, 9 výukových hodin (45 minut). V prvém roce studia je zařazeno třídenní studijní soustředění, zaměřené na výcvik v sociální komunikaci (25 hodin).
Hodinová dotace jednotlivých témat studijního programu – viz kap. 2 – Obsah.

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ

Maximální počet účastníků: 40

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

Mgr. Bc. Monika Havlíčková

Vzdělání, praxe
2001 – 2005: Magisterské studium, Fakulta humanitních studií UK v Praze, Supervize a management v sociálních a zdravotních organizacích, Mgr.
1997 – 2000: Bakalářské studium – Sociální a charitativní práce, Univerzita v Hradci Králové, Pedagogická fakulta.
1998 – 1999: Supervizor studentů – odborný garant praxe, Riaps, Praha 3
1993 – 1999: Sociální pracovnice, SOS dětské vesničky Praha, Dětské krizové centrum Praha 4
1999 – dosud: Externí lektor (kurzy, metodika vzdělávání), Česká katolická charita, Praha
1999 – 2003: Sociální pracovnice, terapeut, Městské centrum sociálních služeb a prevence, Praha 3
2003 – 2004: Správní rada – metodik sociální práce, Správa uprchlických zařízení MV ČR
2006 – dosud: Externí lektorka -Kurzy pro pracovníky ve školství a v sociálních službách
2009 – dosud: Pedagog odborných předmětů, Vyšší odborná škola sociálně právní Praha 10
2014 – Akreditovaný lektor MPSV, MPSV, Praha 1
2010 – dosud: Externí supervizor (práce s rodinami, program 5P, 3G), Hestia Praha 1 a další
Publikační činnost
HAVLÍČKOVÁ, M.: Mentoring a Supervize jako zdroj sebereflexe učitele, HMP, 2011, ISBN 978-80-905109-2-0
HAVLÍČKOVÁ, M: Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů, HMP, 2011, ISBN978-80-905109-2-0
HAVLÍČKOVÁ, M: Odborná praxe a supervize (sociální pedagogika), HMP, 2012, ISBN 78-80-87779-03-3.
Odborné časopisy
Listy sociální práce – Ročník: VII.• Číslo: 18 – LÉTO 2019 – Nechceme nic nového(Monika Havlíčková, Michaela Límová, Pavel Pěnkava, Pavla Kodymová)
Listy sociální práce – Ročník: VI.• Číslo: 16 – ZIMA 2018- Zkusíme to opět a znovu Monika Havlíčková
Listy sociální práce – Ročník: VI.• Číslo: 14 – LÉTO 2018- Memorandum sociálních pracovníků k výročí 100 let sociální práce v ČR

PhDr. Eva Chalupová, Ph.D.

Vzdělání, praxe
1996 – 2002: Pedagogická fakulta Karlovy univerzity – magisterské studium psychologie (studijní obor psychologie a speciální pedagogika) – titul Mgr.
2004 – 2012: Pedagogická fakulta Karlovy univerzity -doktorské studium – obor pedagogická psychologie – titul Ph.D.
2016 – Pedagogická fakulta Karlovy univerzity – státní rigorózní zkouška – obor pedagogická psychologie – titul PhDr.)
2001 – 2005: Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha – speciální pedagog
2002 – dosud: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 – psycholog
2005 – dosud: Pedagogická fakulta UK, Praha – externí výuka ve specializačním studiu výchovného poradenství
2008 – dosud: NUV Praha (dříve IPPP Praha) – externí spolupráce (školitelka kurzu Diagnostika SPU u adolescentů a dospělých osob)
2016 – dosud: Základní škola sv. Augustina Praha – školní psycholog, speciální pedagog

Publikační činnost
CHALUPOVÁ, E. (Eds.) Specifické poruchy učení a chování. Sborník 2005. Praha: IPPP ČR, 2006, s. 80 – 82. ISBN: 80-8656-13-5.
CHALUPOVÁ, E. Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob. In Prameny psychológie v európskom priestore. Bratislava: Stimul, 2009, s. 229 – 233. ISBN: 978-80-89236-74-9.
CHALUPOVÁ, E. Diagnostika specifických poruch učení u vysokoškoláků. In Vysokoškolské studium bez bariér. Liberec: Technická univerzita, 2009, s. 75 – 78. ISBN 978-80-7372-465-8
CHALUPOVÁ, E. Kariérové poradenství ve školství. In: VALENTOVÁ, L. a kol. (Ed.) Školní poradenství I. Praha: PedF UK, 2013, s. 83 – 103. ISBN 978-80-7290-710-6
JÍLKOVÁ, J.; JIRSÁKOVÁ, J.; CHALUPOVÁ, E. Kariérové poradenství ve Francii – inspirace pro Českou republiku. In: Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2016, roč. 6, č. 3, s. 172–177.

9. Odborný garant

PhDr. et Mgr. Hana Valentová, Ph.D.

Vzdělání, praxe
1998 – 2005: Pedagogická fakulta UK, obor psychologie a speciální pedagogika,
2004 – 2010: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor psychologie
2004 – 2009: Výcvik v dynamicky a hlubinně orientované komunitně-skupinové psychoterapii, model SUR (500 hod.), Pražská vysoká škola psychosociálních studií
2005 – 2009: Specializované výcviky a kurzy (Woodcock-Johnson, Rorschach, kurzy projektu IPPP „Rozvoj školních poradenských pracovišť ČR“, aj.)
2010 – 2019: Univerzita Karlova v Praze, doktorské studium – Pedagogická psychologie, téma výzkumu – disertace: Posttraumatický růst u adolescentů a mladých dospělých.
2002 – 2004: Středisko pro mládež Klíčov, Oddělení pro léčbu závislostí
2006 – 2009: Psycholog pro výzkum, manažer pro metodické vedení odborných pracovníků Středisek integrace menšin v Institutu pedagogicko-psychologického poradenství
2009 – 2011: Školní psycholog na ZŠ (ZŠ Táborská – Praha 4; ZŠ Letohradská – Praha 7) v projektu VIP II; školní psycholog pro práci se žáky a studenty, – s rodiči, – s pedagogickými pracovníky
2013 – 2014: Metodik v grantovém projektu ESF „Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce“
2014 – dosud: Odborný asistent PedF UK
2020 – dosud: Psycholog v o.p.s. Prostor, projekt Pilot plus.
Publikační činnost:
ZAPLETALOVÁ, J.; VAŇKOVÁ, H. eds. (2006). Kariérové poradenství – přítomnost a budoucnost. Praha: IPPP.
TOMAŠOVSKÁ, J., BRŮŽEK, J., DOHNAL, P., VALENTOVÁ, H., BLAŽEK, V. (2014). Životní styl a BMI vzhledem k variabilitě spánkového chování u mladých dospělých a seniorů. Slovenská antropológia, 17.
BRUMMER, M.; VALENTOVÁ, H. (2019). Zloději nebo strašidla: Čeho se bojí české děti. E-psychologie, 13 (3).

10. Materiální a technické zabezpečení

Přijímací řízení:
Zajišťuje garant studia. Probíhá podle platných předpisů pro studium na UK PedF v rámci CŽV – DVPP. Přijímací komise vedená garantem studia dává návrhy na přijetí děkanovi pedagogické fakulty.
Dokumentace a organizace:
Garant studia v kontaktu se studijním oddělením fakulty společně zajišťují:
– zápis do 1. a 2. ročníků, – zajištění rozvrhů, – rozdělení do studijních skupin,
– kontakt s jednotlivými lektory,
– vypracování podkladů pro webové stránky fakulty i katedry psychologie,
– přípravu a realizaci závěrečných zkoušek, zadání závěrečných prací,
– spolupráci s ekonomickým oddělením.
Technické zabezpečení:
Technická podpora odpovídá parametrům moderní formy realizace specializačního studia a je postupně zkvalitňována. Současné vybavení učeben umožňuje využívání audiovizuální techniky.
Studující mají aktuálně k dispozici vlastní webové stránky s organizačním i odborným zaměřením – vpsmp.cz.
Frekventanti průběžně získávají studijní texty od jednotlivých lektorů. Oddělení poradenské psychologie v roce 2013 vypracovalo pro studijní program učitelů – výchovných poradců nové učební materiály. Značná část studijních materiálů je dostupná i v digitální podobě.
Ve školním roce 2013- 2014 vypracovali pracovníci Katedry psychologie s externisty nové učební texty a studijní opory pro budoucí výchovné poradce (jako jeden z výstupů projektu ESF OPVK „Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce“ – CZ.1.07/1.3.48/ 02.0013):
VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství I. Praha: UK PedF, 2013, ISBN 978-80-7290-710-6.
VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství II. Praha, PedF UK, 2013, ISBN:978-80-7290- 629-1
Na adrese vpsmp.cz dostupný i souběžně zpracovaný Sborník dobré praxe.

Studijní opory z citovaného projektu ESF jsou na webových stránkách
http://pages.pedf.cuni.cz/vp/vyukove-materialy/studijni-opory/

Studijní opory – seznam
Sotáková Efektivní učení
Hříbková Opora Intelektové schopnosti a kognitivní vývoj ve školním věku
Hříbková Inteligence a kognitivní vývoj ve školním věku
Presslerová Problémové chování dítěte ve škole
Duplinský Přehled psychopatologie pro VP
Slavíková Vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP ve školských právních předpisech
Chalupová Diagnostické nástroje VP v KP
Kucharská, Špačková SPU + problematika jazyků
Hadj-Moussová Specifika chování u žáků z menšin
Šišková Péče o žáky s problémovými projevy chování v SVP
Vágnerová Diagnostika pro výchovné poradce
Pavelková Autodiagnostika
Němcová Poradenský rozhovor
Šrahůlková Integrace dítěte s PAS na škole
Vitošková Zdravotně postižený a znevýhodněný žák

11. Způsob vyhodnocení akce

Oddělení poradenské psychologie pořádá pravidelná pracovní setkání zaměřená k vzdělávacím programům školních poradců – analýza evaluačního dotazníků, reflexe stáží atd.
Za organizaci kurzu je zodpovědný garant studia. Ten také superviduje průběh studijního programu.
Evidence přihlášených účastníků je zpracována před zahájením studia, průběžně je veden přehled o účasti na přednáškách a seminářích. Účastníci vzdělávacího programu předem obdrží podrobný program s upřesněním témat jednotlivých lekcí, doporučené literatury a přednášejících.
Frekventantům je zadáván vstupní a výstupní dotazník, který je zaměřen mimo jiné i na hodnocení konkrétních studijních témat. Výsledky dotazníkového šetření jsou jedním z podkladů k průběžné inovaci vzdělávacího programu pro učitele výchovné poradce.

Kontrola průběhu studia:
Zajišťují jednotliví vyučující formou hodnocení zadaných úkolů (tvorba portfolia), které jsou podkladem k udělení zápočtu, analýzou záznamů z hospitací na poradenském pracovišti.
Dalším ukazatelem efektivnosti studia jsou kvalita závěrečných prací a znalosti frekventantů při závěrečné zkoušce.
Po splnění všech předepsaných zápočtů a zkoušek (písemných nebo ústních) je studijní program ukončen obhajobou závěrečné práce a ústní závěrečnou zkouškou ze školní a poradenské psychologie před tříčlennou komisí.
Po úspěšném ukončení studia obdrží absolventi studijního programu osvědčení UK v souladu s VŠ zákonem a studijním řádem CŽV UK.

Dle § 8 Vyhlášky 317/2005 Sb. se Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů


Položka

Předpokládané
náklady

Celkové náklady na lektory

172500 Kč

Z toho


Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů

650 Kč

Ubytování lektorů

3000 Kč

Stravování a doprava lektorů

7000 Kč

Celkové náklady na zajištění prostor

0 Kč

Ubytování, stravování a doprava účastníků
45000 Kč


Z toho

Doprava účastníků

45000 Kč

Stravování a ubytování účastníků

0 Kč

Náklady na učební texty
30000 Kč


Z toho

Příprava, překlad, autorská práva apod..

20000 Kč

Rozmnožení textů – počet stran :

10000 Kč

Režijní náklady
161000 Kč

Z toho

Stravné a doprava organizátorů

15000 Kč

Ubytování organizátorů

10000 Kč

Poštovné, telefony

93000 Kč

Doprava a pronájem techniky

20000 Kč

Propagace

8000 Kč

Ostatní náklady

15000 Kč

Odměna organizátorům

0 Kč

Náklady celkem
408500 Kč

Poplatek za 1 účastníka

12000 Kč

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod.

Informační přednášky, 2 – 3 hodinové vzdělávací akce pro učitele – potenciální zájemce o studium pro výchovné poradce ZŠ a SŠ, 2 akce.