Pořadové číslo:

1.Název vzdělávacího programu

Studium pro výchovné poradce

§ 1 b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 8 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

Tematické studijní
okruhy  (1 až 11)

1.  Poradenství
– stav a vývoj v ČR

Časová dotace celkem:  
10 hodin  ( 4 + 6 )

 

1.1   Koncepce nových forem práce v poradenských službách ve škole.

Základní model: poradenské služby jsou zajišťovány výchovným poradcem a
školním metodikem prevence - učiteli s následnou specializační průpravou
(specializačním studiem v akreditovaném vzdělávacím programu MŠMT ČR).  Podle potřeb je základní model doplněn o
třídní učitele, učitele výchov (občanské výchovy, rodinné výchovy, výchovy
k volbě povolání na ZŠ a úvodu do světa práce na SŠ), učitele-metodika pro
přípravu školních vzdělávacích programů (úprava vzdělávání nadaných).

Rozšířený model (dle možností školy): zapojení dalších odborníků –
školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga. Standardní činnosti
školního psychologa, speciálního pedagoga

4 hodiny

 

1.2   Výchovné poradenství v kontextu školských poradenských služeb, metodická,
informační funkce.

Vyhláška č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a
školských poradenských zařízeních (SPZ). Vymezení činností ŠPZ ( poradna,
centrum) a školní poradenské pracoviště ( dále ŠPP).

Hlavní úkoly ŠPP: řešení školní neúspěšnosti, speciální vzdělávací
potřeby. Vytvoření poradenského týmu, rozdělení rolí, vytvoření systému
komunikace se ŠPZ.

Shody a rozdíly v práci poradenského a školního psychologa/
speciálního pedagoga.

Výklad a diskuze k vyhlášce 27/ 2016 Sb. o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Školní poradenské zařízení a školní poradenské pracoviště.

Právní rámec poradenských služeb ve škole.

Předpisy navazující na školský zákon; jejich konkrétní aplikace je
uváděna vždy na příslušných místech v tématech 4 až 11.

6 hodin

       Studijní
opora: Legislativní rámec práce výchovného poradce.

       Studijní opora a výukové prezentace jsou
dostupné na adrese vpsmp.cz.

Lektoři. L. Valentová,
K. Šrahůlková, I. Slavíková, J. Šejvl 

Přehled právních předpisů
týkajících se poradenských služeb ve škole:

Zákony:

·        
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů (aktuální znění zákona, tzv. inkluzivní novela: č. 82/2015
Sb.)

·        
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (aktuální
znění zákona: č. 379/2015 Sb.)

·        
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve
školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění zákona: č.
383/2005 Sb.)

·        
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů (poslední novela celého zákona vydána pod č. 144/2004
Sb., novější úpravy v tomto zákoně byly provedeny změnami jiných právních
předpisů)

·        
Zákon č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (poslední
novela celého zákona vydána pod č. 505/2012 Sb., novější úpravy v tomto
zákoně byly provedeny změnami jiných právních předpisů)

·        
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za
protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
(zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů (poslední novela celého zákona vydána pod č. 301/2011
Sb., novější úpravy v tomto zákoně byly provedeny změnami jiných právních
předpisů)

·        
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, ve znění pozdějších předpisů (poslední
novela celého zákona vydána pod č. 267/2015 Sb., novější úpravy v tomto
zákoně byly provedeny změnami jiných právních předpisů a změnovými zákony)

·        
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek

·        
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (aktuální
znění zákona: č. 460/2016 Sb.)

·        
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (poslední novela celého zákona vydána pod č. 205/2015
Sb., novější úpravy v tomto zákoně byly provedeny změnami jiných právních
předpisů a změnovými zákony)

·        
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů, (poslední
novela celého zákona vydána pod č. 253/2014 Sb., novější úpravy v tomto
zákoně byly provedeny změnami jiných právních předpisů a změnovými zákony);
zákon upravuje mj.
dávky sociální péče pro osoby se zdravotním
postižením

·        
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů (poslední novela
celého zákona vydána pod č. 203/2015 Sb., novější úpravy v tomto zákoně
byly provedeny změnami jiných právních předpisů a změnovými zákony)

 

Předpisy navazující na školský
zákon:

·        
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších
předpisů (aktuální znění: vyhláška č. 256/2012 Sb.)

·        
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a
vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění:
vyhláška č. 400/2009 Sb.)

·        
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke
střednímu vzdělávání

·        
Vyhláška č. 177/2009, o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších
předpisů (aktuální znění: vyhláška č. 311/2016 Sb.) 

·        
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších
předpisů (aktuální znění: vyhláška č. 197/2016 Sb.)  

·        
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

·        
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace
škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace
škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a
školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění: vyhláška č.
202/2016 Sb.)

·        
Vyhláška č. 64/2005, o evidenci úrazů dětí, žáků
a studentů, ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění: vyhláška č. 57/2010
Sb.)

·        
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů (aktuální znění: nařízení vlády č. 197/2015 Sb.)

 

Předpisy navazující na zákon o
pedagogických pracovnících:

·        
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění: vyhláška č. 272/2014
Sb.)

·        
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení
rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé
pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (aktuální znění:
nařízení vlády č. 239/2015 Sb.)

 

Předpisy navazující na zákon o
sociálně právní ochraně dětí a na zákon o zaměstnanosti

·        
Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

·        
Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (aktuální
znění: vyhláška č. 101/2016 Sb.)

 

2. Osobnost a profesní kompetence učitele výchovného
poradce – specifika role výchovného poradce ve školním prostředí

Časová dotace
celkem:  10 hodin  (3 + 2 + 5)

2.1.  Standardní činnosti výchovného poradce - oblast
kariérového poradenství, koordinace průběhu vzdělávání žáků se speciálně
vzdělávacími potřebami i vzdělávání žáků nadaných

3 hodiny

2.2. Vymezení etiky práce výchovného poradce a dalších pracovníků
školních poradenských služeb.  Etický
kodex poradenského pracovníka ve školství.

Možná úskalí výkonu funkce VP, časová náročnost, dvojí role učitele a
učitele - výchovného poradce.

2 hodiny

2.3.  Spolupráce VP s vedením školy a ostatními
členy pedagogického sboru. Společné vytváření školního programu (strategie)
pedagogicko- psychologického poradenství (garantovaného ředitelem školy). Hlavní
činnosti VP: Navrhování podpůrných opatření, tj. úprav ve vzdělání
s ohledem na zdravotní stav žáka, kulturní prostředí nebo jiné životní
podmínky pro individuální žáky (ŠPP), sledování účinnosti PO,

-         
Podpůrná opatření - Zákon 561/2004 Sb.;§16
včetně kalkulace finanční náročnosti k podpůrným opatřením, zásady
čerpání, výkaznictví spojené s FN .Standardní postupy VP
s Doporučením z vyšetření ze ŠPZ, kontakt s poradenským
psychologem přiděleným škole.

-         
Prevence školní neúspěšnosti, úpravy  ŠVP u žáků se speciálně vzdělávacími potřebami

-         
Podpora vzdělávání žáků nadaných

-         
Podpora vzdělávání a začleňování žáků
z odlišného kulturního prostředí.

-         
Kariérové poradenství s podporou vhodné
volby vzdělávací cesty.

Komunikace a spolupráce se školskými poradenskými
zařízeními (pedagogicko- psychologické  poradny,
speciálně pedagogická centra – dále ŠPZ), metodická setkávání organizovaná PPP.

Zajišťování orientace v síti služeb – instituce poradenské,
preventivní, OSPOD,  policie ČR, úřady
práce.

5 hodin

Studijní opora: Legislativní rámec práce výchovného
poradce.

Studijní
opora je dostupná na adrese  vpsmp.cz.

Lektorky: L.
Valentová, I. Slavíková

3. Poradenské
teorie a poradenské stáže

Časová dotace celkem:
 45 hodin (10 + 10 + 20 + 5)

3.1.  Poradenské
teorie a poradenský proces s důrazem na kognitivně behaviorální koncepce

Vznik a vývoj poradenství ve školství v ČR a ve
světě (Francie, Německo, Rakousko, Anglie, USA). 

Poradenské teorie s důrazem na kognitivně
behaviorální koncepce, humanistické přístupy.

Z historie
ČSR:

60. léta - Pedagogicko - psychologické poradny - výchovný poradce na
školách

70. léta - Diagnostické ústavy - linky důvěry

90. léta - Speciálně pedagogická centra, - Střediska výchovné péče

10 hodin

3.2.  Poradenský
proces, etapy poradenského procesu, rizika v poradenské práci.

Vytváření vztahu poradce- klient / žák, rodič, pedagog/

Základní poradenské dovednosti VP, vyhodnocení intenzity problému žáka –
rozhodnutí o další intervenci ve škole či specializovaném poradenském pracovišti
(SPC, PPP, SVP), způsob sdělení této potřeby rodičům, pedagogům.

Analýza jednotlivých etap poradenského procesu – 1. navázání vztahu, 2.
diagnóza problému, 3. alternativy řešení 4. podpora klienta - povzbuzení,
pozitivní zpětná vazba.

10 hodin

Studijní texty:

Hadj Moussová, Z., Valentová, L. a kol.; Vybrané
poradenské směry. Praha: Karolinum, 2002. ne

Procházka, R. a kol. Teorie a praxe poradenské
psychologie. Praha: Grada, 2014.

Valentová L .a
kol.: Školní poradenství I. Praha: UK PedF, 2013.

Lektorky: L. Valentová, V.Pavlas Martanová A. Kucharská 

 

3.3.  Poradenské
stáže, reflexe stáží

 Spolupráce s poradenskými
institucemi  - stáže v PPP, SPC,
úřad práce a další regionální poradenská    pracoviště - individuální stáže frekventantů
po osobní dohodě s vedením výše uvedených institucí. stáž u kolegy VP
z jiné školy, vzájemná výměna zkušeností.

20 hod    

Seminář s následnou diskuzí k poznatkům ze stáží v školských i
mimoškolských poradenských institucí

5 hod.

Studijní opora: Manuál poradenské stáže v PPP.

Studijní
opora je dostupná na adrese vpsmp.cz.

Garant
poradenské stáže:  H. Valentová, P.
Presslerová

 

4. Poradenská
a pedagogická diagnostika

Časová dotace
celkem: 20 hodin  (5 + 15)

4.1.  Pedagogicko –
psychologická diagnostika

Psychologie osobnosti, vývojová psychologie jako teoretické východisko
diagnostiky.

Informativní přehled pedagogických a poradenských diagnostických postupů
v práci VP, (konkrétněji zpracováno v jednotlivých tématech 4 až 11):
metody psychologické, pedagogicko-psychologické, zvl. pozorování, rozhovor,
metody screeningu a monitorování, sekundární analýza pedagogických údajů. Pozorování
mikrosituací, tvorba kazuistické studie.

5 hodin

Tvorba
kazuistiky žáka je ke stažení na adrese vpsmp.cz.

Studijní opora:
Diagnostika pro výchovné poradce, dostupná na adrese vpsmp.cz.

Lektorky: A.
Kucharská, I. Smetáčková, H. Valentová

 

4.2.  Základní dovednosti vedení poradenské
komunikace

Poradenský rozhovor jako základní
diagnostická metoda.

Význam rozhovoru v poradenské činnosti

Rozhovor jako hlavní nástroj poradce, zásady
vedení rozhovoru, typy rozhovoru

Sociálně psychologické souvislosti: sociální
percepce, předsudky, atribuce,  labeling

Verbální a neverbální formy komunikace

Aktivní naslouchání: objasnění, parafráze, reflexe pocitů,
sumarizace, ticho

Aktivní zásahy poradce do rozhovoru:  sondáž - systematické dotazování, konfrontace,
informace, interpretace

Zdravá komunikace: překážky
v komunikaci, komunikační stopky

15
hodin

Studijní opora: Vedení poradenského rozhovoru pro VP

Studijní opora je dostupná na
adrese vpsmp.cz.

Lektorky:   H. Valentová, M. Havlíčková

                                

5. Metody poradenské prevence a intervence
v poradenské práci VP

Metody poradenské intervence jsou podle
obsahového zaměření konkretizovány v tematických okruzích č. 6 až 10.

Časová dotace celkem: 30 hodin  (10 + 20)

 

5.1.  Krizová
intervence v práci VP

Pojetí krizové situace, postupy VP při krizové intervenci: navázání
kontaktu, podpora při vyjadřování emocí, uklidnění žáka a snížení nebezpečí
prohloubení krize.

Závažnost krize jako subjektivní zážitek, vazba intenzity podnětu a reakce
na krizovou situaci

Multifaktoriální přístup k řešení krize, manuál pro školu, jak řešit
krizové intervence.

Spolupráce s dalšími institucemi (nejen poradenskými); význam včasnosti
řešení

Vytvoření seznamu krizových center v daném regionu.

10 hodin

Procházková
J: Krizová intervence, kapitola 2.7. In: L.Valentová a kol.: Školní poradenství
II. UK, Praha 2013.

Lektorky:
M. Havlíčková, J. Procházková

                 

5.2.   Sebezkušenostní
výcvik (výuka) VP

Forma výuky: praktický sociální výcvik s důrazem na
zážitkové a sociální učení s využitím principu práce Bálintovských skupin.
Cíl výuky: sebezkušenostní seznámení VP s interakcí v rámci skupiny, s taktikou
interpersonálního ovlivňování, sebeprezentací i s tvorbou herních pravidel  „E-V-O“, 
(Evokace -Uvědomění – Reflexe: ve hře /aktivitě je nejdříve evokována
určitá situace, frekventanti ji následně prožívají a uvědomují si své prožitky
a na konci je aktivita reflektována, kdy mají VP možnost prožitky sdílet,
zpracovat a poučit se z nich.)

Orientace ve vlastním chování a pochopení jeho vlivu na sociální okolí jako
posilování poradenských dovedností a tvořivosti VP při vedení žákovské skupiny
nebo třídy.

20 hodin

Lektorky: V.
Martanová, H. Valentová

 

6.  Žák
v kontextu služeb školního poradenství  

Časová dotace celkem: 40 hodin  (5
+ 5 + 10 + 5 + 5 + 10)

6.1. Vývojové a
výchovné komplikace a odchylky: diagnostika, prevence a intervence

Vybraná témata z ontogenetické psychologie, patopsychologie, speciální
pedagogiky. Teoretické zarámování praktických postupů při řešení SVP žáků na
ZŠ, SŠ.

Vliv prenatálního období a prvých vývojových fází – základní informace
z genetiky.

Variabilita psychického vývoje, základní vývojové úkoly v jednotlivých
etapách vývoje.

Raná deprivace, subdeprivace (analýza údajů ze současných výzkumů ve
vztahu ke školní práci).

Lehká mozková dysfunkce – problémy dětí s ADD/ADHD - projevy v
chování a učení, možnosti korektivních přístupů.

Rizikové děti z hlediska školní vývoje, disharmonický vývoj osobnosti,
psychické poruchy v dětském a 
adolescenčním věku.

5 hodin

Studijní opory: Přehled psychopatologie pro VP, Problémové
chování dítěte ve škole, Vývojový přístup k hodnocení školní neúspěšnosti.

Studijní
opory jsou dostupné na adrese vpsmp.cz.

M.
Vágnerová: Školní poradenská psychologie pro pedagogy. UK Praha 2005. kap.
2.3.,2.4.3.

Doporučené
samostatné studium frekventantů 
k tématu 6.1.

Lektoři: A. Kucharská, P. Presslerová   

                                                              

6.2. Výukové obtíže – 
školsky neúspěšní žáci   

6.2.1  Žáci
s lehkou mentální retardací

Diagnostika, etiologie, poradenská intervence při přeřazování žáků do
speciálních tříd ZŠ.

Souvislost školních problémů a zvládání základního učiva podle
vytvořeného plánu pedagogické podpory.

Integrace do běžné ZŠ s pedagogickým asistentem. Oblasti podpory
asistenta pedagoga při vzdělávání žáků (vyhláška 27/2016 Sb. §5)

Finanční náročnost podpůrných opatření (podle identifikátoru znevýhodnění
- 1M); návrh ŠPZ.

Konkretizace pedagogické podpory (příloha č. 4 a 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb).
Žáci v pásmu mentálního postižení (IQ nižší než 70), možnost docházky do
škol speciálních nebo základních.

Vzdělávání formou skupinové integrace podle programu LMP.    

5 hodin

6.2.2  Specifické
poruchy učení – vymezení základních pojmů: prevence, diagnostika, reedukace

Definice poruch učení, projevy jednotlivých poruch, etiologie, dopady na
osobnost žáka

Pedagogicko-psychologická diagnostika specifických poruch učení,
diagnostická kritéria

Nápravné metody a techniky, pomůcky, počítačové programy pro nápravu
poruch učení

Aktuální témata: vývojové deficity na konci předškolního věku jako
ukazatel budoucích problémů ve čtení a psaní, výuka cizích jazyků u žáků
s poruchami učení, specifické poruchy učení u středoškoláků

Vymezení kategorie SPU (deficity v senzorické oblasti, motorické
a jazykových kompetencích, apod.). 
Detailní popis obtíží a jeho promítání do speciálně pedagogické terapie
( nápravy)

Vytváření individuálního vzdělávacího plánu při nedostatečné efektivitě podpůrných
opatření 1. stupně (spolupráce s rodinou žáka, doporučení ŠPZ), vyhláška 27/
2016 §3.

Seznámení vyučujících s IVP (ŠPP), možnost jeho úprav v průběhu
školního roku

Vyhodnocování IVP (ŠPZ) minimálně jednou ročně, nabídka poradenské
podpory škole i rodině

10 hodin

 

Studijní opory: SPU a výuka cizích jazyků, Vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Studijní
opory jsou dostupné na adrese vpsmp.cz.

Lektorky:
K. Špačková, A. Kucharská, H. Sotáková, O. Kučerová

                  

6.3.  Školní
úspěšnost

Motivace žáka ke školní práci.

Subjektivní pocit školní úspěšnosti, osobní aspirace a očekávání žáka,
význam prospěchu

Nespecifické výukové problémy žáků, související s rodinou i
osobností učitele

Sociální charakteristiky učení - spolupráce, soutěživost, stereotypy
v učitelské praxi

Autodiagnostika učitele jako forma sebereflexe, analýza postojů žáků
k předmětům z hlediska obtížnosti, obliby a významu jako jeden
z indikátorů změny vyučovacího konceptu.

5 hodin

Studijní opory: Autodiagnostika,
Inteligence a kognitivní vývoj ve školním věku.

Studijní opory jsou dostupné na
adrese vpsmp.cz

Lektorky:
I. Pavelková, Radka High

                   

6.4. Nadaný žák 

Pět základních praktických
kriterií k hodnocení nadání - excelentnost, vzácnost výskytu,
produktivita, demonstrovatelnost, hodnotnost (Sternberg, R., 2005)

Proces identifikace, výběru žáků v prostředí školy – doporučení
učitele, didaktické testy, školní soutěže. Vysoká úroveň žáka ve srovnání
s vrstevníky v jedné či více dimenzí kognitivních a jiných schopností.

Pedagogická práce: obohacování výuky, akcelerace školní docházky,
individuální přístup, mentoring , kombinované varianty

Identifikace nadaných, talentovaných z pohledu psychodiagnostiky
(standardizovaná metody)

Návrhy podpůrných opatření 1. a 2. stupně podle paragrafu 27,28 /2016 Sb.
(SPZ)

IVP jako častá varianta vzdělávání nadaného žáka. Závaznost IVP pro
zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka, zařazení IVP jako součást
dokumentace školy.

Obsah IVP - závěry ŠPZ, zvolený vzdělávací model, seznam doporučených
didaktických materiálů, mentor, aj.

Spolupráce pedagogů při tvorbě IVP, informování všech vyučujících, žáka a
jeho zákonného zástupce. Diagnostika, identifikace a výběr nadaných jako základní
krok v podpoře nadaných žáků.

Osobnostní problémy nadaných žáků - zvýšená senzitivita,
perfekcionalismus, citlivost na kritiku, neadekvátní sebeobraz, u nevyhraněných
nadaných problémy v profesní orientaci.

Možnosti mimoškolního rozvoje nadaných žáků

5 hodin

Studijní
literatura:

Hříbková, L. Mimořádně nadané děti ve škole a v rodině. Ústí nad
Labem: Univerzita J.E.Purkyně, 2010. 79 s. ISBN 978-80-7414-319-9.

Hříbková, L.; Nejedlý, P.; Zhouf,
J. Idena – Posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných
žáků. Praha: NÚV, 2013.

Lektorka: L. Hříbková                                                                    

 

6.5. Žáci s výchovnými problémy

6.5.1. Sociokulturní vlivy: rodiny, vrstevníků, školního a
třídního klimatu.

Vývojové rozpory v dospívání, krizové stavy, neadekvátní řešení náročných
situací, agravovaná puberta

Problémové chování a jeho hodnocení v kontextu aktuální životní
situace a vývojového hlediska

Poruchy chování i speciální poruchy chování (ADHD, ADD) diagnostická
kritéria, psychiatrická diagnóza. 

5 hodin

6.5.2. Specifické poruchy chování a poruchy pozornosti,
dg. kritéria podle DSM-IV.

Intervence – analýza efektivní terapie (výsledky výzkumných studií).
Doporučené intervence vycházející z modifikací behaviorálních technik.

Problémy ve vrstevnických vztazích, časté vyřazení z dětských i
žákovských skupin.

Spolupráce ŠPP s ŠPZ: navržení integrace žáka podle metodického
pokynu MŠMT ČR č.j. 13711

Podpůrná opatření 1. zajišťuje školní pedagogické pracoviště, (spolupráce
pedagogů  při tvorbě plánu pedagogické
podpory žáka), vypracování individuálního výchovného plánu (zdravotní
znevýhodnění podle číselníku RAZN 6M, 6S)

Podpůrná opatření 2.- 5.zajišťuje školní poradenské pracoviště podle
doporučení školských poradenských institucích

10 hodin

Studijní opory:  Problémové
chování dítěte ve škole, Péče o žáky s problémovými projevy

chování v SVP.                                                                                                                   

Studijní opory  jsou dostupné na adrese vpsmp.cz 

Lektoři: P. Presslerová, J. Šejvl, M. Havlíčková

 

 

7.  Školní
třída, pedagogické vedení a diagnostika a intervence

Časová dotace
celkem:  18 hodin  ( 6 + 6 + 6 )

7.1   Třída jako
sociální skupina, psychologická charakteristika třídy.

Žák mezi spolužáky: zjišťování vztahů ve třídě, klimatu třídy, seznámení
se sociometrickými postupy a technikami měření třídního klimatu ( technika
SORAD, B3, B4, Moje třída aj)     

6 hodin

7.2   Poradenská
intervence: strukturace vztahů ve školní třídě, preventivní práce se třídou.

Adaptační kurzy pro nově vzniklé třídy, celoroční třídní setkávání s využitím
prvků zážitkového učení

6 hodin

7.3   Inovativní
formy vedení školní třídy jako sociální skupiny.

Spolupráce se školním poradenským pracovištěm a třídním učitelem.

Prevence šikany a kyberšikany na škole, vedení problémové třídy s podporou
školního psychologa (případně ŠPZ) – intervenční poradenská práce se třídou či
skupinou žáků.

6 hodin

Studijní opory: Diagnostika pro
výchovné poradce, Diagnostika školní třídy podle SORADU

Studijní opory, studijní materiály jsou dostupné na adrese vpsmp.cz.

Sborník dobré praxe je dostupný na webových stránkách
vpsmp.cz.

Lektorky:
L. Valentová, P. Jánošová     

8.  Rodina-žák-škola

Časová dotace
celkem:  12 hodin  ( 5 + 7 )

8.1 Sociální ekonomické, psychologické problémy současné
rodiny.

Přijetí dítěte v rodině, analýza výzkumů Z. Matějčka (nechtěná
těhotenství, závislosti rodičů)

Rozvody- rizika pro rozvoj subdeprivačních příznaků u dětí a
dospívajících)

Životní styl rodiny, rozdíly v socializačním prostředí rodiny a
školy.

5 hodin

 

8.2  Problémové
rodiny, rodiny z odlišných kultur, specifičnost v přístupu
k výchově chlapců a dívek.

Dělení kompetencí mezi rodinou a školou v historickém kontextu a
současnosti.

Druhy kontaktů mezi rodinou a školou: přímá a nepřímá komunikace, osobní
a neosobní komunikace,

Potenciálně ambivalentní funkce ŠPP pro rodiče, možnost účasti ŠPZ v konfliktních
situacích (facilitace jednání mezi školou a rodinou). Případná role mediátora
školního psychologa ve vztahu rodina- škola.

7 hodin

Studijní opora:  Specifika chování u žáků z menšin,
Problémové chování dítěte ve škole.

Studijní
opory jsou dostupné na adrese vpsmp.cz.

Lektorky: I. Smetáčková, J. Procházková, M. Havlíčková  Bittnerová D

9. 
Poradenství při volbě školy a povolání, kariérové poradenství (KP)

Časová dotace
celkem: 20 hodin  ( 3 + 5 + 7 + 5 )

9.1   Biodromální
vývojové pojetí rozhodování o „životní cestě“, kontinuita
v poskytování  poradenských služeb
v době školní docházky. Historie vývoje kariérového poradenství ve světě
(D. Super, J.L. Holland).

ČR  (60. - 70. léta) v historickém
kontextu rozvoje škol a PPP v kraji i na okresní úrovni.  Změny po roce 1989: zařazení do RVP - Výchova
k volbě povolání na ZŠ; (Vyhláška č. 116/2011 Sb.), Úvod do světa práce (SŠ).

3 hodiny

9.2   Síť souvisejících služeb v kariérového
poradenství: diagnostická praxe PPP při zjišťování profesionální i zájmové
orientace žáků ZŠ,SŠ.  Spolupráce VP
s PPP, s Úřady práce – služby informačních poradenských středisek pro
volbu a změnu povolání v daném regionu (IPS)

5 hodin

9.3   Stáž frekventanta
studia VP u kolegy kariérového poradce dále výchovného poradce na ZŠ, SŠ v místě
bydliště   

        Individuální aktivita
studenta kurzu VP

9.4   Standardní činnosti VP v oblasti
kariérového poradenství: diagnostické postupy - zájmové aj. dotazníky,
koordinace spolupráce se ŠPZ především u žáků s profesní nevyhraněností,
metodická, informační, konzultační podpora, předávání aktuálních informací
z oblasti KP – žákům, zákonným zástupcům, třídním učitelům

Organizace návštěv IPS, besedy, výstavy aj. v daném regionu.

7 hodin

9.5  Kariérové
poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s doporučeným
podpůrným opatřením 2.- 5. stupně. Koordinace spolupráce s PPP, SPC. pro
žáky v dlouhodobé péči ŠPZ. KP jako standardní činnost SPC (vyhláška č.
72/2005 Sb.). Spolupráce speciálního pedagoga při řešení kariérového
poradenství žáků se SVP.

       5 hod.

Poznámka:

Školní psycholog (je-li na škole) realizuje komplexní
psychologické vyšetření v oblasti KP (zastupuje funkci PPP)

Kritická místa v KP: nedostatek času VP, soustředění na
formální agendu ( přihlášky na SŠ,VŠ)

Doporučení OESD pro ČR ad oddělení výchovného a kariérového
poradenství, zavedení samostatné funkce kariérový poradce (v současné době
ve fázi ověřování).

 

Studijní opora: 
Diagnostické nástroje VP v kariérovém poradenství.

Studijní
opora je dostupná na adrese vpsmp.cz.

Lektorka: E. Chalupová

                      

10.  Integrace
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, specifika podpory žáka se
zdravotním postižením a s kulturní odlišností

Časová dotace celkem: 35 hodin  (5 + 10 + 5 + 2 + 13 )

 

10.1 Výchozí termíny speciální pedagogiky, integrace,
inkluze, vytváření inkluzivního prostředí třídy a školy. Pochopení a
interpretace speciálních vzdělávacích potřeb žáka pro možnost jeho úspěšného
vzdělávání - mezioborový přístup.

Základní vymezení druhů zdravotního postižení, charakteristika kulturního
znevýhodnění.

Legislativní zakotvení SVP žáků: školský zákon č. 561/ 2004 Sb. Prováděcí
vyhláška č. 73/ 2005 Sb., Vyhláška 27/2016 Sb.

5 hodin

 

10.2  Biopsychosociální
aspekty postižení a jeho dopady na osobnost žáka. Pedagogicko-psychologická
diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb, realizovaná ŠPZ

Koordinace postupu vyučujících a rodiny žáka při tvorbě a realizaci
individuálních vzdělávacích plánů IVP.  Konkrétní náležitosti IVP stanovené vyhláškou
č. 73/2005 Sb. - rozsah individuální pedagogické nebo psychologické péče,
seznam kompenzačních pomůcek, včetně finančních nároků, závěry z vyšetření
ŠPZ , forma spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP) a
speciálně pedagogickými centry (SPC) v procesu integrace žáka.

10 hodin

 

10.3 Asistent pedagoga naplňuje hlavní činnosti  podle vyhlášky č. 147/ 2011Sb. (AP)

       Poskytování podpory pedagogovi při vzdělávání
žáka nebo žáků se SVP. Pomoc AP žákům při adaptaci na školní prostředí, při
výuce, vedení žáků k přiměřené samostatnosti.

Rizika a úskalí při využívání pedagogické a osobní asistence.

5 hodin

 

10.4  Podpora a
poradenská pomoc při kariérovém poradenství.

Specifika postavení zdravotně postižených na trhu práce. 

2 hod.

 

10.5  Specifika
možnosti pedagogické podpory u vybraných typů žáků.

Žáci s tělesným, zrakovým, sluchovým postižením

Žáci s poruchou autistického spektra

Žáci s psychickým onemocněním (deprese, úzkosti, bipolární porucha,
specifické poruchy chování)

Doporučení ŠPZ k vyšetření na specializovaných pracovištích, volba
odpovídající podpory.

Osobnost žáka a průběh vývoj je ovlivněn vnějšími i vnitřními vlivy
daného zdravotního postižení, vývoj je nerovnoměrný i v dimenzi
socializace.

Spolupráce rodiny, školy a ŠPZ v péči o žáky s potřebou podpůrných
opatření 1. a 2. stupně

Speciálně psychologické intervence při 3. a vyšším stupni PO souvisí s
výraznou úpravou vzdělávacích podmínek, kritérií hodnocení, režimového opatření
aj. Možnost stanovit individuální výuku v domácím prostředí, zajišťovanou
pedagogy školy u 5. stupně podpory (doporučení lékaře, ŠPZ).

13 hodin

 

Studijní opory: Zdravotně postižený a znevýhodněný žák, Integrace
dítěte s PAS ve škole,

Autismus, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami

Studijní
opory jsou dostupné na adrese vpsmp.cz.

Lektorky: V. Vitošková, K. Špačková, E. Chalupová

 

11.  Monitorování,
evaluace a autoevaluace práce výchovného poradce

Časová dotace:
10 hodin

Monitorovací systém školy, spolupráce školního poradenského pracoviště
s vedením školy.

Metody shromažďování informací pro proces monitorování a školní evaluace.

Systém práce s informacemi a daty z monitorovacího, evaluačního a
autoevaluačního procesu.

Typy monitorovacích a evaluačních dotazníků, autodiagnostika učitele.

Zákon 561/2004Sb. § 16 b. Možnosti revize doporučení ŠPZ, ŠPP.

Studijní
materiál:

Zapletalová, J.: Monitorovací systém (projekt MŠMT, IPPP
ČR, 2001)

Pavlas Martanová, V. (2012). Certifikační řád a
metodika místního šetření pro proces certifikace dle Standardů odborné
způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového
chování. Praha:  Univerzita Karlova v
Praze & Togga.

Nové a aktualizované materiály MŠMT

Lektorky: V. Martanová, L. Valentová

 

 

Celkem za všechny
tematické okruhy 1 až 11:
250 hodin

 220 hodin prezenčního
studia

 30 hodin stáží

 

 

 

 

 

 

3. Forma

Prezenční

Studijní program je organizován formou pravidelné jednodenní výuky jedenkrát v měsíci v průběhu zimního a letního semestru, v lednu je realizováno blokové soustředění (viz kap. 5.) Důležitou nadstavbou studia je samostudium (nepřímá výuka) s využitím studijních opor. Průběh samostatného studia je průběžně monitorován prostřednictvím konzultací s vyučujícími a hodnocením portfolií studujících.
Konzultace s vyučujícími jsou umožněny v průběhu celého roku jak osobně, tak prostřednictvím internetu (e-mail, webové stránky).

Základními oporami studia jsou učební texty a odborná literatura dostupná v tištěné nebo v elektronické podobě.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce s akcentem na poradenskou intervenci ve zvoleném tématu práce. Absolvent získává osvědčení o absolvování akreditovaného programu CŽV - Vzdělávací program pro učitele - výchovné poradce jako přílohu k vysokoškolskému diplomu.
Kritéria pro výběr účastníků:
Specializační studium je určeno pro vysokoškolsky vzdělané pedagogy v magisterském studijním programu. Doporučená je dvouletá pedagogická praxe. Druh aprobace není rozhodující, důraz je kladen na zájem o poradenskou činnost na škole a poradenskou pomoc dětem a rodičům.
Přijímací řízení:
Probíhá podle platných předpisu pro externí formy studia na UK PedF v rámci CŽV - DVPP. Zkušební komise vedená garantem studia dává návrhy na přijetí děkanovi fakulty
Dokumentaci a organizaci studia zajišťuje garant studia v kontaktu se studijním oddělením fakulty.

4. Vzdělávací cíl

Studium je určeno učitelům, kteří vykonávají (či předpokládají, že budou vykonávat) funkci výchovného poradce na ZŠ, SŠ. Vzdělávací program je zaměřen na získání odborných znalostí a dovedností v pedagogicko-poradenském směru.
Obecnější cíle:
- Prohloubit vhled do poradenských problémů a jejich příčin studiem poradenské a školní psychologie.
- Rozvíjet poradenské dovednosti a metody v oblasti diagnostiky a intervence jak při poradenských a preventivních, tak i konzultačních aktivitách učitelů - výchovných poradců.
- Poskytnout orientaci v legislativě související s výkonem činností VP.
- Orientovat učitele-výchovné poradce na odbornou kooperaci se školskými a zdravotními institucemi, úřady práce, OSPOD. Seznámit se se sítí poradenských a preventivních služeb v regionu, zejména s PPP, SPC a SVP s nimiž tvoří školský poradenský systém.
- Vyhledat a realizovat orientační vyšetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
- Podpořit integraci těchto žáků a zajistit intervenční programy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
- Poskytovat kariérové poradenství a podporu při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků.
Studijní program koresponduje se standardem studia pro výchovné poradce podle § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Podrobný přehled témat výuky viz Tematické studijní okruhy 1.- 11. v kap. 2 - Obsah.

5. Hodinová dotace

250

Studium zahrnuje přímou prezenční výuku a stáže; je
doplněno samostudiem doporučené literatury a využitím e-kurzů a studijních opor
v elektronické formě na webu vpsmp.cz.

Časová dotace: celkem 250 hodin:

    220 hodin  -  
přímá prezenční výuka.

      30 hodin 
-   individuální stáže
frekventantů v PPP, SPC, poradenská centra úřadů práce.

Výstupem jsou písemné záznamy ze stáží s následnou
analýzou a reflexí v seminářích.

Výuka probíhá formou pravidelné výuky v průběhu semestru.
1x za měsíc, obvykle v pondělí, 9 výukových hodin (45 minut). V prvém
roce studia je zařazeno třídenní studijní soustředění, zaměřené na výcvik
v sociální komunikaci (25 hodin).

Hodinová dotace jednotlivých témat studijního programu –
viz kap. 2 - Obsah.

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ
Studium je určeno pro vysokoškolsky vzdělané pedagogy s dvouletou učitelskou praxí, absolventy magisterských studijních programů.
Počet frekventantů: 30 - 40

Maximální počet účastníků: 40

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1. (včetně budovy UK PedF v Myslíkově ul. 7 a v Brandýse nad Labem).

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

Mgr. Bc. Monika Havlíčková
: Magisterské studium, Fakulta humanitních studií UK v Praze, Supervize a management v sociálních a zdravotních organizacích, Mgr.

Magisterské studium, Fakulta humanitních studií UK v Praze,
Supervize a management v sociálních a zdravotních organizacích, Mgr.

1997 - 2000: Bakalářské studium - Sociální a charitativní
práce, Univerzita v Hradci Králové, Pedagogická fakulta.

1998 - 1999: 
Supervizor studentů – odborný garant praxe, Riaps, Praha 3

1993 - 1999: Sociální pracovnice, SOS dětské vesničky
Praha, Dětské krizové centrum Praha 4

1999 - dosud: Externí lektor (kurzy, metodika vzdělávání),
Česká katolická charita, Praha

1999 - 2003: Sociální pracovnice, terapeut, Městské centrum
sociálních služeb a prevence, Praha 3

2003 - 2004: Správní rada – metodik sociální práce, Správa
uprchlických zařízení MV ČR

2006 - dosud: Externí lektorka -Kurzy pro pracovníky ve
školství a v sociálních službách

2009 - dosud: Pedagog odborných předmětů, Vyšší odborná
škola sociálně právní Praha 10

2014 - Akreditovaný lektor MPSV, MPSV, Praha 1

2010 - dosud: Externí supervizor (práce s rodinami,
program 5P, 3G), Hestia Praha 1 a další

Publikační
činnost

HAVLÍČKOVÁ, M.: Mentoring a Supervize jako zdroj sebereflexe učitele, HMP, 2011, ISBN 978-80-905109-2-0

HAVLÍČKOVÁ, M: Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných
kompetencí studentů, HMP, 2011,
ISBN978-80-905109-2-0

HAVLÍČKOVÁ, M: Odborná praxe a supervize (sociální pedagogika), HMP, 2012, ISBN 78-80-87779-03-3.

Odborné časopisy

Listy sociální práce - Ročník:
VII.• Číslo: 18 – LÉTO 2019 - Nechceme nic nového(Monika Havlíčková, Michaela
Límová, Pavel Pěnkava, Pavla Kodymová)

Listy sociální práce - Ročník: VI.•
Číslo: 16 – ZIMA 2018- Zkusíme to opět a znovu 
Monika Havlíčková

Listy sociální práce - Ročník: VI.•
Číslo: 14 – LÉTO 2018- Memorandum sociálních pracovníků k výročí 100 let
sociální práce v ČR

PhDr. Eva Chalupová, Ph.D.
Pedagogická fakulta Karlovy univerzity - magisterské studium psychologie (studijní obor psychologie a speciální pedagogika) – titul Mgr.

psychologie - titul Ph.D.

2016 - Pedagogická fakulta Karlovy univerzity - státní
rigorózní zkouška  – obor pedagogická
psychologie - titul PhDr.)

2001 - 2005:  Ústav
pro informace ve vzdělávání, Praha - speciální pedagog

2002 - dosud: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu
10 – psycholog

2005 - dosud: Pedagogická fakulta UK, Praha – externí výuka
ve specializačním studiu výchovného poradenství

2008 - dosud: NUV Praha (dříve IPPP Praha) – externí
spolupráce (školitelka kurzu Diagnostika SPU u adolescentů a dospělých osob)

2016 - dosud: Základní škola sv. Augustina Praha – školní
psycholog, speciální pedagog

 

 

Publikační
činnost

CHALUPOVÁ, E. (Eds.) Specifické
poruchy učení a chování. Sborník 2005. Praha: IPPP ČR, 2006, s. 80 – 82. ISBN:
80-8656-13-5.

CHALUPOVÁ, E. Diagnostika
specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob. In Prameny
psychológie v európskom priestore. Bratislava: Stimul, 2009, s. 229 – 233.
ISBN: 978-80-89236-74-9.

CHALUPOVÁ, E. Diagnostika
specifických poruch učení u vysokoškoláků. In Vysokoškolské studium bez bariér.
Liberec: Technická univerzita, 2009, s. 75 - 78. ISBN 978-80-7372-465-8

CHALUPOVÁ, E. Kariérové poradenství
ve školství. In: VALENTOVÁ, L. a kol. (Ed.) Školní poradenství I. Praha: PedF
UK, 2013, s. 83 – 103. ISBN 978-80-7290-710-6

JÍLKOVÁ, J.; JIRSÁKOVÁ, J.;
CHALUPOVÁ, E. Kariérové poradenství ve Francii – inspirace pro Českou
republiku. In: Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2016, roč. 6, č. 3,
s. 172–177.

9. Odborný garant

PhDr. et Mgr. Hana Valentová, Ph.D.

Vzdělání, praxe
1998 - 2005: Pedagogická fakulta UK, obor psychologie a speciální pedagogika,
2004 - 2010: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor psychologie
2004 - 2009: Výcvik v dynamicky a hlubinně orientované komunitně-skupinové psychoterapii, model SUR (500 hod.), Pražská vysoká škola psychosociálních studií
2005 - 2009: Specializované výcviky a kurzy (Woodcock-Johnson, Rorschach, kurzy projektu IPPP „Rozvoj školních poradenských pracovišť ČR“, aj.)
2010 - 2019: Univerzita Karlova v Praze, doktorské studium – Pedagogická psychologie, téma výzkumu – disertace: Posttraumatický růst u adolescentů a mladých dospělých.
2002 - 2004: Středisko pro mládež Klíčov, Oddělení pro léčbu závislostí
2006 - 2009: Psycholog pro výzkum, manažer pro metodické vedení odborných pracovníků Středisek integrace menšin v Institutu pedagogicko-psychologického poradenství
2009 - 2011: Školní psycholog na ZŠ (ZŠ Táborská - Praha 4; ZŠ Letohradská - Praha 7) v projektu VIP II; školní psycholog pro práci se žáky a studenty, - s rodiči, - s pedagogickými pracovníky
2013 - 2014: Metodik v grantovém projektu ESF „Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce“
2014 - dosud: Odborný asistent PedF UK
2020 - dosud: Psycholog v o.p.s. Prostor, projekt Pilot plus.
Publikační činnost:
ZAPLETALOVÁ, J.; VAŇKOVÁ, H. eds. (2006). Kariérové poradenství – přítomnost a budoucnost. Praha: IPPP.
TOMAŠOVSKÁ, J., BRŮŽEK, J., DOHNAL, P., VALENTOVÁ, H., BLAŽEK, V. (2014). Životní styl a BMI vzhledem k variabilitě spánkového chování u mladých dospělých a seniorů. Slovenská antropológia, 17.
BRUMMER, M.; VALENTOVÁ, H. (2019). Zloději nebo strašidla: Čeho se bojí české děti. E-psychologie, 13 (3).

10. Materiální a technické zabezpečení

Přijímací řízení:
Zajišťuje garant studia. Probíhá podle platných předpisů pro studium na UK PedF v rámci CŽV - DVPP. Přijímací komise vedená garantem studia dává návrhy na přijetí děkanovi pedagogické fakulty.
Dokumentace a organizace:
Garant studia v kontaktu se studijním oddělením fakulty společně zajišťují:
- zápis do 1. a 2. ročníků, - zajištění rozvrhů, - rozdělení do studijních skupin,
- kontakt s jednotlivými lektory,
- vypracování podkladů pro webové stránky fakulty i katedry psychologie,
- přípravu a realizaci závěrečných zkoušek, zadání závěrečných prací,
- spolupráci s ekonomickým oddělením.
Technické zabezpečení:
Technická podpora odpovídá parametrům moderní formy realizace specializačního studia a je postupně zkvalitňována. Současné vybavení učeben umožňuje využívání audiovizuální techniky.
Studující mají aktuálně k dispozici vlastní webové stránky s organizačním i odborným zaměřením - vpsmp.cz.
Frekventanti průběžně získávají studijní texty od jednotlivých lektorů. Oddělení poradenské psychologie v roce 2013 vypracovalo pro studijní program učitelů - výchovných poradců nové učební materiály. Značná část studijních materiálů je dostupná i v digitální podobě.
Ve školním roce 2013- 2014 vypracovali pracovníci Katedry psychologie s externisty nové učební texty a studijní opory pro budoucí výchovné poradce (jako jeden z výstupů projektu ESF OPVK „Vzdělávací program pro učitele - výchovné poradce“ - CZ.1.07/1.3.48/ 02.0013):
VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství I. Praha: UK PedF, 2013, ISBN 978-80-7290-710-6.
VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství II. Praha, PedF UK, 2013, ISBN:978-80-7290- 629-1
Na adrese vpsmp.cz dostupný i souběžně zpracovaný Sborník dobré praxe.

Studijní opory z citovaného projektu ESF jsou na webových stránkách
http://pages.pedf.cuni.cz/vp/vyukove-materialy/studijni-opory/

Studijní opory - seznam
Sotáková Efektivní učení
Hříbková Opora Intelektové schopnosti a kognitivní vývoj ve školním věku
Hříbková Inteligence a kognitivní vývoj ve školním věku
Presslerová Problémové chování dítěte ve škole
Duplinský Přehled psychopatologie pro VP
Slavíková Vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP ve školských právních předpisech
Chalupová Diagnostické nástroje VP v KP
Kucharská, Špačková SPU + problematika jazyků
Hadj-Moussová Specifika chování u žáků z menšin
Šišková Péče o žáky s problémovými projevy chování v SVP
Vágnerová Diagnostika pro výchovné poradce
Pavelková Autodiagnostika
Němcová Poradenský rozhovor
Šrahůlková Integrace dítěte s PAS na škole
Vitošková Zdravotně postižený a znevýhodněný žák

11. Způsob vyhodnocení akce

Oddělení poradenské psychologie pořádá pravidelná pracovní setkání zaměřená k vzdělávacím programům školních poradců - analýza evaluačního dotazníků, reflexe stáží atd.
Za organizaci kurzu je zodpovědný garant studia. Ten také superviduje průběh studijního programu.
Evidence přihlášených účastníků je zpracována před zahájením studia, průběžně je veden přehled o účasti na přednáškách a seminářích. Účastníci vzdělávacího programu předem obdrží podrobný program s upřesněním témat jednotlivých lekcí, doporučené literatury a přednášejících.
Frekventantům je zadáván vstupní a výstupní dotazník, který je zaměřen mimo jiné i na hodnocení konkrétních studijních témat. Výsledky dotazníkového šetření jsou jedním z podkladů k průběžné inovaci vzdělávacího programu pro učitele výchovné poradce.
Kontrola průběhu studia:
Zajišťují jednotliví vyučující formou hodnocení zadaných úkolů (tvorba portfolia), které jsou podkladem k udělení zápočtu, analýzou záznamů z hospitací na poradenském pracovišti.
Dalším ukazatelem efektivnosti studia jsou kvalita závěrečných prací a znalosti frekventantů při závěrečné zkoušce.
Po splnění všech předepsaných zápočtů a zkoušek (písemných nebo ústních) je studijní program ukončen obhajobou závěrečné práce a ústní závěrečnou zkouškou ze školní a poradenské psychologie před tříčlennou komisí.
Po úspěšném ukončení studia obdrží absolventi studijního programu osvědčení UK v souladu s VŠ zákonem a studijním řádem CŽV UK.

Dle § 8 Vyhlášky 317/2005 Sb. se Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů


Položka

Předpokládané
náklady

Celkové náklady na lektory

172500 Kč

Z toho


Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů

650 Kč

Ubytování lektorů

7000 Kč

Stravování a doprava lektorů

3000 Kč

Celkové náklady na zajištění prostor


Ubytování, stravování a doprava účastníků
45000 Kč


Z toho

Doprava účastníků


Stravování a ubytování účastníků

45000 Kč

Náklady na učební texty
30000 Kč


Z toho

Příprava, překlad, autorská práva apod..

20000 Kč

Rozmnožení textů – počet stran :

10000 Kč

Režijní náklady
161000 Kč

Z toho

Stravné a doprava organizátorů

10000 Kč

Ubytování organizátorů


Poštovné, telefony

15000 Kč

Doprava a pronájem techniky

20000 Kč

Propagace

8000 Kč

Ostatní náklady

93000 Kč

Odměna organizátorům

15000 Kč

Náklady celkem
408500 Kč

Poplatek za 1 účastníka

za rok studia 12 000 Kč

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod.

Informační přednášky, 2 - 3 hodinové vzdělávací akce pro učitele – potenciální zájemce o studium pro výchovné poradce ZŠ a SŠ, 2 akce.