Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

test
§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Program je v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. a), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a aaaaa systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

3. Forma

4. Vzdělávací cíl

5. Hodinová dotace

30

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé ZUŠ a SUŠ Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

9. Odborný garant

Praxe: Působiště: Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

Dle § 3 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 750 Kč
Z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 25 Kč
Ubytování lektorů
Stravování a doprava lektorů
Celkové náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0 Kč
Z toho Doprava účastníků
Stravování a ubytování účastníků
Náklady na učební texty 0 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod..
Rozmnožení textů – počet stran :
Režijní náklady 0 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů
Ubytování organizátorů
Poštovné, telefony
Doprava a pronájem techniky
Propagace
Ostatní náklady
Odměna organizátorům
Náklady celkem 750 Kč
Poplatek za 1 účastníka 1500 Kč