Pořadové číslo:

1.Název vzdělávacího programu

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. a), b), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

1. semestr

Název předmětu: Britská a americká studia
Akreditovaní vyučující: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.

Pořadí Témata ke studentským prezentacím – blokové uspořádání Počet hodin
1. Úvodní přednáška – zásady prezentace
Předběžný výběr témat k prezentaci
Konzultace a instruktáž k vybraným tématům 0/1
2. Britská minulost a současnost – syntetizující témata
English Reformation and its consequences
Industrial revolution – the upside and downside
The abolition of slavery in Britain
British suffragist movement
The rise and demise of British colonialism 0/3
3. Britská minulost a současnost – medailónky význačných (případně kontroverzních) osobností
Charles Darwin and Thomas Malthus
Josiah Wedgwood and the birth of modern marketing
Winston Churchill: pros and cons
Margaret Thatcher: pros and cons
Top five British inventors 0/3
4. Přítomnost a minulost Spojených států I
The discovery or conquest of America? Understanding Manifest Destiny
The Founding Fathers and the origins of the two-party system
“American Serengeti“– a summary of Dan Flores´s environmentalist history of the US 0/3
5. Přítomnost a minulost Spojených států II
The United States as the world policeman – a pros and cons analysis
Religious right vs. secular left (pro-life vs. pro-choice, family values, Darwinism vs. creationism)
Melting pot vs. the salad bowl (explain and illustrate the two concepts) 0/2
6. Jazykovědný koutek
History of the English language (mainly in terms of lexis)
British regional dialects and accents (audio samples required)
Major differences between British and American English
Major American regional and ethnic dialects and accents (audio samples required)
Leftover presentations from weeks 2, 3, 4 and 5 0/2
Studijní literatura Doporučená literatura:
Higgins, M., Smith, C. The Cambridge Companion to Modern British Culture (Cambridge Companions to Culture). Cambridge University Press, 2010. ISBN-13: 978-0521683463.
Turner, G. British Cultural Studies. Routledge, 2002. ISBN-13:978-0415252287.
Driver, S. Understanding British Party Politics. Polity, 2011. ISBN-13: 978-0745640785.
Wright, T. British Politics: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2013. ISBN-13: 978-019966110 Bryson, B. The Mother Tongue – English And How It Got That Way. William Morrow, 1990. ISBN-13: 978-0380715435.
Hughes, A., Trudgill, P., Watt, D. English Accents and Dialects: An Introduction to Social and Regional Varieties of English in the British Isles, Fifth Edition (The English Language Series). Routledge, 2012. ISBN-13: 978-1444121384.
Hochschild, A. Bury the Chains: Prophets and Rebels in the Fight to Free an Empire’s Slaves. Mariner Books, 2006. ISBN-13: 978-0618619078.
Darwin, J. Unfinished Empire: The Global Expansion of Britain. Bloomsbury Press, 2014. ISBN-13: 978-1620400388.
Winch, D. (Ed.) Malthus: ‘An Essay on the Principle of Population’. Cambridge University Press, 1992. ISBN-13: 978-0521429726.
Autorské online kvízy vytvořené za pomoci softwaru Hot Potatoes
Dan Flores. The Natural West: Environmental History in the Great Plains and Rocky Mountains, Oxford University Press, 2001. ISBN 0806135379.
Dan Flores. American Serengeti: The Last Big Animals of the Great Plains, University Press of Kansas, 2016. ISBN 070062466X.

Název předmětu: Fonetika a fonologie
Akreditovaní vyučující: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D., Mgr. Barbora Pěničková

Pořadí Téma/témata Počet hodin
1. Úvod do lingvistických disciplín fonetika a fonologie 2
2. Artikulační ústrojí a tvorba hlasu 2
3. Samohláskový systém anglického jazyka 4
4. Souhláskový systém anglického jazyka 4
5. Procesy souvislé řeči – asimilace 3
6. Procesy souvislé řeči – elize a vázání 3
Studijní literatura Volín, J. IPA – Based Transcription for Czech Students of English. Praha: Karolinum, 2002.
Underhill, A. Sound Foundations. Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2005.
Wells, J. C. Longman Pronunciation Dictionary. Harlow: Pearson Education Limited, 2008.
Baker, A. Ship or Sheep? Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
Poesová, K. (2015). Under the baton of schwa. In Speak out! Kent: IATEFL PronSIG, vol. 52, 30–39.

Název předmětu: Praktický jazyk
Akreditovaní vyučující: Bernardette Higgins, M.A., PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D.,
Mgr. Ivana Jančovičová, Mgr. Barbora Pěničková

Pořadí Téma/témata Počet hodin
1. Profese a zaměstnání; systém anglických minulých časů; slovní spojení s „give“ a „make“; psaní úvahy 6
2. Cizí jazyky; slovní spojení s „make“, „get“ a „do“; vyjadřování účelu, příčiny a důsledku; psaní zprávy 6
3. Opakování; zápočtový test; zpětná vazba 2
Studijní literatura BROOK-HART, G. & HAINES, S. Complete Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Název předmětu: Britská literatura
Akreditovaní vyučující: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D., Bernardette Higgins, M.A., doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

Pořadí Téma/témata Počet hodin
1. Staroanglická poezie: Beowulf a Sen o kříži jako odraz doby 3
2. The Canterbury Tales coby Chaucerův příspěvek k rozvoji anglické literatury 4
3. Raná a pozdní renesanční poezie: Sonety, pastorální a metafyzická poezie 3
Studijní literatura Alexander, Michael. A History of English Literature. Palgrave MacMillan, 2013.
Carter, R., Mcrae, J. The Routledge History of English Literature, London – New York, Routledge, 2006 (2001).
Coote, S. The Penguin Short History of English Literature. London: Penguin Books, 1993.
Forsythe, V. L. Lectures in English Literature to 1750. Prague: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008.
Rogers, Pat (ed.), The Oxford Illustrated History of English Literature. Oxford University Press, 1994.
Sanders, Andrew, The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Název předmětu: Morfologie
Akreditovaní vyučující: Mgr. Jana Richterová, Ph.D., Mgr. Ivana Jančovičová,
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.

Pořadí Téma/témata Počet hodin
1. Základní jednotky morfologie. Slovní druhy, konverze 2
2. Substantivum: číslo, počitatelnost 2
3. Substantivum: určenost 2
4. Substantivum: rod, pád 2
5. Zájmena osobní, přivlastňovací, zvratná, reciproční, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá 2
6. Číslovky, adjektiva, adverbia 2
Studijní literatura DUŠKOVÁ, Libuše a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 4. vyd. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2211-0. Dostupná též z
DUŠKOVÁ, Libuše, Aleš KLÉGR, Markéta MALÁ a Pavlína ŠALDOVÁ. Morfologie současné angličtiny: sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. 3. vyd. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3814-0.
GREENBAUM, Sidney and Randolph QUIRK. A Student’s Grammar of the English Language. Harlow: Longman, 1991. ISBN 0-582-05971-2.
HEWINGS, Martin. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-53930-3.

2. semestr
Název předmětu: Fonetika a fonologie
Akreditovaní vyučující: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D., Mgr. Barbora Pěničková

Pořadí Téma/témata Počet hodin
1. Anglická slabika 2
2. Samohlásková redukce a charakter slovního přízvuku 2
3. Slovní přízvuk a pravidla jeho umístění 3
4. Slabé formy gramatických slov 3
5. Anglický rytmus 3
6. Úvod do intonace 3
Studijní literatura Roach, P. English Phonetics and Phonology. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Volín, J. IPA – Based Transcription for Czech Students of English. Praha: Karolinum, 2002.
Wells, J. C. English Intonation. An Introduction.
Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
Underhill, A. Sound Foundations. Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2005.
Wells, J. C. Longman Pronunciation Dictionary. Harlow: Pearson Education Limited, 2008.
Poesová, K. Under the baton of schwa. In Speak out! Kent: IATEFL PronSIG, vol. 52, 30–39, 2015.

Název předmětu: Praktický jazyk
Akreditovaní vyučující: Bernardette Higgins, M.A., PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D.,
Mgr. Ivana Jančovičová, Mgr. Barbora Pěničková

Pořadí Téma/témata Počet hodin
1. Typy inteligence; počitatelná a nepočitatelná substantiva; pasivum; formální a neformální jazyk; psaní úvahy 6
2. Výhody a nevýhody zaměstnání; předložkové vazby; vyjadřování možnosti, pravděpodobnosti a jistoty; psaní zprávy 6
3. Opakování; zápočtový test; zpětná vazba 2
Studijní literatura BROOK-HART, G. & HAINES, S. Complete Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Název předmětu: Britská literatura
Akreditovaní vyučující: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D., Bernardette Higgins, M.A.,
doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

Pořadí Téma/témata Počet hodin
1. Shakespearovy tragédie v kontextu pozdní renesance a z pohledu moderního vnímání 3
2. Shakespearovy komedie v kontextu pozdní renesance a z pohledu moderního vnímání 2
3. Nábožensky orientovaná literatura 17.století: Miltonův Ztracený ráj 2
4. Raný anglický román 3
5. Poezie britského romantismu 2
Studijní literatura Alexander, Michael. A History of English Literature. Palgrave MacMillan, 2013.
Carter, R., Mcrae, J. The Routledge History of English Literature, London – New York, Routledge, 2006 (2001).
Coote, S. The Penguin Short History of English Literature. London: Penguin Books, 1993.
Forsythe, V. L. Lectures in English Literature to 1750. Prague: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008.
Rogers, Pat (ed.), The Oxford Illustrated History of English Literature. Oxford University Press, 1994.
Sanders, Andrew, The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Název předmětu: Morfologie
Akreditovaní vyučující: Mgr. Jana Richterová, Ph.D., Mgr. Ivana Jančovičová,
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.

Pořadí Téma/témata Počet hodin
1. Slovesa a jejich klasifikace 2
2. Modalita a modální slovesa 2
3. Morfologické kategorie slovesa: čas, aspekt 2
4. Morfologické kategorie slovesa: rod, způsob 2
5. Neurčité tvary slovesné 2
6. Předložky, spojky, citoslovce 2
Studijní literatura DUŠKOVÁ, Libuše a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 4. vyd. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2211-0. Dostupná též z
DUŠKOVÁ, Libuše, Aleš KLÉGR, Markéta MALÁ a Pavlína ŠALDOVÁ. Morfologie současné angličtiny: sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. 3. vyd. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3814-0.
GREENBAUM, Sidney and Randolph QUIRK. A Student’s Grammar of the English Language. Harlow: Longman, 1991. ISBN 0-582-05971-2.
HEWINGS, Martin. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-53930-3.

Název předmětu: Didaktika
Akreditovaní vyučující: PaedDr. Marie Hofmannová, PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D.,
PhDr. Martin Mikuláš, Ph.D.

Pořadí Téma/témata Počet hodin
1. Cíle a důvody vyučování angličtiny jako cizího jazyka. Náplň vyučování. Zvláštnosti jednotlivých věkových kategorií studentů. SERR
Faktory ovlivňující osvojování druhého jazyka: motivace, věk, inteligence, osobnost… 2
2. Teorie učení a vyučování cizího jazyka 2
3. Metody vyučování angličtiny jako cizího jazyka a jejich kritická analýza 2
4. Komunikační přístup k výuce cizích jazyků
CLIL 2
5. Student. Role učitele. Vztah mezi učitelem a žákem. 2
6. Základní principy vyučování cizích jazyků
Warming-up and cooling-down aktivity 2
7. Vyučovací hodina a její struktura. Plánování hodiny 2
Studijní literatura HARMER, J. The Practice of English Language Teaching. Harlow: Longman, Pearson Education, 2001. ISBN 0-582-40385-5.
SCRIVENER, J. Learning Teaching. Macmillan: 2005. ISBN 978-1-4050-1399-4.
Společný evropský referenční rámec. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0404-4.
NUAN, D., LAMB, C. The Self-directed Teacher: Managing the learning process. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. ISBN 0-521-49773-6.

3. semestr
Název předmětu: Praktický jazyk
Akreditovaní vyučující: Bernardette Higgins, M.A., PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D.,
Mgr. Ivana Jančovičová, Mgr. Barbora Pěničková

Pořadí Téma/témata Počet hodin
1. Dramatické momenty v životě člověka – adrenalinové sporty; idiomy; -ING/TO INF; psaní návrhu 6
2. Lidské vlastnosti; jak se vyhnout opakování; psaní kritiky 6
3. Opakování; zápočtový test; zpětná vazba 2
Studijní literatura BROOK-HART, G. & HAINES, S. Complete Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Název předmětu: Lexikologie
Akreditovaní vyučující: PhDr. Klára Lancová, Ph.D.

Pořadí Téma/témata Počet hodin
1. Place and Scope of Lexicology; Key Terms; History of English Lexis + Lexical Borrowings 1
2. Major Word Formation Processes in English I – derivation 2
3. Major Word Formation Processes II – conversion 2
4. Minor Word Formation Processes 2
5. Paradigmatic Sense Relations 2
6. Syntagmatic Sense Relations 1
Studijní literatura ADAMS, V. Introduction to Modern English Word-Formation. London: Longman, 1973
BAUER, L. English Word-formation, 4th reprint. Cambridge: CUP, 1993.
CRUSE, D. A. Lexical Semantics. Cambridge: CUP, 1995.
GREENBAUM, S. & QUIRK, R. A Student’s grammar of the English Language. London: Longman, 1990.

Název předmětu: Syntax
Akreditovaní vyučující: Mgr. Jana Richterová, Ph.D., Mgr. Ivana Jančovičová,
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.

Pořadí Téma/témata Počet hodin
1. The Clause, Phrasal Grammar; Clause Patterns, the Illocution, Negation (home study) 2
2. The Subject; The Verb, Transitivity 2
3. The Object, Passives – revision (Morphology); The Complement 2
4. The Adverbial; The Attribute 2
Studijní literatura DUŠKOVÁ, L. et al. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 1994.
QUIRK, R., GREENBAUM, R. A Student’s Grammar of the English Language. Harlow, 1990.
COLLINS, P. & HOLLO, C. English Grammar an introduction. Palgrave, 2000.
HEWINGS, M. Advanced Grammar in Use. CUP, 2005.

Název předmětu: Britská literatura
Akreditovaní vyučující: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D., Bernardette Higgins, M.A.,
doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

Pořadí Téma/témata Počet hodin
1. Viktoriánský román 2
2. Britský modernismus 2
3. Britské drama 20.století 2
4. Současná britská próza 4
Studijní literatura Alexander, Michael. A History of English Literature. Palgrave MacMillan, 2013.
Bentley, Nick. Contemporary British fiction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008.
Carter, R., Mcrae, J. The Routledge History of English Literature, London – New York, Routledge, 2006 (2001).
Coote, S. The Penguin Short History of English Literature. London: Penguin Books, 1993.
Forsythe, V. L. Lectures in English Literature to 1750. Prague: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008.
Hilský, Martin, Modernisté. Praha, Torst, 1995.
Rogers, Pat (ed.), The Oxford Illustrated History of English Literature. Oxford University Press, 1994.
Sanders, Andrew, The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Název předmětu: Americká literatura
Akreditovaní vyučující: Mgr. Jakub Ženíšek, PhD., PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.

Pořadí Téma/témata Počet hodin
1. Přednáška: Literatura koloniálního období
Přednáška: Nástup osvícenství
Čtení – Benjamin Franklin: 2 pamflety 1 přednáška /1 seminář
2. Přednáška: Romantismus
Čtení – Washington Irving: The Legend of Sleepy Hollow
Čtení – E. A. Poe: The Black Cat
Čtení – N. Hawthorne: Birthmark 1/1
3. Ideologické podtóny romantismu – slave narratives
Čtení – The Narrative of Frederick Douglass
Čtení – H. D. Thoreau: Civil Disobedience 1/1
4. Přednáška: Realismus/Naturalismus (regionalismus – local color)
Čtení – Kate Chopin: A Respectable Woman, A Story of an Hour
Čtení – A. Bierce: An Occurrence at Owl Creek Bridge
Čtení – S. Crane: The Red Badge of Courage 1/1
Studijní literatura Doporučená literatura:
Ruland, R., Bradbury, M. From Puritanism to Postmodernism, New York: Viking Penguin, 1991. ISBN-13: 978-0140144352. Procházka, M., Quinn, J., Ulmanová, H., Roraback, E. Lectures on American Literature. Praha, 2002. ISBN 9788024619965.
High, Peter, An Outline of American Literature, London: Longman, 2007.
Van Spanckeren, K. Outline of American Literature – revised edition. US Information Agency, 1994.
Lauter, P., Yarborough, R., Cheung, K., Molesworth, C. The Heath Anthology of American literature, Early Nineteenth Century: 1800 – 1865, Houghton Mifflin Harcourt, 2005. ISBN-13: 9780618532988.
Lauter, P., Yarborough, R., Alberti, J., Brady, M. The Heath Anthology of American literature: Volume A: the Beginnings to 1900, Houghton Mifflin Harcourt, 2008. ISBN: 0-618-54250-7.

Název předmětu: Didaktika
Akreditovaní vyučující: PaedDr. Marie Hofmannová, PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D.,
PhDr. Martin Mikuláš, Ph.D.

Pořadí Téma/témata Počet hodin
1. Strategie vyučování a učení na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Scaffolding 2
2. Výuka slovní zásoby na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Příklady aktivit
Výuka výslovnosti na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Hry ve vyučování 2
3. Výuka gramatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Aktivity na její prezentaci a procvičování 2
4. Rozvoj poslechu na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Příklady aktivit 2
5. Rozvoj mluvení na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Příklady aktivit 2
6. Rozvíjení dovednosti čtení na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Příklady aktivit 2
7. Rozvíjení dovednosti psaní na 2. stupni ZŠ a na SŠ. 2
8. Chyby. Oprava chyb. Práce s chybou. Učení se chybou 2
Studijní literatura HARMER, J. The Practice of English Language Teaching. Harlow: Longman, Pearson Education, 2001. ISBN 0-582-40385-5.
SCRIVENER, J. Learning Teaching. Macmillan: 2005. ISBN 978-1-4050-1399-4.
DAVIES, P., PEARSE, E. Success in English Teaching. Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 978-0-19-442171-3.
WILSON, JJ. (2008). How to Teach Listening. Harlow: Pearson Education, 2008.
ALDERSON, C. N. (2005). With a Chapter on Testing Reading by J. Charles. Teaching reading skills in a foreign language. Second edition. Oxford: Macmillan, 2005.
GOH, C. C. M., BURNS, A. (2012) Teaching speaking: a holistic approach. New York: Cambridge University Press.
HARMER, J. (2004). How to Teach Writing. Harlow: Longman.

Název předmětu: Seminář k závěrečné práci
Akreditovaní vyučující: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D.

Pořadí Téma/témata Počet hodin
1. Zadání závěrečné práce a zásady jejího zpracování 2
Studijní literatura Hayot, Eric. The Elements of Academic style: Writing for the Humanities. New York: Columbia University Press, 2014. ISBN 978-0-231-16801-4.
Klarer, Mario. An Introduction to Literary Studies. Routledge, 1999.
McCarthy, Michael a Felicity O’Dell. Academic Vocabulary in Use: 50 units of Academic Vocabulary Reference and Practice: Self-study and Classroom Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0-521-68939-7.

4. semestr
Název předmětu: Syntax
Akreditovaní vyučující: Mgr. Jana Richterová, Ph.D., Mgr. Ivana Jančovičová,
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.

Pořadí Téma/témata Počet hodin
1. The Word Order and its Functions 2
2. The FSP Theory 2
3. The Non-finite Clauses 2
4. The Compound Sentence, Coordination 2
5. The Complex Sentence; Nominal Content Clauses 2
6. Relative Clauses; Adverbial Clauses 2 + 2
Studijní literatura DUŠKOVÁ, L. et al. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 1994.
QUIRK, R., GREENBAUM, R. A Student’s Grammar of the English Language. Harlow, 1990.
VINCE, M. Language Practice for Advanced. Macmillan, 2014.
HEWINGS, M. Advanced Grammar in Use. CUP, 2005.

Název předmětu: Americká literatura
Akreditovaní vyučující: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D., PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.

Pořadí Téma/témata Počet hodin
1. Přednáška: Poezie 19. a 20. století
Čtení – Whitman, Dickinson, Frost, Hughes, Pound 0/1
2. Přednáška: Modernismus I
Čtení: William Faulkner, A Rose for Emily
Čtení: Ernest Hemingway, Hills Like White Elephants 1/1
3. Přednáška: Modernism II (Jazz Age)
Čtení: F.S. Fitzgerald, The Great Gatsby 1/2
4. Přednáška: Americké drama I
Čtení: Tennessee Williams, Streetcar Named Desire
Přednáška: Americké drama II (absurdní drama)
Čtení: Edward Albee, The Zoo Story 1/2
5. Přednáška 1: Američtí autoři židovského původu
Přednáška 2: Poválečná americká literatura
Čtení: Phillip Roth, Defender of the Faith
Čtení: Bernard Malamud, Armistice 1/1
6. Přednáška: Afroamerická literatura
Čtení: Toni Morrison, The Bluest Eye 1/2
Studijní literatura Doporučená literatura:
Ruland, R., Bradbury, M. From Puritanism to Postmodernism, New York: Viking Penguin, 1991. ISBN-13: 978-0140144352.
Procházka, M., Quinn, J., Ulmanová, H., Roraback, E. Lectures on American Literature. Praha, 2002. ISBN 9788024619965.
High, Peter, An Outline of American Literature, London: Longman, 2007.
Van Spanckeren, K. Outline of American Literature – revised edition. US Information Agency, 1994.

Název předmětu: Didaktika
Akreditovaní vyučující: PaedDr. Marie Hofmannová, PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D.,
PhDr. Martin Mikuláš, Ph.D.

Pořadí Téma/témata Počet hodin
1. Řízení vyučovacího procesu. Práce s časem ve vyučování 2
2. Práce s behaviorálními problémy ve vyučování na 2. stupni ZŠ a na SŠ 2
3. Interakce ve vyučování a její typy 2
4. Učitel a plánování výuky. Sylabus a jeho typologie 2
5. Výběr a užití učebnice na 2. stupni ZŠ a na SŠ. 2
6. Učební pomůcky 2
7. Tvorba vlastních učebních pomůcek 2
8. Testování. Typologie testů, příprava testů, zadávání testů. Hodnocení a známkování
2
9. Shrnutí kurzu didaktiky. Příprava a pokyny k semestrální zkoušce z didaktiky a k závěrečné zkoušce 2
Studijní literatura HARMER, J. The Practice of English Language Teaching. Harlow: Longman, Pearson Education, 2001. ISBN 0-582-40385-5.
SCRIVENER, J. Learning Teaching. Macmillan: 2005. ISBN 978-1-4050-1399-4.
NUAN, D., LAMB, C. The Self-directed Teacher: Managing the learning process. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. ISBN 0-521-49773-6.
HEDGE, T. (2000). Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press.
THORNBURY, S. (2006). An A – Z of ELT. Oxford: Macmillan.

Název předmětu: Akademické a prezentační dovednosti
Akreditovaní vyučující: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D., PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.

Pořadí Téma/témata Počet hodin
1. Akademické psaní v angličtině – definice, důležitost, aspirace, příklady, zdroje 2
2. Specializovaná slovní zásoba, genderově neutrální psaní, příprava prezentace 2
3. Akademické psaní jako proces, příprava akademické eseje a prezentace 2
4. Struktura akademické eseje/ prezentace 2
5. Vyhledávání a prezentace zdrojů, Citační styly – MLA 2
6. Parafrázování 2
Studijní literatura Hayot, Eric. The Elements of Academic style: Writing for the Humanities. New York: Columbia University Press, 2014. ISBN 978-0-231-16801-4.
Klarer, Mario. An Introduction to Literary Studies. Routledge, 1999.
McCarthy, Michael a Felicity O’Dell. Academic Vocabulary in Use: 50 units of Academic Vocabulary Reference and Practice: Self-study and Classroom Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0-521-68939-7.
Pirie, David B. How to Write Critical Esssays. Routledge 1992.ISBN 0-415-04533-9.
Rossen-Knill, Deborah F. a Tatyana BAKHMETYEVA. Including Students in Academic Conversations: Principles and Strategies for Teaching Theme-based Writing Courses across the Disciplines. New York: Hampton Press, 2011. ISBN 978-1-61289-015-9.
Schmitt, Diane a Norbert Schmitt. Focus on Vocabulary: Mastering the Academic Word List. 2. White Plains: Pearson Education, c2011. ISBN 978-0-13-137617-5.

Název předmětu: Seminář k závěrečné práci
Akreditovaní vyučující: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D.

Pořadí Téma/témata Počet hodin
1. Konzultace k závěrečné práci
Obhajoba závěrečné práce 2
Studijní literatura Hayot, Eric. The Elements of Academic style: Writing for the Humanities. New York: Columbia University Press, 2014. ISBN 978-0-231-16801-4.
Klarer, Mario. An Introduction to Literary Studies. Routledge, 1999.
McCarthy, Michael a Felicity O’Dell. Academic Vocabulary in Use: 50 units of Academic Vocabulary Reference and Practice: Self-study and Classroom Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0-521-68939-7.
Pirie, David B. How to Write Critical Esssays. Routledge

3. Forma

Prezenční

4. Vzdělávací cíl

Poskytnout účastníkům tohoto programu CŽV možnost rozšíření stávající aprobace o další všeobecně vzdělávací předmět (VVP), tedy o anglický jazyk s pedagogickou způsobilostí pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

5. Hodinová dotace

262

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Min. 12 účastníků, absolventů magisterských učitelských programů s pedagogickou způsobilostí pro 2. stupeň ZŠ a /nebo SŠ nebo absolventů neučitelských magisterských programů, s ukončeným, současně probíhajícím nebo následně zahájeným studiem v oblasti pedagogických věd.
Vstupní jazyková úroveň alespoň B2 podle SERR a výstupní C1.

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1. (včetně budovy UK PedF v Myslíkově ul. 7 a v Brandýse nad Labem).

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D
2019 – obhajoba dizertační práce – Pedf UK Praha – pedagogika – Ph.D. 1990 – 1994 – Pedf UK Praha – rozšiřující studium anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 1985 – FF UK – státní rigorózní zkouška – PhDr. 1979 – 1984 – FF UK Praha – učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – ruský jazyk – dějepis – ročníky 5. – 12. post. ročník

2008 – dosud – Pedagogická fakulta UK v Praze, Katedra anglického jazyka – výuka oborové didaktiky a praktického jazyka
2004 – dosud učitel A-D, statutární zástupce ředitele – Gymnázium, U Libeňského zámku 1, Praha 8
1997 – 2004 – učitel A-R, ředitel pobočky, metodik – The Bell School, Prague – organizace cambridgeských zkoušek
DVOŘÁK, Bohuslav. Mediace ve výuce cizích jazyků. Cizí jazyky. 2019 2020,63(2), 3-8. ISSN 1210-0811.
DVOŘÁK, Bohuslav. Maturitní zkouška z angličtiny ve slovenských školách. Cizí jazyky.
2018-2019, 62(4), 43-46. ISBN 9771210081004.
DVOŘÁK, Bohuslav. Výzkum kvality vzdělávání mezi účastníky programu rozšiřujícího studia oboru anglický jazyk a literatura. In Kvíčalová, Marta a Konečný, Jakub, eds. Reflexe kvality v doktorském pedagogickém výzkumu 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012, 64-79. ISBN 978-80-263-0269-8.

1986 – 1996 – učitel A-R-D – Akademické gymnázium, Štěpánská 22
1984 – 1986 – učitel R-D – SEŠ, Kollárova 5, Praha 8

Bernadette E. Higgins MA
1979 – 1982 – London University (Bedford College) – anglický jazyk (1980 – 1982 Reids Trust stipendium pro umění) 1984 – 1985 – Liverpoolská univerzita, MA – anglická literatura 1996 – Letní univerzita CEU HESP o genderu a kultuře, Budapešť, 2007 – 2014 – doktorand, Katedra anglického jazyka, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Člen redakční rady časopisu Journal of American and British Studies Annual (ABSA), University of Pardubice (od 2008)

1993 – dosud, Lektorka, Katedra anglického jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova – především výuka předmětů moderní angličtina, praktický jazyk, britská literatura
HIGGINS, B. On a Single Wing and a Prayer – Oddity and Flights of Fancy in the poetry of Stevie Smith, Proceedings of the 2nd Prague Conference on Linguistics and Literary Studies 2004, Charles University Prague, Faculty of Education, 2005
HIGGINS, B.: William Wordsworth. [William Wordsworth]. In: Cizí jazyky, roč. 43, 2000, č.: 4, s. 120-121, ISSN: 1210-1811
GRIFFITHS, Malcolm, GRMELÁ, Anna, HIGGINS, Bernie /eds./ The Teacher Education Curriculum: The Picture Develops – Selected Papers from the Third Central European teacher Education Conference (Prague 7-9 May 1998). Praha: Britská rada ve spolupráci s PedFUK, 1999.94s. (ISBN: 80-238-4151-3)
ČADA, T., HIGGINS, B. HANUŠOVÁ J., JAKŠ, F., MÍKA, T., WERNISCHOVÁ N., SOUNDOUT: New ways of presenting literature, Berlin, H_aluze. – ISSN 1803-8077. – Roč. 7, 2013/2014, č. 28, léto 2014, s. 7-10

9. Odborný garant

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D., vedoucí Katedry anglického jazyka a literatury na PedF UK
1998 Mgr. Učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ a SŠ: anglický jazyk – matematika (PedF UK) 2006 PhDr., Ph.D., obor Anglická a americká literatura (FF UK) 2015 doc., obor Anglická a americká literatura (FF UK)

Praxe:1998-2009 učitel anglického jazyka na gymnáziu Přípotoční, Praha 10
2005 – dosud vyučující kurzů anglické literatury a literární teorie na Katedře anglického jazyka a literatury PedF UK

Působiště:
Publikační činnost:Chalupský Petr. Crime narratives in Peter Ackroyd’s historiographic metafictions. European Journal of English Studies. 2010, 14, 2, s. 121-131. IF  0,13.
Chalupský Petr. The Gift of Stories – Imagination and Landscape in Jim Crace’s The Gift of Stones. American and British Studies Annual. 2019, 12, s. 63-79. SCOPUS.
Chalupský, Petr. The Devil Inside that Won’t Be Caged in or Fixed by Words: Fluidity and Ethics in Ian McGuire’s The North Water. Ars Aeterna. 2019, 11, 2, s. 1-23. SCOPUS.
Chalupský, Petr. “Something Odd and Beautiful”: Literary Cartography in Jim Crace’s Harvest. Brno Studies in English. 2019, 45, 1. s. 95-110. SCOPUS.

10. Materiální a technické zabezpečení

Frekventanti kurzu budou mít k dispozici (kromě moderně vybavených, a právě rekonstruovaných poslucháren) studovnu anglické literatury, která se nachází v budově Katedry v Celené 13 nebo fakultní knihovnu v budově v Rettigové 4. Značná část studijních materiálů je dostupná i v digitální podobě, a to ve formě textových dokumentů a zvukových souborů.

11. Způsob vyhodnocení akce

Na hodinách pravidelně probíhají hospitace ze strany vyučujících, garanta programu CŽV a vedoucího katedry. Součástí hodnocení jsou rovněž reflexe a sebereflexe účastníků.
Po splnění všech předepsaných zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek je studijní program ukončen napsáním závěrečné práce a její obhajobou a ústní závěrečnou zkouškou před komisí.
Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování programu CŽV.
Vzor osvědčení v příloze.

Dle § 6 Vyhlášky 317/2005 Sb. se Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory 191522 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
731 Kč
Ubytování lektorů
Stravování a doprava lektorů
Celkové náklady na zajištění prostor 66000 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0 Kč

Z toho
Doprava účastníků
Stravování a ubytování účastníků
Náklady na učební texty 10000 Kč

Z toho
Příprava, překlad, autorská práva apod..
Rozmnožení textů – počet stran : 10000 Kč
Režijní náklady 62478 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů
Ubytování organizátorů
Poštovné, telefony 5000 Kč
Doprava a pronájem techniky
Propagace 10000 Kč
Ostatní náklady 40478 Kč
Odměna organizátorům 7000 Kč
Náklady celkem 330000 Kč
Poplatek za 1 účastníka 16500 Kč