Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (dále jen U3V)  je specifickým zájmově orientovaným programem celoživotního vzdělávání. Jedná se o soubor programů zaměřených na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností osobám v seniorském věku a mezigenerační učení.

Cílem těchto programů je tedy poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Mimo toho plní U3V také výraznou sociální funkci a motivuje seniory k další aktivitě.

Posluchačem U3V na UK se může stát každý občan, který dosáhl důchodového věku; věková podmínka neplatí pro držitele průkazu ZTP. U většiny programů je podmínkou pro přijetí středoškolské vzdělání s maturitou.

V některých případech může být podmínka středoškolského vzdělání prominuta. Přijímání do programu je upraveno opatřením rektora č. 25/2013. Poplatek za program se pohybuje od 100,- Kč do 500,- Kč za semestr.  Absolventi získají osvědčení Univerzity Karlovy v Praze.

Formulář přihlášky do programu U3V zasílejte na adresu: Studijní oddělení, Pedagogická fakulta UK v Praze, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Poplatek za program je možné uhradit převodem na účet PedF UK v Praze: KB, a. s., Praha 1,  čís. účtu: 85236011  kód banky: 0100, variabilní symbol: číslo programu (je uvedeno u jednotlivých programů v elektronickém katalogu).