Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

zz

§ 1 b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 8 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

3. Forma

4. Vzdělávací cíl

5. Hodinová dotace

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé ZUŠ a SUŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

9. Odborný garant

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

Dle § 8 Vyhlášky 317/2005 Sb. se Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů


Položka

Předpokládané
náklady

Celkové náklady na lektory

300 Kč

Z toho


Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů

150 Kč

Ubytování lektorů

150 Kč

Stravování a doprava lektorů

150 Kč

Celkové náklady na zajištění prostor

150 Kč

Ubytování, stravování a doprava účastníků
300 Kč


Z toho

Doprava účastníků

150 Kč

Stravování a ubytování účastníků

150 Kč

Náklady na učební texty
300 Kč


Z toho

Příprava, překlad, autorská práva apod..

150 Kč

Rozmnožení textů – počet stran :

150 Kč

Režijní náklady
1050 Kč

Z toho

Stravné a doprava organizátorů

150 Kč

Ubytování organizátorů

150 Kč

Poštovné, telefony

150 Kč

Doprava a pronájem techniky

150 Kč

Propagace

150 Kč

Ostatní náklady

150 Kč

Odměna organizátorům

150 Kč

Náklady celkem
2100 Kč

Poplatek za 1 účastníka

150 Kč